Sludinājums: LAIVA Jūrmalas apartamenti izveide

Publicēts
09.01.2018
09.01.2018
Pasūtītājs
Vera Plokšta (17048310245)
Termiņš
30.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Vera Plokšta

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

17048310245

Adrese

Kazdangas iela 3, Latvija, LV-1004

Tālruņa numurs(-i)

29421262

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Vera Plokšta, 29421262, vera.ploksta@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

LAIVA Jūrmalas apartamenti izveide

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Lapmežciems, "Lapmežciema Strautiņi"

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

124730.93 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

30/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīga, Kazdangas iela 3

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ES ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projekts

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv