Sludinājums: Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Sociālās aprūpes mājā “Gauja” un PII “Minka”, Gaujā, Inčukalna novadā

Publicēts
08.11.2018
08.11.2018
Pasūtītājs
Inčukalna novada dome (90000068337)
Termiņš
21.11.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Inčukalna novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
Sludinājums
www.incukalns.lv...
Tālrunis
65505888
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem - paziņojums par līgumu

Publicēšanas datums: 08/11/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Inčukalna novada dome, 90000068337

Pasta adrese

Atmodas iela 4, Inčukalns

Pilsēta / Novads

Inčukalns

Pasta indekss

LV-2141

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Inčukalna novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Tālruņa numurs

65505888

Faksa numurs

67977310

E-pasta adrese

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.incukalns.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.incukalns.lv

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://incukalns.lv/public/lat/pasvaldiba1/iepirkumi_izsoles_un_citi_pazinojumi/iepirkuma_proceduras/

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt

image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Citā adresē: (norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāsūta

image elektroniski (URL):
image iepriekš minēto adresi
image uz šādu adresi: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Sociālās aprūpes mājā “Gauja” un PII “Minka”, Gaujā, Inčukalna novadā

II.1.2)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
55520000-1

II.1.3) Līguma veids

imagePakalpojumi

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Inčukalna pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes māja Gauja” (turpmāk – PASAM “Gauja”) iemītniekiem un pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” filiāles “Lapsiņa” izglītojamajiem, kā arī to darbiniekiem, ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un aprīkojuma noma saskaņā ar tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma prasībām

II.1.5) Paredzamā līgumcena (ja piemērojams; bez PVN; tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN: Valūta: EUR
(vispārīgās vienošanās gadījumā – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā)

II.1.6) Sadalījums daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits:
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

image

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Sociālās aprūpes mājā “Gauja” un PII “Minka”, Gaujā, Inčukalna novadā


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
55520000-1

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV007

Gaujaslīču iela 5, Gaujā, Inčukalna novadā


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Inčukalna pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes māja Gauja” (turpmāk – PASAM “Gauja”) iemītniekiem un pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” filiāles “Lapsiņa” izglītojamajiem, kā arī to darbiniekiem, ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un aprīkojuma noma saskaņā ar tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma prasībām

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: 36 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageIII IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1) Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji

Noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts: Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai: 1. Pretendents un Pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (komersants), normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS par reģistrācijas faktu Latvijā reģistrētiem Pretendentiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra atkalizmantotāja datu bāzē www.lursoft.lv. 2. Fiziskām personām jābūt reģistrētām Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība un PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS ir pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto personu apvienību, tai līdz iepirkuma līguma noslēgšanas dienai jābūt reģistrētai Komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), izveidojot pilnsabiedrību, vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Pretendents ir reģistrēts Pārtikas Veterinārajā dienestā (PVD) vai PVD atzīts pārtikas uzņēmums atbilstoši 02.02.2010. MK noteikumiem Nr.104 „Pārtikas uzņēmuma atzīšanas un reģistrācijas kārtība”, vai reģistrēts līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Pretendents nodrošina, ka izglītības iestādē netiks nodarbinātas tādas personas, uz kurām attiecas Bērnu tiesības aizsardzības likuma 72.pantā piektā daļā noteiktie ierobežojumi strādāt izglītības iestādē. Līgumslēdzējam ir tehniskās un profesionālās spējas ievērot līgumā minētos vides aspektus ar: 1.1. vides pārvaldības sistēmu ēdināšanas pakalpojumiem (piemēram, Eiropas Savienības Vides pārvaldības sistēma (EMAS), LV EN ISO 14001:2015 "Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju lietošanai (ISO 14001:2015)" vai līdzvērtīgu vides pārvaldības sistēmu); vai 1.2. vides aizsardzības politiku attiecībā uz ēdināšanas pakalpojumiem un darba instrukcijām un procedūrām attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu videi draudzīgā veidā; vai 1.3. Iepriekšēju pieredzi, īstenojot vides aizsardzības pasākumus līdzīgos līgumos. Prasības attiecībā uz pretendenta finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām spējām Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017., 2018.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz viena iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga (pēc apjoma) līguma izpildē (ja pretendents darbojas mazāk nekā trīs gadus, visā tā darbības laikā) Par līdzvērtīgu apjomu tiks uzskatīta pieredze ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā tādā iestādē, kuras izglītojamo, klientu vai pacientu skaits nav mazāks par 100 personām dienā un ēdināšanas pakalpojumi sniegti vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības, vai profesionālās izglītības iestāžu, vai pirmsskolas izglītības programmas īstenojošo izglītības iestāžu izglītojamiem, vai ilgstošas sociālās aprūpes, vai sociālās rehabilitācijas institūciju (iestāžu) klientiem, vai ārstniecības iestāžu pacientiem, kur ēdināšana organizēta saskaņā ar 2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.172 ,,Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” (ārvalstu pretendentiem – atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem attiecīgajām personu grupām) līdzvērtīgā apjomā ar līguma darbības termiņu ne mazāku kā viens gads. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei, tajā skaitā, šādi speciālisti: 8.3.2.1. kvalificēts pārtikas tehnologs, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze pārtikas tehnologa darbā izglītības, sociālās un/vai aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas un/vai ārstniecības iestādes vajadzībām; 8.3.2.2. kvalificēts pavārs, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze pavāra darbā izglītības, sociālās un/vai aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas un/vai ārstniecības iestādē. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) nav pārkāpis tādu ēdināšanas pakalpojumu līgumu nosacījumus, kuri noslēgti saistībā ar zaļo publisko iepirkumu (tas ir, pasūtītājs nav lauzis līgumu ar pretendentu augstāk minēto nosacījumu dēļ). Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai. Ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, pretendents pierāda PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJAM, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. Šādā gadījumā PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS iepirkuma līgumā norādīs, ka piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. Ja pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai nolikuma prasībām atbilstoša personāla pieejamību, balstās uz citu personu iespējām, pretendents norāda tos pakalpojumus, kurus veiks attiecīgā persona un kuru izpildei attiecīgās spējas nepieciešamas. Informācija par Pretendenta personu apvienībā ietilpstošo dalībnieku un/vai apakšuzņēmēju. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kura sniegto pakalpojumu vērtība ir 10 % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents iesniedz 8.1.3.-8.2.4.punktā noteiktos dokumentus par katru apakšuzņēmēju.

III.1.2) Privileģētais līgums

image
image

Ja “Jā”,, tā apraksts:

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

image
image

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi:

III.2.3) Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

imageAtklāta procedūra
imageSlēgta procedūra
imageProcedūra, kas ietver sarunas

IV.1.2) Paziņojums paredz

image Vispārīgo vienošanos

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

IV.1.3. Valsts noteikumi, kas piemērojami procedūrai

Informācija par valsts procedūrām ir pieejama šeit (URL):

IV.1.4. Piešķiršanas procedūras galvenie elementi:

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

IND 2018/28

IV.2.2) Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :

IV.2.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

IV.2.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi

Datums: 21/11/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

IV.2.5) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1) Informācija par elektronisko darbplūsmu

image
image

Ja jā,

imageIzmantos elektroniskos pasūtījumus
imagePieņems elektroniskos rēķinus
imageIzmantos elektroniskos maksājumus

V.2) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

Līgumslēdzējam ir tehniskās un profesionālās spējas ievērot līgumā minētos vides aspektus ar: 1.1. vides pārvaldības sistēmu ēdināšanas pakalpojumiem (piemēram, Eiropas Savienības Vides pārvaldības sistēma (EMAS), LV EN ISO 14001:2015 "Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju lietošanai (ISO 14001:2015)" vai līdzvērtīgu vides pārvaldības sistēmu); vai 1.2. vides aizsardzības politiku attiecībā uz ēdināšanas pakalpojumiem un darba instrukcijām un procedūrām attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu videi draudzīgā veidā; vai 1.3. Iepriekšēju pieredzi, īstenojot vides aizsardzības pasākumus līdzīgos līgumos.


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.4) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5) Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

V.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv