Sludinājums: RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA

Publicēts
03.03.2018
03.03.2018
Pasūtītājs
VSIA Rīgas Cirks (40003027789)
Termiņš
04.06.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Merķeļa iela 4, Rīga, LV1050 (ieeja no Alfrēda Kalniņa ielas puses)
Sludinājums
cirks.metukonkurss.lv...
Tālrunis
Dace Kalvāne
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par metu konkursu

Publicēšanas datums: 03/03/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

VSIA Rīgas Cirks, 40003027789

Pasta adrese

Merķeļa iela 4

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Merķeļa iela 4, Rīga, LV1050 (ieeja no Alfrēda Kalniņa ielas puses)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Dace Kalvāne

Tālruņa numurs

+371 29480702

Faksa numurs

E-pasta adrese

dace.kalvane@arcconsult.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.cirks.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://cirks.metukonkurss.lv

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL):

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL): http://cirks.metukonkurss.lv/?page_id=27

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt

imageiepriekš minētajā adresē
imagecitā adresē: (norādīt citu adresi)

Meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi jāiesniedz

image elektroniski(URL):
image iepriekš minēto adresi
image uz šādu adresi:(norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: valsts kapitālsabiedrība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Metu konkursa priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Metu konkursa nosaukums

RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA

II.1.2) Īss metu konkursa apraksts

Konkursa RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA mērķis ir iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu Metu.

II.1.3) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu kods (-i) Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
71000000-8

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalībnieku atlases kritēriji (slēgta konkursa gadījumā)

III.2. Dalībai metu konkursā ir nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija

image
image

Ja jā, norādiet profesionālās kvalifikācijas prasības:
Kvalifikācijas prasības noteiktas konkursa nolikuma 6.1. un 12. punktā.

IV IEDAĻA: ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

IV.1 APRAKSTS

IV.1.1) Konkursa veids

imageAtklāts
imageSlēgts

IV.1.2) Jau atlasīto dalībnieku vārdi/nosaukumi (slēgta konkursa gadījumā):

IV.1.3) Metu vērtēšanas kritēriji

 1. Arhitektoniskā risinājuma kvalitāte, būvapjomu un fasāžu izteiksmība, idejas oriģinalitāte, funkcionālais un telpiskais plānojums, vides pieejamība, novatoriskie risinājumi (40 punkti)
 2. Konkursa objekta energoefektivitāte un ilgtspējīgie risinājumi (20 punkti)
 3. Konkursa un izpētes teritorijas funkcionālais zonējums, transporta un gājēju plūsmu organizācija (20 punkti)
 4. Konkursa objekta teritorijas labiekārtojuma koncepcija (20 punkti)

IV.2. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

VSIA Rīgas cirks 2018/1

IV.2.2) Termiņš, līdz kuram jāiesniedz meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi

Datums: 04/06/2018 (dd/mm/gggg)         laiks 17:00


IV.2.3) Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības uzaicinājums: (slēgta konkursa gadījumā)

Datums: 

IV.2.4. Metā, tam pievienotajos materiālos un devīžu atšifrējumā izmantojamā (-ās) valoda (-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

IV.3. ATLĪDZĪBA UN ŽŪRIJA

IV.3.1) Godalga (-as) tiks piešķirta (-as)

image
image

Ja jā, piešķirto godalgu skaits un vērtība : 6
35000 Eiro

IV.3.2) Maksājumi visiem dalībniekiem

image
image

Ja jā, maksājumu apmērs:

IV.3.3) Pēc metu konkursa tā uzvarētājam vai uzvarētājiem piešķirs līguma slēgšanas tiesības

image
image

IV.3.4) Žūrijas komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam

image
image

IV.3.5) Jau atlasīto žūrijas locekļu vārdi un uzvārdi

 1. Jānis Dripe, LR Kultūras ministrijas pārstāvis
 2. Ināra Kehre, VSIA Rīgas cirks valdes locekle
 3. Juris Dambis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvis
 4. Regīna Bula, Rīgas pilsētas arhitekta biroja pārstāve
 5. Mārtiņš Ķibers, VSIA Rīgas cirks radošais direktors
 6. Toms Kokins, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis
 7. Johans Floks (Yohann Floch), ārvalstu cirka eksperts, starptautisku cirka projektu koordinators un konsultants
 8. Aigars Kušķis, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvis
 9. Professor Jo Coenen, ārvalstu arhitekts
 10. Lionel Lejeune, ārvalstu cirka mākslinieks, cirka pasniedzējs

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Metu konkurss ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. ERAF, Daļa projekta tiks realizēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” ietvaros

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

Konkursa Meta izstrādē pievērst uzmanību šādiem ilgtspējas elementiem: - energoefektivitātei gan attiecībā uz ēku dizainu, ēku mikroklimata nodrošinājumu un sistēmu apgādi ar enerģiju, gan apgaismojuma risinājumiem un tehnoloģijām; - atjaunojamo resursu izmantošanai; - atkritumu apsaimniekošanai gan būvdarbu laikā, gan ekspluatācijas laikā; - drošu un ērtu gājēju un velosipēdistu ceļu, kā arī velo novietņu nodrošinājumam; - iekštelpu gaisa un vides kvalitātei; - dabīgu un vietēju materiālu izmantošanai, kā arī iespējai izmantot pārbūves laikā demontētos materiālus; - efektīvam ūdens patēriņam, kā arī iespējai izmantot savākto lietus ūdeni; - akustikas risinājumiem un citiem, ja nepieciešams.


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 01/03/2018

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma dokumentācija dalībniekiem tiek nosūtīta automātiskā linkā uzreiz pēc reģistrācijas.

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

V.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv