Sludinājums: Jaunas vieglās pasažieru automašīnas pilna servisa ilgtermiņa noma

Publicēts
16.04.2018
16.04.2018
Pasūtītājs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (90009225180)
Termiņš
15.05.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Ernestīnes iela 34, Rīga
E-pasts
Sludinājums
www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi...
Tālrunis
Ilona Petkeviča
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par līgumu aizsardzības un drošības jomā

Publicēšanas datums: 16/04/2018

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, 90009225180

Pasta adrese

Ernestīnes 34

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1046

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Ernestīnes iela 34, Rīga

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ilona Petkeviča

Tālruņa numurs

67300236

Faksa numurs

67300207

E-pasta adrese

ilona.petkevica@vamoic.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vamoic.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi.aspx


Interneta adrese, kurā pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents iepirkuma procedūras dokumentus publicē internetā (URL): http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi.aspx


Interneta adrese, kura izmantojama pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents paredz pieteikumu un piedāvājumu elektronisko iesniegšanu (URL):


Sīkākas informācijas sniegšanai izmantot A pielikumu.

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt

imageIepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A I

Iepirkuma procedūras dokumentus var saņemt

imageIepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A II

Pieteikumi vai piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekš minētajam (-iem) kontaktpunktam (-iem)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A III

I.2. Pasūtītāja veids (gadījumā, ja paziņojumu publicē pasūtītājs publisko iepirkumu likuma izpratnē)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:

I.3. Galvenā(-s) darbības joma(-s)

(gadījumā, ja paziņojumu publicē pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē)
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:
(gadījumā, ja paziņojumu publicē pasūtītājs, kas ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē)
imageGāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale
imageElektroenerģijas apgāde
imageGāzes un naftas izpēte un ieguve
imageAkmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve
imageŪdensapgāde
imagePasta pakalpojumi
imageDzelzceļa pakalpojumi
imagePilsētas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi
imageAr ostu pārvaldi saistīta darbība
imageAr lidostu pārvaldi saistīta darbība

I.4. Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

(Ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem norādiet A.IV pielikumā)

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Jaunas vieglās pasažieru automašīnas pilna servisa ilgtermiņa noma

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

(norādiet tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu līguma vai iepirkuma konkrētajam mērķim) )

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi
imageBūvdarbu veikšana
image Projektēšana un būvdarbu veikšana
image Būve vai tās realizācija ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst pasūtītāja norādītajām prasībām
imagePirkums
imageNomaksas pirkums
imageNoma
imageNoma ar izpirkuma tiesībām
imageĪre
imageĪre ar izpirkuma tiesībām
imageMinēto piegāžu veidu kombinācija
Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)     2
(Pakalpojumu kategorijas skatīt Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā)

Būvdarbu veikšanas vieta:

Piegādes vieta:

Pakalpojumu sniegšanas vieta: Latvijas Republika


NUTS kods: LV00


II.1.3) Informācija par vispārīgo vienošanos

image Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās noslēgšanu

II.1.4) Informācija par vispārīgo vienošanos (ja piemērojams)

Vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits:
vai paredzētais maksimālais dalībnieku skaits

Vispārīgās vienošanās darbības termiņš : gados :
vai mēnešos :
Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz septiņus gadus:

Paredzamā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā (ja piemērojams; tikai cipariem):
Paredzamā līgumcena, bez PVN: Valūta:
vai diapazons robežās: no
līdz Valūta:
Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas biežums un paredzamā līgumcena (ja zināms):

II.1.5) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Jaunas vieglās pasažieru automašīnas pilna servisa ilgtermiņa noma

II.1.6) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
60100000-9

II.1.7) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem (ja piemērojams)

imagePretendentam piedāvājumā jānorāda visas līguma apjoma daļas, par kurām tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem, un visi piedāvātie apakšuzņēmēji, kā arī katram apakšuzņēmējam paredzētā apakšuzņēmuma līguma priekšmets (ja piemērojams)
imagePretendentam jāpaziņo jebkādas izmaiņas, kas līguma izpildes laikā rodas attiecībā uz nesaistītiem apakšuzņēmējiem (ja piemērojams)
imagePasūtītājs var noteikt pienākumu izraudzītajam pretendentam visu vai konkrētu apakšuzņēmuma līgumu ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem slēgšanas tiesības piešķirt saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma IX nodaļas noteikumiem
imageIzraudzītajam pretendentam ir pienākums nodot izpildei nesaistītajiem apakšuzņēmējiem noteiktu līguma apjoma daļu saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma IX nodaļas noteikumiem. Šādā gadījumā norāda šīs daļas minimālo apjomu, izsakot to procentos un norādot vērtību diapazonu, kura maksimālā robeža nepārsniedz 30 procentus no līguma kopējās līgumcenas: minimālais apjoms procentos (%), maksimālais apjoms procentos (%)
imageIzraudzītajam pretendentam ir pienākums norādīt, kuru vai kuras līguma daļas tas plāno nodot izpildei nesaistītiem apakšuzņēmējiem, pārsniedzot noteikto procentuālo attiecību, un norādīt jau zināmos apakšuzņēmējus (ja piemērojams)

II.1.8) Sadalījums daļās (informācijai par daļām izmantojiet pielikumu B tik reižu, cik ir daļu)

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.1.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus

image
image

II.2 Līguma apjoms vai robežas

II.2.1) Paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta (ieskaitot visas daļas )


Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR
vai diapazons robežās: no līdz Valūta: EUR

II.2.2) Iespējami papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iepirkumi

image
image

Ja jā, to apraksts:
Paredzamais papildu iepirkumu veikšanas laika grafiks: mēnešos: vai dienās: (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīža)

II.2.3) Iespējama atkārtotu līgumu slēgšana

image
image

Ja paredzēts, iespējamo līguma atjaunošanas reižu skaits: vai iespējamo līguma atjaunošanas reižu diapazons robežās: no līdz
Ja zināms, atkārtotu piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā, plānotais laika grafiks: mēnešos: vai dienās: (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīža)

II.3 Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos: 60 vai dienās (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīža)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
izpilde (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Nosacījumi attiecībā uz līgumu

III.1.1) Informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja paredzēts)

Nav paredzēts

III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz avotiem, kas attiecīgos jautājumus regulē

Saskaņā ar nolikuma prasībām

III.1.3) Juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu (ja nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei)

Saskaņā ar nolikuma prasībām

III.1.4) Citi konkrēti noteikumi, kuri reglamentē līguma izpildi, īpaši attiecībā uz līguma izpildes drošību un informācijas aizsardzību

saskaņā ar nolikumu

III.1.5) Informācija par atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikātu (juridiskajai personai) un speciālu atļauju pieejai valsts noslēpumam (fiziskai personai) (ja piemērojams)

Kandidāti, kuriem vēl nav minētā sertifikāta vai atļaujas, var to iegūt: (dd/mm/gggg)

III.2. Dalības nosacījumi

III.2.1) Personiskais stāvoklis

Noteikumi kandidātu izslēgšanai no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai Noteikumi apakšuzņēmēju izslēgšanai no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Saskaņā ar nolikuma prasībām Saskaņā ar nolikuma prasībām

III.2.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Minimālās prasības attiecībā uz kandidātu saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai Minimālās prasības attiecībā uz apakšuzņēmēju saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Saskaņā ar nolikuma prasībām Saskaņā ar nolikuma prasībām

III.2.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Minimālās prasības attiecībā uz kandidātu tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai Minimālās prasības attiecībā uz apakšuzņēmēju tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Saskaņā ar nolikuma prasībām Saskaņā ar nolikuma prasībām

III.2.4) Privileģētais līgums

image
image

III.3. Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem

III.3.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

image
image

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.3.2) Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojuma sniegšanu atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:
imageSarunu procedūra
imagePaātrināta sarunu procedūra

Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:

imageKonkursa dialogs

IV.1.2) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā

Paredzētais piegādātāju skaits:
VAI
paredzētais minimālais skaits:
līdz, (ja piemērojams) , maksimālais skaits
Minēto piegādātāju izvēles kritēriji:

IV.1.3) Piegādātāju skaita samazināšana sarunu procedūras vai konkursa dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu

image
image

IV.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs

IV.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs

image Piedāvājums ar viszemāko cenu
image Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums , kas izvērtēts saskaņā ar
image zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas)
image kritēriji, kas iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas

IV.2.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole

image
image

Ja jā, informācija par elektronisko izsoli

IV.3. Administratīvā informācija

IV.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

VAMOIC 2018/071

IV.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :
(ja ir bijušas vairākas iepriekšējas publikācijas, izmantojiet šo apakšpunktu atkārtoti)

IV.3.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

IV.3.4) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus

Termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus
Datums 15/05/2018 (dd/mm/gggg)         laiks 11:00


Iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā izsniedz par dokumentu pavairošanas faktisko izdevumu samaksu

image
image

Ja jā, samaksas apmērs (tikai cipariem): Valūta: EUR
Samaksas kārtība:

IV.3.5) Termiņš, līdz kuram iesniedzami pieteikumi

Datums: 15/05/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

IV.3.6) Termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem (ja zināms)

Datums: (dd/mm/gggg)

IV.3.7) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

VI IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

VI.1. Šis ir kārtējais iepirkums

image
image

Ja jā, plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai

VI.2. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

VI.3. Šis paziņojums saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

VI.4. Papildu organizatoriska informācija (ja nepieciešams)

VI.5. Iesniegumu izskatīšana

VI.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

VI.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 63. panta trešo daļu Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 63. panta trešo daļu

VI.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (ja nepieciešams)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

VI.6. Paziņojuma nosūtīšanas datums

16/04/2018

A PIELIKUMS

Papildu adreses un kontaktpersonas

IV. Pasūtītājs(-i), kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

NBS Militārā policija, 90000481930

Pasta adrese

Ezermalas iela 8

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

1014

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv