Rezultāts: Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (900002899)
Uzvarētājs
Motorola Solutions Germany GmbH (HRB 16024)
Summa
9 665 569,59 LVL
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums/vārds, adrese un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, 900002899
Pasta adrese: Bruņinieku iela 72b
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1016 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts (-i): Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Pakalpojumu dienests
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Pakalpojumu dienests
Tālruņa numurs: 67219111
E-pasta adrese: pd@ic.iem.gov.lv Faksa numurs: 67208219
Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ic.iem.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ic.iem.gov.lv

I.2. Pasūtītāja veids un galvenā (-ās) darbības joma (-as)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

(Norādiet tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu iepirkuma vai līguma konkrētajam priekšmetam)

Būvdarbi

Piegādes

Pakalpojumi

Būvdarbu veikšana

Pirkums

Pakalpojumu kategorijas Nr.
(atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)

Projektēšana un būvdarbu veikšana

Nomaksas pirkums

Gadījumā, ja līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma “Pakalpojumu līgumu nomenklatūra” B daļā minētajiem pakalpojumiem, vai piekrītat šī paziņojuma publicēšanai?

Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām

Noma

   

Noma ar izpirkuma tiesībām

   

Īre

   

Īre ar izpirkuma tiesībām

 
   

Minēto piegāžu veidu kombinācija

 

Būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vieta vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Latvijas valsts teritorijā

NUTS kods: LV00

II.1.3) Paziņojums ietver (attiecīgā gadījumā)

Vispārīgo vienošanos    □

Iepirkuma līgumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros    □

 

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Iekšlietu ministrijas radiosakaru modernizācija

II.1.5) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

 

Galvenā vārdnīca

Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)

Galvenais kods

32510000-1

Papildu kods (-i)

II.1.6) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

 

II.2. Kopējā līgumcena

II.2.1) Kopējā līgumcena (tikai cipariem, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Kopējā līgumcena: 9665569.59

Valūta: LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena 0

 

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena 0

Valūta: LVL

 

III IEDAĻA: Procedūra

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Procedūras veids

Atklāts konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu

   

Sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

 

Slēgts konkurss

Paātrināta sarunu procedūra

   

Paātrinātās procedūras vai sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

 

Paātrināts slēgts konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Pamatojums paātrinātas procedūras izvēlei:

 

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (Pielikuma C k) un l) punktā minētajos gadījumos)

Konkursa dialogs

Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu: lūdzu, aizpildiet Pielikumu C

Cenu aptauja  

III.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs

class="odd">

III.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs

Piedāvājums ar viszemāko cenu

 

vai

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar

 
 

zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos)

 

kritēriji, kas iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos

Kritēriji

Īpatsvars

III.2.2) Piemērota elektroniskā izsole

III.3. Administratīvā informācija

III.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs
IeM IC 2013/23

III.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

Ja jā:


III.3.3) Cita (-as) iepriekšēja (-as) publikācija (-as) saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

Ja jā:

IV IEDAĻA: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.

Daļas Nr.

1

1

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

20/11/2013 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

1

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: Motorola Solutions Germany GmbH, HRB 16024

Pasta adrese: Telco Kreisel 1

Pilsēta/Novads: Idstein

Pasta indekss: 65510

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: k.drossel@motorolasolutions.com

Tālruņa numurs: +49 (0) 7142 77 36 94

Vispārējā interneta adrese (URL): www.motorolasolutions.com

Faksa numurs: +49 (0) 7142 77 37 38

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

9672747

Valūta

LVL  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

9665569.59

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

 (%)      

Nav zināms

 
 

V IEDAĻA: Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē EIROPAS SAVIENĪBAS fondi

 

Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
ERAF - Eiropas reģionālās attīstības fonds 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs,90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720

V.5.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs:

Pasta adrese:

Pilsēta/Novads:

Pasta indekss:

Valsts:

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

V.5.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta otro daļu

V.5.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720


PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pielikums C

Pamatojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Lūdzu, norādiet šeit pamatojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu. Šim pamatojumam ir jābūt saskaņā ar attiecīgām Publisko iepirkumu likuma normām. (lūdzu, zemāk atzīmējiet attiecīgo (-s) lodziņu (-s) un sniedziet papildinformāciju)

Pamatojums, kāpēc izvēlēta sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

a) nav iesniegti piedāvājumi vai nav iesniegti atbilstoši piedāvājumi, izsludinot:

- atklātu konkursu,

- slēgtu konkursu,

b) iepirkuma līgums paredz tādu preču iegādi, kas īpaši izgatavotas izpētei un izmēģinājumiem;

c) būvdarbus/preces/pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts pretendents šādu iemeslu dēļ:

- tehnisku iemeslu dēļ,

- māksliniecisku iemeslu dēļ,

- ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ;

d) pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā radusies situācija. Apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju nav atkarīgi no pasūtītāja darbības;

e) papildu būvdarbi/piegādes/pakalpojumi, kas sākotnēji netika iekļauti līgumā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei;

f) atkārtota iepriekš atklāta vai slēgta konkursa rezultātā noslēgtā līguma būvdarbu/pakalpojumu sniegšana, kas tiek uzticēta šī līguma izpildītājam, un atkārtoti nepieciešamie būvdarbi/pakalpojumi atbilst iepriekš atklāta vai slēgta konkursa rezultātā noslēgtā līguma pamatā esošajiem nosacījumiem;

g) pakalpojumu līgums, ko slēdz ar metu konkursa uzvarētāju vai vienu no uzvarētājiem;

h) tādu preču piegāde, kas kotētas un iegādātas preču biržā;

i) preču piegādes, kas balstās uz īpaši izdevīgiem noteikumiem:

- no piegādātāja, kas, izbeidzot savu komercdarbību, rīko izpārdošanu,

- no likvidatoriem vai administratoriem, kuri rīko bankrotējuša komersanta mantas izpārdošanu;

j) visi atklātā konkursā, slēgtā konkursā vai konkursa dialogā iesniegtie piedāvājumi ir neatbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām. Uz sarunu procedūru tika uzaicināti tikai tie pretendenti, kas minētās iepirkuma procedūras ietvaros nebija izslēgti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta nosacījumiem un bija atbilstoši izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;

Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

k) iepirkuma līgums par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma “Pakalpojumu līgumu nomenklatūra” B daļā minētajiem pakalpojumiem,

l) iepirkuma līgums, attiecībā uz kuru nav piemērojamas Publisko iepirkumu likuma normas vai tajā noteiktās iepirkuma procedūras.

Papildus lodziņam(-iem), kas augstāk bija jāatzīmē, skaidri un vispārēji aprakstiet, kāpēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ir pamatota, katram konkrētajam gadījumam norādot attiecīgus faktus. (ne vairāk kā 500 vārdos)

Sarunu procedūras pamatojums: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – Centrs), piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu līdzekļus, īsteno projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011 „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija”, kura ietvaros veiks Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizāciju, piemērojot Publisko iepirkumu likumā (63.panta pirmās daļas 2.punktā) noteikto sarunu procedūru. Vēl 1992.gadā izveidotā Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēma šobrīd ir viens no valsts kritiskās infrastruktūras objektiem, kura darbība operatīvajiem dienestiem palīdz nodrošināt sakarus, valsts drošību un sabiedrisko kārtību. Taču sistēma pa 20 gadiem ir morāli novecojusi un tai nepieciešama modernizācija. Latvijai pievienojoties Šengenas konvencijai, par Šengenas konvencijas programmu finanšu līdzekļiem, tika uzsākta daļēja Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija. Taču modernizācijas galvenais uzsvars tika likts uz Latvijas Austrumu robežu, jo tā ir Eiropas Savienības un Šengenas zonas dalībvalstu ārējā robeža. Pārējā valsts daļā modernizācija tika veikta daļēji, nodrošinot savietojamību ar modernizētajām iekārtām un programmatūru. Esošais Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas tehniskais risinājums (centrālā infrastruktūra, bāzes stacijas, gala iekārtas, vadības programmatūra un tās licences) šobrīd ir veidots kā vienots tehnoloģisks risinājums, izmantojot viena ražotāja tehnoloģijas un iekārtas. Ar Ministru kabineta 2012.gada 20.marta sēdes (prot.Nr.16 50.§, 2.punkts) lēmumu atbalstīts risinājums – modernizēt APCO–25 (Motorola SmartZone ASTRO standarts – P25) radiosakaru tīklu, kura darbību atbalsta Motorola SmartZone ASTRO. Ar Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra rīkojumu Nr.39 „Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija” radiosakaru sistēmas darbības koncepcijas aprakstu”, tika apstiprināts Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācijas apraksts, kura realizācijai piešķirti arī valsts budžeta līdzekļi, saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra sēdes (prot.Nr.5 29.§, 2. un 3.punkts) lēmumu. Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmai jānodrošina augsta pieejamība, uzticama un nepārtraukta darbība, lai tā neietekmētu glābšanas darbu veikšanu, cilvēka dzīvības glābšanu un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu valstī. Vienveidīga un no savstarpēji savietojamiem elementiem veidota radiosakaru sistēma neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, Valsts policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, u.c., ļauj savstarpēji sazināties un koordinēt glābšanas darbus. Ņemot vērā alternatīvu izpētes rezultātus un Šengenas konvencijas programmu ietvaros jau veiktās investīcijas, modernizācijas izvēlētais funkcionālais risinājums ir arī finansiāli izdevīgākais radiokomunikāciju sistēmas dzīves ciklā. Iepirkuma priekšmets atbilst Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu izlietojuma un realizējamā projekta mērķim. Pieteiktais iepirkuma priekšmets, atbilst arī elektroniskās pārvaldes arhitektūras principiem (tiek nodrošināta tehniska esošo iekārtu savietojamība) un nodrošinās radiosakaru sistēmas funkcionalitāti.Saistītie paziņojumi

Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem

Avots: pvs.iub.gov.lv