Sludinājums: KOKZĀĢĒTAVAS LĪNIJAS IEGĀDE

Publicēts
10.07.2018
10.07.2018
Pasūtītājs
SIA Mars (46103002907)
Termiņš
24.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 10/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Mars

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

46103002907

Adrese

Mars, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301, Latvija, LV-3301

Tālruņa numurs(-i)

29284817

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

SIA “Mars” valdes priekšsēdētājs Andris Lapiņš, tālr.29284817, info@mars-kokapstrade.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

KOKZĀĢĒTAVAS LĪNIJAS IEGĀDE

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Mars, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/05/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

200000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

24/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Mars, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301. Piedāvājumi var tikt iesniegti elektroniski e-pastā (ja pretendents dokumentus noformējis ar elektronisko parakstu), personīgi vai pa pastu slēgtā aploksnē.

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2017.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

543915__0_iepirkumapriekmetaspecifikcija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv