Sludinājums: Dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu piegāde

Publicēts
14.09.2018
14.09.2018
Pasūtītājs
SIA "VTU Valmiera" (40003004220)
Termiņš
23.10.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
"Brandeļi", Brandeļos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, LV-4220
E-pasts
Sludinājums
www.vtu-valmiera.lv...
Tālrunis
Igors Jefimovs
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par līgumu - sabiedriskie pakalpojumi

Publicēšanas datums: 14/09/2018

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs

I.1.) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA "VTU Valmiera", 40003004220

Pasta adrese

"Brandeļi", Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220

Pilsēta / Novads

Kocēnu novads

Pasta indekss

LV-4220

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV008

Kontaktpunkts(-i)

"Brandeļi", Brandeļos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, LV-4220

Kontaktpersona(-as)

Igors Jefimovs

Tālruņa numurs

64229522

Faksa numurs

64222021

E-pasta adrese

info@vtu-valmiera.lv

Interneta adreses

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vtu-valmiera.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.vtu-valmiera.lv

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.eis.gov.lv

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt

image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Citā adresē: (norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

image elektroniski (URL): http://www.eis.gov.lv
image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Šādā adresē: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma

imageGāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale
imageElektroenerģijas apgāde
imageGāzes un naftas izpēte un ieguve
imageAkmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve
imageŪdensapgāde
imagePasta pakalpojumi
imageDzelzceļa pakalpojumi
image Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi
imageAr ostu pārvaldi saistīta darbība
imageAr lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu piegāde

II.1.2)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
34121100-2

II.1.3) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Deviņu jaunu dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu iegāde pilsētas nozīmes maršrutu pārvadājumu nodrošināšanai

II.1.5) Paredzamā līgumcena (ja piemērojams; tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN: 2700000 Valūta: EUR
(vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas gadījumā – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā)

II.1.6) Sadalījums daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits:
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

image

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu piegāde


II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
34121100-2

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: "Brandeļi", Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

II.2.4) Īss iepirkuma apraksts:

(būvdarbi, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums vai norāde par vajadzībām un prasībām; tikai piegādēm – norādīt, vai piedāvājumiem jāattiecas uz pirkumu, nomaksas pirkumu, nomu, nomu ar izpirkuma tiesībām, īri, īri ar izpirkuma tiesībām vai minēto piegāžu veidu kombināciju)
Deviņu jaunu dīzeļa – elektrisko hibrīda autobusu iegāde pilsētas nozīmes maršrutu pārvadājumu nodrošināšanai

II.2.5) Piedāvājuma izvēles kritēriji

image Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
image Zemāk minētie kritēriji

Kvalitātes kritērijs: image

Izmaksu kritērijs: image

Cena: image

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem
image
image
Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem
image
image

II.2.6) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 2700000 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam šīs daļas darbības laikam)

II.2.7) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: 60 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)


Līgumu var atkārtot?
image
image

Atkārtoto līgumu apraksts:

II.2.8) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā, sarunu procedūrā ar dalības uzaicinājumu vai inovācijas partnerības procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā

Paredzētais piegādātāju skaits:
vai Paredzētais minimālais skaits: / Maksimālais skaits:
Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji:

II.2.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus

image
image

II.2.10) Informācija par iespējām

image
image

Ja jā, to apraksts:

II.2.11) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs

image
image

II.2.12) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. KF => . ES KF => ES KF pasākums “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” atbilstoši 20.10.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.848III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1) Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā

III.1.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji


image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Pretendenta neto apgrozījums 2017.gadā ir ne mazāks kā EUR 5500000,00 (pieci miljoni pieci simti tūkstoši euro, 00 centi) vai ekvivalenta summa citā valūtā. Pretendenta 2017. gada bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, revidenta atzinums (kopijas) (izraksts no minētajiem dokumentiem vai cits dokuments, kas apliecina prasību izpildi).

III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji


image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
1. Pretendents pēdējo trīs gadu periodā, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, kopumā ir pārdevis vismaz 20 (divdesmit) dīzeļa – elektriskos hibrīda autobusus. 2. Pretendents ir Konkursā piedāvāto autobusu ražotājs, transportlīdzekļu aprīkotājs vai to oficiālais pārstāvis, kas ir komersants un ko izgatavotājs vai aprīkotājs ir oficiāli pilnvarojis pārstāvēt savas intereses. 3. 7.5. Pretendents nodrošina Konkursā piedāvāto autobusu ražotāja autorizētu servisu, kurā ir tiesības veikt tehniskās apkopes un garantijas remontus ne tālāk kā 120 (viens simts divdesmit) (km) no Pasūtītāja šajā Nolikumā noteiktās juridiskās adreses līdz tuvākajai autorizētā servisa faktiskai atrašanās vietai Eiropas Savienības teritorijā. Ja autorizēta servisa attālums līdz Pasūtītāja juridiskai adresei ir līdz 50 km, tad tehniskās apkopes un remontus veic autorizētajā servisā vai Pasūtītāja juridiskajā adresē (izbraukuma servisā ar Pretendenta tehniskajiem līdzekļiem un darbaspēku). Ja autorizēta servisa attālums līdz Pasūtītāja juridiskai adresei ir robežās no 51 km līdz 120 km, tad autorizēta servisa pakalpojumi tiek nodrošināti Pasūtītāja juridiskajā adresē (izbraukuma serviss ar Pretendenta tehniskajiem līdzekļiem un darbaspēku). Attālums jebkurā gadījumā no Pasūtītāja šajā Nolikumā noteiktās juridiskās adreses līdz tuvākajai autorizētā servisa faktiskai atrašanās vietai nepārsniedz 120 (viens simts divdesmit) (km). Attālums mērāms, izvēloties iespējami īsāko ceļu, pa autoceļiem. Jebkuras darbības saistībā ar autorizēta servisa pakalpojumu saņemšanu (pakalpojuma pieteikšana, pakalpojuma izpilde u.c. darbības) pilnā apmērā un labā kvalitātē tiek veiktas, sazinoties latviešu valodā. 1. Informācija par Pretendenta pieredzi atbilstoši Konkursa nolikuma Pielikumā Nr.7 ietvertai veidlapai. 2. Konkursā piedāvāto autobusu ražotāja izsniegts apliecinājuma dokuments par to, ka Pretendents atbilst noteiktajām prasībām. 3. Konkursā piedāvāto autobusu ražotāja izsniegts apliecinājuma dokuments par autorizēta servisa/-u atrašanās vietām, ja autorizēta servisa attālums līdz Pasūtītāja juridiskai adresei ir līdz 50 km (norādīt precīzas adreses un attālumu līdz Pasūtītāja juridiskai adresei) vai Konkursā piedāvāto autobusu ražotāja izsniegts apliecinājuma dokuments par to, ka autorizēta servisa pakalpojumi tiks nodrošināti Pasūtītāja juridiskajā adresē (obligāti - ja autorizēta servisa attālums līdz Pasūtītāja juridiskai adresei ir robežās no līdz 51 km līdz 120 km, pēc Pretendenta izvēles - ja autorizēta servisa attālums līdz Pasūtītāja juridiskai adresei ir līdz 50 km), kā arī apliecinājums, par to, ka piedāvāto autobusu ražotājs garantē, ka tiks nodrošināts Konkursā piedāvāto autobusu ražotāja autorizēts serviss 10 kalendāros gadus, skaitot no autobusu pieņemšanas – nodošanas dienas. Apliecinājums, ka servisa pakalpojumu sniegšanā tiks nodrošināta pilnvērtīga saziņa latviešu valodā.

III.1.4) Privileģētais līgums

image
image

Ja “Jā”,, tā apraksts:

III.1.5) Dalības objektīvo noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts

III.1.6) Informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja paredzēts)

Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi. Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā, Pretendentam jāpievieno maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka veikts prēmijas maksājums un finansiālais nodrošinājums ir spēkā. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs - EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi).

III.1.7) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos regulē

Avansa maksājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas, Pircējs maksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem. Atlikušo Līguma summu 90 % (deviņdesmit procentu) apmērā no Līguma summas, Pircējs maksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot Autobusu pieņemšanas dienas saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem.

III.1.8) Juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu (ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei)

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

image
image

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi:

III.2.3) Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

imageAtklāts konkurss
imagePaātrināts atklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageSarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu
imagePaātrināta sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu
imageKonkursa dialogs
imagePaātrināts konkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra
imagePaātrināta inovācijas partnerības procedūra

IV.1.2) Paziņojums paredz

imageIepirkuma līgumu
image Vispārīgo vienošanos
image Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

IV.1.3) Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (attiecīgā gadījumā)

image Vispārīgā vienošanās ar vairākiem pretendentiem
image Vispārīgā vienošanās ar vienu pretendentu


Paredzētais maksimālais pretendentu skaits:


Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji

image
image

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

IV.1.4) Piegādātāju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu

image
image

IV.1.5) Tiks piemērota elektroniskā izsole

image
image

Ja jā, informācija par elektronisko izsoli:

IV.1.6) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

image
image

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

SIA "VTU Valmiera" 2018/2

IV.2.2) Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :

IV.2.3) Termiņš piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanai

Datums: 23/10/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 15:00

IV.2.4) Slēgta konkursa, sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, inovācijas partnerības procedūras un konkursa dialoga gadījumā termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem (ja zināms)

Datums: (dd/mm/gggg)

IV.2.5) Valoda (-s), kuru (-as) var izmantot piedāvājumā vai pieteikumā

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

IV.2.6) Pieteikumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja piemērojams)

Datums: (dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

IV.2.7) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur spēkā savs piedāvājums (atklāta konkursa gadījumā)

Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: (dd/mm/gggg)
vai ilgums mēnesī (-šos): 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

IV.2.8) Piedāvājumu atvēršanas noteikumi (ja paredzēts)

Datums: 23/10/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 15:00

Vieta: www.eis.gov.lv

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Šis ir kārtējais iepirkums

image
image

Ja jā, plānotais laika grafiks turpmāko paziņojumu publicēšanai

V.2. Informācija par elektronisko darbplūsmu

image
image

Ja jā,

imageIzmantos elektroniskos pasūtījumus
imagePieņems elektroniskos rēķinus
imageIzmantos elektroniskos maksājumus

V.3. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

Dīzeļdzinēja izplūdes gāzu emisijas normas ir atbilstošas EURO 6 prasībām vai augstākas, ja to paredzēs normatīvo aktu prasības transportlīdzekļu piegādes un reģistrācijas brīdī. CO2 emisiju daudzums sabiedrisko transporta pakalpojumu izpildē Valmieras pilsētas nozīmes maršrutos (maršrutu raksturojums līdzvērtīgs SORT 2 testa kritērijiem) ne lielāks kā 795 g/km)


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta trešo daļu

V.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.6. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

  12/09/2018 (dd/mm/gggg)

Avots: pvs.iub.gov.lv