Sludinājums: Par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt modulārās apakšējo ekstremitāšu un modulārās augšējo ekstremitāšu protēzes

Publicēts
18.01.2017
18.01.2017
Pasūtītājs
Valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (40003273900)
Summa
1 122 934,46
Paredzemā cena:
1 122 934,46
Termiņš
14.03.2017
Pilsēta
Kontaktpersona
Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs
Sludinājums
www.nrcvaivari.lv...
Tālrunis
Ligita Nelsone
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par līgumu

Publicēšanas datums: 18/01/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", 40003273900

Pasta adrese

Asaru prospekts 61

Pilsēta / Novads

Jūrmala

Pasta indekss

LV-2008

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ligita Nelsone

Tālruņa numurs

67185450

Faksa numurs

E-pasta adrese

ligita.nelsone@tpc.nrc.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.nrcvaivari.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.nrcvaivari.lv

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt

imageIepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A I

Iepirkuma procedūras dokumentus var saņemt

imageIepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A II

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

imageIepriekš minētajam (-iem) kontaktpunktam (-iem)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A III

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Par tiesībām izgatavot, pielāgot un izsniegt modulārās apakšējo ekstremitāšu un modulārās augšējo ekstremitāšu protēzes

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi
imageBūvdarbu veikšana
image Projektēšana un būvdarbu veikšana
image Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām
imagePirkums
imageNomaksas pirkums
imageNoma
imageNoma ar izpirkuma tiesībām
imageĪre
imageĪre ar izpirkuma tiesībām
imageMinēto piegāžu veidu kombinācija
Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)    
(Pakalpojumu kategorijām 1-27, skatīt Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumu)

Būvdarbu veikšanas vieta:

Piegādes vieta: Piegādātāju piedāvājumos norādītajās vietās saskaņā ar konkursa nolikuma noteikumiem.

Pakalpojumu sniegšanas vieta:

II.1.3) Paziņojums paredz

imageIepirkuma līgumu
image Vispārīgo vienošanos
image Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

II.1.4) Informācija par vispārīgo vienošanos

Vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits: nav noteikts
vai paredzētais maksimālais dalībnieku skaits

Vispārīgās vienošanās darbības termiņš : gados (no noslēgšanas dienas) :
vai mēnešos (no noslēgšanas dienas) : 24
Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

Paredzamā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā (ja piemērojams; tikai cipariem):
Paredzamā līgumcena, bez PVN: 1122934.46 Valūta: EUR
vai diapazons robežās: no
līdz Valūta: EUR
Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas biežums un paredzamā līgumcena (ja zināms): Vienu reizi līguma darbības laikā

II.1.5) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Tiesības izgatavot, pielāgot un izsniegt modulārās apakšējo ekstremitāšu un modulārās augšējo ekstremitāšu protēzes atbilstoši tehnikās specifikācijas prasībām.

II.1.6) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
33184000-3

II.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

image
image

II.1.8) Sadalījums daļās (informācijai par daļām izmantojiet pielikumu B tik reižu, cik ir daļu)

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.1.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus

image
image

II.2 Līguma apjoms vai robežas

II.2.1) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts, kā arī, ja zināms, paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida apraksts un daudzums vai paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta (ieskaitot visas daļas)

Tiesības izgatavot, pielāgot un izsniegt modulārās apakšējo ekstremitāšu un modulārās augšējo ekstremitāšu protēzes saskaņā ar konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.
Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 1122934.46 Valūta: EUR
vai diapazons robežās: no līdz Valūta: EUR

II.2.2) Iespējami papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iepirkumi

image
image

Ja jā, to apraksts:
Paredzamais papildu iepirkumu veikšanas laika grafiks: mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas dienas)

Ja paredzēts, iespējamo līguma atjaunošanas reižu skaits: vai iespējamo līguma atjaunošanas reižu diapazons robežās: no līdz

Ja zināms, regulāru publisku piegādes vai pakalpojumu līgumu vai noteiktā laika posmā atjaunojamu līgumu gadījumā, turpmāko paredzēto līgumu slēgšanas grafiks: mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas dienas)

II.3 Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos: 24 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
izpilde (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Nosacījumi attiecībā uz līgumu

III.1.1) Informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja paredzēts)

Nav paredzēts

III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz avotiem, kas attiecīgos jautājumus regulē

Samaksas ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. Samaksa tiks veikta pa daļām atkarībā no izpildītā apjoma un samaksas kārtību regulē iepirkuma līguma noteikumi.

III.1.3) Juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu (ja nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei)

Nav paredzēts

III.1.4) Īpaši iepirkuma līguma izpildes nosacījumi (ja paredzēti)

image
image

Ja jā, šo konkrēto nosacījumu apraksts

III.2. Dalības nosacījumi

III.2.1) Noteikumi piegādātāju izslēgšanai no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai

Piegādātājs tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas gadījumi, un Publisko iepirkumu likuma 39.2 panta pirmajā daļā minētais pretendentu izslēgšanas gadījums. Pretendents iesniedz parakstītu apliecinājumu, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas gadījumi, un Publisko iepirkumu likuma 39.2 panta pirmajā daļā minētais pretendentu izslēgšanas gadījums,

III.2.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
1. Pretendents spēj sniegt konkursa nolikumā noteiktos pakalpojumus par pasūtītāja bāzes cenām vai zemākām cenām visā līguma darbības laikā saskaņā ar piedāvājumu konkursam. 2. Pretendents spēj sniegt pakalpojumus pasūtītājam nepieciešamajā apjomā un konkursa nolikumā noteiktajā termiņā. Nav paredzēti

III.2.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
1. Pretendentam ir jānodrošina izgatavoto tehnisko palīglīdzekļu pielāgošana, lietošanas apmācība un izsniegšana, kā arī garantijas apkalpošana Rīgā un ne mazāk kā 80 - 100 km attālumā no Rīgas vismaz divos Latvijas reģionos (Latgale, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme); 2. Pretendentam ir jānodrošina izgatavoto, pielāgoto un izsniegto tehnisko palīglīdzekļu garantijas apkalpošana; 3. Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas brīdī un visā vispārīgās vienošanās un pakalpojumu līguma darbības laikā ir jāatbilst tehniskās ortopēdijas iestādes prasībām saskaņā ar MK 20.01.2009. noteikumiem Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"; 4. Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas brīdī un visā līguma darbības laikā ir jānodrošina pakalpojumu sniegšanai tādu sertificētu ārstniecības personu - ārstu iesaistīšanu, kuriem ir atbilstoša ārstniecības personas izglītība, kvalifikācija un pieredze; 5. Pretendentam ir jānodrošina konkursa nolikumā noteikto pakalpojumu sniegšanā tādu sertificētu ārstniecības personu piesaistīšanu personas funkcionālajā novērtēšanā, kurām ir atbilstoša ārstniecības personas izglītība, kvalifikācija un pieredze; 6. Pretendentam pakalpojumu sniegšanā ir jānodrošina tikai tādu medicīnisko tehnoloģiju un ierīču izmantošanu, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanu ir novērtējusi un apstiprinājusi atbildīgā valsts institūcija; 7. Pretendenta klientu apkalpošanas vietām ir jābūt aprīkotām ar interneta pieslēgumu un datoru, kuram ir instalēta interneta pārlūkprogramma Internet Explorer 9 vai jaunāka pārlūkprogrammas versija. 1. Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka pretendents paredzētajā iepirkuma periodā nodrošinās izgatavoto tehnisko palīglīdzekļu pielāgošanu, lietošanas apmācību un izsniegšanu, kā arī garantijas apkalpošanu Rīgā un ne mazāk kā 80 - 100 km attālumā no Rīgas vēl vismaz divos Latvijas reģionos, norādot konkrētas vietas, adreses, pievienojot telpas nomas līgumus vai vienošanos par telpu izmantošanu kopijas par visu līguma laiku; 2. pretendenta parakstīts apliecinājums, ka pretendents par saviem līdzekļiem nodrošinās izgatavoto, pielāgoto un izsniegto tehnisko palīglīdzekļu garantijas apkalpošanu konkursa nolikumā noteiktajā termiņā; 3. pretendenta parakstīts apliecinājums, ka pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī atbilst tehniskās ortopēdijas iestādes prasībām saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" un atbildīs šīm prasībām visā vispārīgās vienošanās un līguma darbības laikā; 4. pretendenta darbinieku (ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu) saraksts, kuras veiks konkursa nolikumā noteikto tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu, pielāgošanu, lietošanas apmācību un izsniegšanu atbilstoši konkursa nolikuma prasībām (pretendenta darbinieku sarakstā par katru darbinieku jānorāda informācija tabulas veidā); 5. pretendenta sagatavots un parakstīts saraksts ar medicīniskajām tehnoloģijām, kuras tiek izmatotas personu funkcionālajā novērtēšanā un tehnisko palīglīdzekļu pielāgošanā, un kuras ir apstiprinātas ar atbilstošiem normatīvajiem aktiem; 6. pretendenta parakstīts apliecinājums, ka pretendenta klientu apkalpošanas vietas ir aprīkotas atbilstoši konkursa nolikuma 17.7. apakšpunktam; 7. Vispārējā informācija par pretendentu saskaņā ar konkursa nolikuma 3. pielikumu.

III.2.4) Privileģētais līgums

image
image

III.3. Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem

III.3.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

image
image

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.3.2) Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojuma sniegšanu atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:
imageSarunu procedūra
Piegādātāji jau ir atlasīti
image
image

Ja jā, iedaļā VI.3)”Cita papildu informācija” jānorāda jau atlasīto piegādātāju nosaukumi (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi) un adreses

Sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

imagePaātrināta sarunu procedūra

Paātrinātās procedūras vai sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

imageKonkursa dialogs

IV.1.2) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā

Paredzētais piegādātāju skaits:
Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji:

IV.1.3) Piegādātāju skaita samazināšana sarunu procedūras vai konkursa dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu

image
image

IV.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs

IV.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs

image Piedāvājums ar viszemāko cenu
image Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums , kas izvērtēts saskaņā ar
image zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos)
image kritēriji, kas iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos

IV.2.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole

image
image

Ja jā, informācija par elektronisko izsoli

IV.3. Administratīvā informācija

IV.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

NRC "Vaivari" 2017/01TPC

IV.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :
(ja ir bijušas vairākas iepriekšējas publikācijas, izmantojiet šo apakšpunktu atkārtoti)

IV.3.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

IV.3.4) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus (izņemot DIS)

Termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus
Datums 14/03/2017 (dd/mm/gggg)         laiks 11:00


Drukātus iepirkuma procedūras dokumentus izsniedz par samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus

image
image

Ja jā, samaksas apmērs (tikai cipariem): 6.72 Valūta: EUR
Samaksas kārtība: LV30TREL9185647001000 Samaksu par izdrukātiem iepirkuma procedūras dokumentiem var iemaksāt Pasūtītāja kasē, adrese: Ventspils iela 53, Rīga, vai iemaksājot to Pasūtītāja kontā.

IV.3.5) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi

Datums: 14/03/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

IV.3.6) Slēgta konkursa, sarunu procedūras un konkursa dialoga gadījumā termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem (ja zināms)

Datums: (dd/mm/gggg)

IV.3.7) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

IV.3.8) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

14/03/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

Vieta: Rīga, Ventspils iela 53, Rīga

IV.3.9) Personas, kas pilnvarotas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē (ja nepieciešams)

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par pilnvarotajām personām
Visas ieinteresētās personas

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1) Šis ir kārtējais iepirkums

image
image

Ja jā, plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai

V.2) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.3) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.4) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.5) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Paredzamā līgumcena 1122934,46 EUR ir noteikta visiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri būs parakstījuši Vispārīgo vienošanos.

V.6. Iesniegumu izskatīšana

V.6.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.6.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

,

Pasta adrese

Pilsēta / Novads

Pasta indekss

Valsts

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasta adrese

Vispārējā interneta adrese (URL):

V.6.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta trešo daļu

V.6.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

I. Adreses un kontaktpunkti, kur var saņemt papildu informāciju par iepirkuma procedūru

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs,

Pasta adrese

Ventspils iela 53

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1002

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Ligita Nelsone

Tālruņa numurs

67185450

Faksa numurs

E-pasts

ligita.nelsone@tpc.nrc.lv

Kontaktpunkts (-i)

Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.nrcvaivari.lv

II. Adreses un kontaktpunkti, kur var saņemt iepirkumu procedūras dokumentus

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs,

Pasta adrese

Ventspils iela 53

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1002

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Ligita Nelsone

Tālruņa numurs

67185450

Faksa numurs

E-pasts

ligita.nelsone@tpc.nrc.lv

Kontaktpunkts (-i)

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.nrcvaivari.lv

III. Adreses un kontaktpunkti, kur jāiesniedz piedāvājumi vai pieteikumi

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs,

Pasta adrese

Ventspils iela 53

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1002

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Ligita Nelsone

Tālruņa numurs

67185450

Faksa numurs

E-pasts

ligita.nelsone@tpc.nrc.lv

Kontaktpunkts (-i)

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.nrcvaivari.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv