Sludinājums: Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām 2016. un 2017.gadā

Publicēts
06.10.2015
06.10.2015
Pasūtītājs
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (90001825883)
Termiņš
19.10.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Rita Kukliča
E-pasts
Sludinājums
www.jaunatne.gov.lv...
Tālrunis
67356255

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 06/10/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 90001825883
Pasta adrese: Mūkusalas iela 41
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1004 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Rita Kukliča Tālruņa numurs: 67356255
E-pasts: rita.kuklica@jaunatne.gov.lv Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jaunatne.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.jaunatne.gov.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām 2016. un 2017.gadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām 2016. un 2017.gadā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
90919200-4

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  24 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JSPA 2015/21

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 19/10/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 17.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 19/10/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 13:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ESF, Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEETjauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekts

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

No ESF tiks apmaksāta daļa no iepirkumā plānotā pakalpojuma

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv