Sludinājums: Vecauces pils ieejas lieveņa – altāna un altāna fasāžu, torņa fasāžu remonts, 2.kārta

Publicēts
01.07.2016
01.07.2016
Pasūtītājs
SIA "LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce"" (40003033696)
Termiņš
25.07.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 01/07/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce""

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003033696

Adrese

Akadēmijas iela 11a, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, Latvija, LV-3708

Tālruņa numurs(-i)

29457307

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63781722

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Indulis Ieviņš, m.t.29457307, vecauce@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Vecauces pils ieejas lieveņa – altāna un altāna fasāžu, torņa fasāžu remonts, 2.kārta

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Akadēmijas iela 11, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/10/2016

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

13865 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

25/07/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Akadēmijas iela 11a, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Kultūras pieminekļu glābšanas un restaurācijas programma

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

456490__0_nolikumsVecaucespilstoraremonts.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv