Rezultāts: Medicīnas ierīču un preču piegāde

Publicēts
13.11.2015
13.11.2015
Pasūtītājs
VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (50003407881)
Uzvarētājs
AS "Recipe plus" (40003234547), SIA "Lillī" (40103072488), SIA "Mediq Latvija" (40103295181), SIA "B.Braun Medical" (40003277955), SIA "Medserviss-M" (40003275494), SIA "Viola Farma" (40003367731), SIA "ELVIM" (40103040641), SIA "Interlux" (40003793189), SIA "TZMO Latvija" (40003519061), SIA "Tamro" (40003133428), SIA "Magnum Medical" (40003060393), SIA "J.I.M." (40003191694), SIA "OneMed" (40003551944), SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099), SIA "Emansis" (40103220401), SIA "A.Medical" (40103599415), SIA "J.I.M." (40003191695), UAB "Slaugivita" (145440368), SIA "Unikon" (40003203301), SIA "NMS ELPA" (40003348336)
Summa
92 666,25 EUR
Sludinājums
www.dpns.gov.lv/index.php/lv/iepirk...
Zem ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

Publicēšanas datums: 13/11/2015

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums/vārds, adrese un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", 50003407881
Pasta adrese: L.Dārza ielā 60/62
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5417 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts (-i): VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", L.Dārza ielā 60/62
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Olga Zaikovska
Tālruņa numurs: 26421977
E-pasta adrese: iepirkumi@dpns.gov.lv Faksa numurs: 65402221
Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.dpns.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.dpns.gov.lv/index.php/lv/iepirkumi

I.2. Pasūtītāja veids un galvenā (-ās) darbības joma (-as)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Medicīnas ierīču un preču piegāde

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

(Norādiet tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu iepirkuma vai līguma konkrētajam priekšmetam)

Būvdarbi

Piegādes

Pakalpojumi

Būvdarbu veikšana

Pirkums

Pakalpojumu kategorijas Nr.
(atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)

Projektēšana un būvdarbu veikšana

Nomaksas pirkums

Gadījumā, ja līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma “Pakalpojumu līgumu nomenklatūra” B daļā minētajiem pakalpojumiem, vai piekrītat šī paziņojuma publicēšanai?

Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām

Noma

   

Noma ar izpirkuma tiesībām

   

Īre

   

Īre ar izpirkuma tiesībām

 
   

Minēto piegāžu veidu kombinācija

 

Būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vieta vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Lielā Dārza 60/62, Daugavpils, LV-5417

NUTS kods: LV00

II.1.3) Paziņojums ietver (attiecīgā gadījumā)

Vispārīgo vienošanos   

Iepirkuma līgumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros    □

 

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Medicīnas ierīču un preču piegāde

II.1.5) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

 

Galvenā vārdnīca

Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)

Galvenais kods

33141000-0

Papildu kods (-i)

33000000-0

II.1.6) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

 

II.2. Kopējā līgumcena

II.2.1) Kopējā līgumcena (tikai cipariem, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Kopējā līgumcena: 92666.25

Valūta: EUR

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

 

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta: EUR

 

III IEDAĻA: Procedūra

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Procedūras veids

Atklāts konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu

   

Sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

 

Slēgts konkurss

Paātrināta sarunu procedūra

   

Paātrinātās procedūras vai sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

 

Paātrināts slēgts konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Pamatojums paātrinātas procedūras izvēlei:

 

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (Pielikuma C k) un l) punktā minētajos gadījumos)

Konkursa dialogs

Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu: lūdzu, aizpildiet Pielikumu C

Cenu aptauja  

III.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs

class="odd">

III.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs

Piedāvājums ar viszemāko cenu

 

vai

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar

 
 

zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos)

 

kritēriji, kas iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos

Kritēriji

Īpatsvars

III.2.2) Piemērota elektroniskā izsole

III.3. Administratīvā informācija

III.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs
DPNS 2015/18

III.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

Ja jā:


III.3.3) Cita (-as) iepriekšēja (-as) publikācija (-as) saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

Ja jā:

Publikācijas datums un veids:

04/09/2015 - Paziņojums par līgumu

IV IEDAĻA: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.

Daļas Nr.

1

1

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Medicīnas preces

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

05/11/2015 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

23

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: AS "Recipe plus", 40003234547

Pasta adrese: Mūkusalas 41B

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@recipe.lv

Tālruņa numurs: 67815842

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67815844

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Lillī", 40103072488

Pasta adrese: Pūces iela 43-20

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1082

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: lilli@lilli.lv

Tālruņa numurs: 67554265

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67554264

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Mediq Latvija", 40103295181

Pasta adrese: Raunas iela 41c

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1000

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: mediqlatvija@mediq.com

Tālruņa numurs: 67802466

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67147063

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "B.Braun Medical", 40003277955

Pasta adrese: Rīga

Pilsēta/Novads: Ūdeļu iela 16

Pasta indekss: LV-1064

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: bbraun@parks.lv

Tālruņa numurs: 67819549

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67819547

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Medserviss-M", 40003275494

Pasta adrese: Ventspils iela 53-303

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1002

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: office@medservis.lv

Tālruņa numurs: 67617622

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Viola Farma", 40003367731

Pasta adrese: Ulbrokas iela 42

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1021

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@violafarma.lv

Tālruņa numurs: 67373436

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67373427

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "ELVIM", 40103040641

Pasta adrese: K.Ulmaņa gatve 2

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: market@elvim.lv

Tālruņa numurs: 67808450

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67808451

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Interlux", 40003793189

Pasta adrese: "Jaunbūmaņi", Dreiliņi

Pilsēta/Novads: Stopiņu novads

Pasta indekss: LV-2130

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@interlux.lv

Tālruņa numurs: 67795240

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67795241

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "TZMO Latvija", 40003519061

Pasta adrese: Rankas iela 11a

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1005

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: viola@tzmo.lv

Tālruņa numurs: 26135391

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67387303

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Tamro", 40003133428

Pasta adrese: Kleistu iela 24

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1067

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: jurijs.maksimovics@tamro.com

Tālruņa numurs: 67067800

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67407691

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Magnum Medical", 40003060393

Pasta adrese: Ulbrokas iela 23

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1021

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: magnum@magnum.lv

Tālruņa numurs: 67718700

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67718780

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "J.I.M.", 40003191694

Pasta adrese: Ilūkstes iela 45

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1073

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: jim@mednet.lv

Tālruņa numurs: 67136393

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67136394

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "OneMed", 40003551944

Pasta adrese: K.Ulmaņa gatve 119

Pilsēta/Novads: Mārupe, Mārupes nov.

Pasta indekss: LV-2167

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: kristina.rozite@onemed.com

Tālruņa numurs: 67964747

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67421648

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Arbor Medical Korporācija", 40003547099

Pasta adrese: Meistaru iela 7

Pilsēta/Novads: Ķekavas nov., Valdlauči

Pasta indekss: LV-2123

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: arbor@arbor.lv

Tālruņa numurs: 67620126

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67620070

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Emansis", 40103220401

Pasta adrese: Siltuma iela 10

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1058

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: office@lbm.lv

Tālruņa numurs: 67403723

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67426559

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "A.Medical", 40103599415

Pasta adrese: Varkaļu iela 13a

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1067

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@amedical.eu

Tālruņa numurs: 66103003

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 66103010

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

Valūta

EUR  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

46640.52

Valūta

EUR

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

EUR      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN:

Valūta:

Līguma daļa:

     

Nav zināms

 
 

Līguma Nr.

Daļas Nr.

2

2

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
Medicīnas ierīces

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

05/11/2015 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

15

IV.3. Pieteikumus iesniegušo kandidātu un/vai piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi, personas kodi), adreses, valstiskā piederība

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "A.Medical", 40103599415

Pasta adrese: Varkaļu iela 13a

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1067

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@amedical.eu

Tālruņa numurs: 66103003

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 66103010

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Arbor Medical Korporācija", 40003547099

Pasta adrese: Ķekavas nov., Valdlauči

Pilsēta/Novads: Meistaru iela 7

Pasta indekss: LV-2123

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: arbor@arbor.lv

Tālruņa numurs: 67620126

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67620179

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "J.I.M.", 40003191695

Pasta adrese: Ilūkstes iela 45

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1000

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: jim@mednet.lv

Tālruņa numurs: 67136393

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67136394

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "OneMed", 40003551944

Pasta adrese: Mārupes nov., Mārupe

Pilsēta/Novads: K.Ulmaņa gatve 119

Pasta indekss: LV-2167

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: kristina.rozite@onemed.com

Tālruņa numurs: 67964747

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67421648

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Interlux", 40003793189

Pasta adrese: Stopiņu nov., Dreiliņi

Pilsēta/Novads: Jaunbūmaņi

Pasta indekss: LV-2130

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@interlux.lv

Tālruņa numurs: 67795240

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67795241

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: UAB "Slaugivita", 145440368

Pasta adrese: Dubijos g. 16

Pilsēta/Novads: Šauļi

Pasta indekss: LT-77172

Valsts: Lietuva

E-pasta adrese: infolv@slaugivita.com

Tālruņa numurs: 0037041595279

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Mediq Latvija", 40103295181

Pasta adrese: Raunas iela 41c

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1000

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: mediqlatvija@mediq.com

Tālruņa numurs: 67802466

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67147063

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Medserviss-M", 40003275494

Pasta adrese: Ventspils iela 53-303

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1002

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: office@medservis.lv

Tālruņa numurs: 67617622

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Unikon", 40003203301

Pasta adrese: Kuršu iela 1

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1006

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: unikon@livas.lv

Tālruņa numurs: 26670605

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67551138

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "NMS ELPA", 40003348336

Pasta adrese: Grebenščikova iela 1-335

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1003

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@nmselpa.lv

Tālruņa numurs: 67245652

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67249474

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

Valūta

EUR  

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Piedāvātā līgumcena

46025.73

Valūta

EUR

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

EUR      

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN:

Valūta:

Līguma daļa:

     

Nav zināms

 
 

V IEDAĻA: Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē EIROPAS SAVIENĪBAS fondi

 

Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs,90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720

V.5.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs:

Pasta adrese:

Pilsēta/Novads:

Pasta indekss:

Valsts:

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

V.5.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta otro daļu

V.5.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720


PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTISaistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv