Sludinājums: Govju kūts, piena mājas un lagūnas tipa mēslu krātuves jaunbūve

Publicēts
15.06.2018
15.06.2018
Pasūtītājs
Cesvaines pagasta zemnieku saimniecība "Lejas - Balteņi" (47101010932)
Termiņš
27.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 15/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Cesvaines pagasta zemnieku saimniecība "Lejas - Balteņi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

47101010932

Adrese

Cesvaines novads, Cesvaines oagasts, "Lejas - Balteņi", Latvija, LV-4871

Tālruņa numurs(-i)

29384306

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Raivis Truhanovs, mob.t. 29384306., rtka@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Govju kūts, piena mājas un lagūnas tipa mēslu krātuves jaunbūve

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Lejas Baltiņi", Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, LV-4871

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

20/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

571024 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

27/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Cesvaines novads, Cesvaines pagasts, "Lejas - Balteņi"

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ES (ELFLA) ,"Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" ( A004.01)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv