Sludinājums: Par fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšanu

Publicēts
08.03.2018
08.03.2018
Pasūtītājs
Valsts SIA "Latvijas Televīzija" (40003080597)
Termiņš
16.03.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Andris Rozenbergs
E-pasts
Sludinājums
ltv.lsm.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2...
Tālrunis
+371 67200628
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem - paziņojums par līgumu

Publicēšanas datums: 08/03/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts SIA "Latvijas Televīzija", 40003080597

Pasta adrese

Zaķusalas krastmala 33

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1509

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV006

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Andris Rozenbergs

Tālruņa numurs

+371 67200628

Faksa numurs

+371 67200021

E-pasta adrese

andris.rozenbergs@ltv.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://ltv.lsm.lv/lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://ltv.lsm.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2018/

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://ltv.lsm.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2018/

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt

image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Citā adresē: (norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāsūta

image elektroniski (URL):
image iepriekš minēto adresi
image uz šādu adresi: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Valsts SIA "Latvijas Televīzija"
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: TV programmu veidošana un apraide

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Par fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšanu

II.1.2)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79710000-4

II.1.3) Līguma veids

imagePakalpojumi

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšana

II.1.5) Paredzamā līgumcena (ja piemērojams; bez PVN; tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN: 60000 Valūta: EUR
(vispārīgās vienošanās gadījumā – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā)

II.1.6) Sadalījums daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits:
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

image

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Par fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšanu


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79710000-4

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods

LV006

Zaķusalas krastmala 33, Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšana

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 60000 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana 01/04/2018 (dd/mm/gggg)
Izpilde 01/04/2019 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageIII IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1) Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji

Noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts: 1) Pasūtītājs izslēgs pretendentu no dalības iepirkumā, ja tas konstatēs, ka pretendentam, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 2) Pasūtītājs izslēgs pretendentu no dalības iepirkumā, ja tas konstatēs, ka ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 3) Pretendentam ir jābūt Latvijas Republikas Valsts policijas izsniegtai un spēkā esošai speciālai atļaujai (licencei) fiziskās un tehnikās apsardzes pakalpojumu sniegšanai; 4) Visiem darbiniekiem, kas sniegs apsardzes pakalpojumu ir jābūt Valsts policijas Apsardzes darbības kvalifikācijas komisijas izsniegtam un spēkā esošam apsardzes sertifikātam. 5) Pretendentam iepirkuma līguma izpildes laikā jābūt spēkā esošai Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, ar pretendentu darbības risku apdrošināšana ar ne mazāka kā 500 000 EUR gada limitu, bez limita ierobežojuma atsevišķiem gadījumiem. 6) Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir jābūt pieredzei apsardzes pakalpojumu sniegšanā vismaz 3 (trīs) lielos objektos platībā, kas nedalītā veidā vienā objektā nav mazāka par 35 000 m2. 7) Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) līdzīga satura objektu apsardzes pakalpojumu sniegšanā uzņēmumos, kuru platība nedalītā veidā nav mazāka par 20 000 m2 un objektā strādājošo skaits nav mazāks par 400 (četri simti). 8) Visiem apsardzes darbiniekiem ir jābūt labām latviešu valodas zināšanām un jāspēj sazināties krievu valodā. 9) Pretendenta gada vidējais neto apgrozījumam 3 (trīs) iepriekšējo darbības gadu ietvaros, par kuriem pretendentam bija jāiesniedz un tas ir iesniedzis gada pārskatu, ir jābūt bijušam vismaz 120 000 EUR.

III.1.2) Privileģētais līgums

image
image

Ja “Jā”,, tā apraksts:

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

image
image

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem
Apsardzes darbības likums, Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi, Apsardzes sertifikātu izsniegšanas noteikumi

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi:

Saskaņā ar iepirkuma nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu.

III.2.3) Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

imageAtklāta procedūra
imageSlēgta procedūra
imageProcedūra, kas ietver sarunas

IV.1.2) Paziņojums paredz

image Vispārīgo vienošanos

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

IV.1.3. Valsts noteikumi, kas piemērojami procedūrai

Informācija par valsts procedūrām ir pieejama šeit (URL): https://ltv.lsm.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2018/

IV.1.4. Piešķiršanas procedūras galvenie elementi:

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar iepirkuma nolikuma paredzēto kārtību.

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

LTV 2018/17

IV.2.2) Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :

IV.2.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

IV.2.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi

Datums: 16/03/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

IV.2.5) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1) Informācija par elektronisko darbplūsmu

image
image

Ja jā,

imageIzmantos elektroniskos pasūtījumus
imagePieņems elektroniskos rēķinus
imageIzmantos elektroniskos maksājumus

V.2) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.4) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5) Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

V.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv