Sludinājums: Motociklistu ekipējuma iegāde

Publicēts
25.01.2018
25.01.2018
Pasūtītājs
Nodrošinājuma valsts aģentūra (90009112024)
Termiņš
Nav noteikts
Pilsēta
Kontaktpersona
Iepirkumu un realizācijas nodaļa, 352.kab.
E-pasts
Sludinājums
nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proced...
Tālrunis
Administratīvi- juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas Iepirkumu sektora vecākā referente Lāsma Liepiņa
Virs ES sliekšņa

Iepriekšējais informatīvais paziņojums

Publicēšanas datums: 25/01/2018

image Šis ir tikai iepriekšējais informatīvais paziņojums
image ŠĪ paziņojuma mērķis ir saīsināt piedāvājumu saņemšanas termiņus

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i) (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Nodrošinājuma valsts aģentūra, 90009112024

Pasta adrese

Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1026

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV006

Kontaktpunkts(-i)

Iepirkumu un realizācijas nodaļa, 352.kab.

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Administratīvi- juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas Iepirkumu sektora vecākā referente Lāsma Liepiņa

Tālruņa numurs

67829073

Faksa numurs

67829076

E-pasta adrese

iepirkumi@agentura.iem.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.nva.iem.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): https://www.eis.gov.lv

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt

image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Citā adresē: (norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

image elektroniski (URL): https://www.eis.gov.lv/EIS/
image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Šādā adresē: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: īpašuma pārvaldīšana, apsaimniekošana, būvniecības nodrošināšana, iepirkuma veikšana u.c.

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Motociklistu ekipējuma iegāde

II.1.2. Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
35810000-5

II.1.3. Līguma veids

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

II.1.4. Īss apraksts

Motociklistu ekipējuma iegāde

II.1.5. Paredzamā līgumcena

(ja piemērojams; tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN: Valūta: EUR
(vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas gadījumā – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā)

II.1.6. Sadalījums daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits:
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

image

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1. Iepirkuma līguma nosaukums

motociklistu ekipējums


II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
35810000-5

II.2.3. Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods

LV006

Rīga


II.2.4. Īss iepirkuma apraksts:

Motociklistu ekipējuma iegāde

II.2.5. Piedāvājuma izvēles kritēriji

image Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
image Zemāk minētie kritēriji

Kvalitātes kritērijs: image

Izmaksu kritērijs: image

Cena: image

Svērums :


II.2.6. Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam šīs daļas darbības laikam)

II.2.7. Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: 6 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)


Līgumu var atkārtot?
image
image

Atkārtoto līgumu apraksts:

II.2.8. Var iesniegt piedāvājumu variantus

image
image

II.2.9. Informācija par iespējām

image
image

Ja jā, to apraksts:

II.2.10. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageII.3. Paziņojuma par līgumu publicēšanas paredzamais datums (dd/mm/gggg)

30/04/2018

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1 DALĪBAS NOSACĪJUMI

III.1.1 Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

III.1.2 Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji

image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli:

Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai:

III.1.3 Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji

image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli:

Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai:

III.1.4 Privileģētais līgums

image
image

Ja “Jā”,, tā apraksts:

III.2 AR LĪGUMU SAISTĪTIE NOSACĪJUMI

III.2.1 Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

image
image

Ja “Jā”, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem:

III.2.2 Līguma izpildes nosacījumi

III.2.3 Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Apraksts

IV.1.1. Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu

image Vispārīgā vienošanās ar vairākiem dalībniekiem
image Vispārīgā vienošanās ar vienu dalībnieku


Paredzētais maksimālais dalībnieku skaits:


Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji

image
image

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

IV.1.2. Tiks piemērota elektroniskā izsole

image
image

Ja jā, informācija par elektronisko izsoli:

IV.1.3. Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

image
image

IV.1.4. Plānotais līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru uzsākšanas datums (ja zināms)

Datums: 30/04/2018 (dd/mm/gggg)

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1 Informācija par elektronisko darbplūsmu

image
image

Ja jā,

imageIzmantos elektroniskos pasūtījumus
imagePieņems elektroniskos rēķinus
imageIzmantos elektroniskos maksājumus

V.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

izsludinot iepirkuma procedūru var tikt paredzēts sadalījums iepirkuma priekšmeta daļās, precizēti piedāvājumu vērtēšanas kritēriji, kā arī līguma izpildes termiņš. Iepirkumā var tikt paredzēta paraugu iesniegšana Čiekurkalna 1.līnijā Korp.2

V.3) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 23/01/2018

V.4. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

V.4.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.4.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

V.4.3. Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv