Sludinājums: Reklāmas aktivitāšu īstenošana 2018.gadā futbola spēļu laikā

Publicēts
29.12.2017
29.12.2017
Pasūtītājs
Ventspils brīvostas pārvalde (90000284085)
Termiņš
29.01.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Ventspils brīvostas pārvalde
E-pasts
Sludinājums
www.portofventspils.lv/lv/publiskie...
Tālrunis
Mārcis Nēliuss
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par līgumu - sabiedriskie pakalpojumi

Publicēšanas datums: 29/12/2017

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs

I.1.) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Ventspils brīvostas pārvalde, 90000284085

Pasta adrese

Jāņa iela 19, Ventspils

Pilsēta / Novads

Ventspils

Pasta indekss

LV - 3601

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Ventspils brīvostas pārvalde

Kontaktpersona(-as)

Mārcis Nēliuss

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

info@vbp.lv

Interneta adreses

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vispārējā interneta adrese (URL): http://www.portofventspils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt

image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Citā adresē: (norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

image elektroniski (URL): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Šādā adresē: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma

imageGāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale
imageElektroenerģijas apgāde
imageGāzes un naftas izpēte un ieguve
imageAkmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve
imageŪdensapgāde
imagePasta pakalpojumi
imageDzelzceļa pakalpojumi
image Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi
imageAr ostu pārvaldi saistīta darbība
imageAr lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Reklāmas aktivitāšu īstenošana 2018.gadā futbola spēļu laikā

II.1.2)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79341000-6

II.1.3) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Reklāmas aktivitāšu īstenošana 2018.gadā futbola spēļu laikā

II.1.5) Paredzamā līgumcena (ja piemērojams; tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN: Valūta: EUR
(vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas gadījumā – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā)

II.1.6) Sadalījums daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits:
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

image

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Reklāmas aktivitāšu īstenošana 2018.gadā futbola spēļu laikā


II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79341000-6

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ventspils

II.2.4) Īss iepirkuma apraksts:

(būvdarbi, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums vai norāde par vajadzībām un prasībām; tikai piegādēm – norādīt, vai piedāvājumiem jāattiecas uz pirkumu, nomaksas pirkumu, nomu, nomu ar izpirkuma tiesībām, īri, īri ar izpirkuma tiesībām vai minēto piegāžu veidu kombināciju)
Pasūtītāja reklāmas materiālu izgatavošana un reklāmas izvietošana futbola spēļu laikā un saistībā ar futbola spēlēm 2018.gadā atbilstoši nolikuma 3.pielikumā iekļautajai Tehniskajai specifikācijai

II.2.5) Piedāvājuma izvēles kritēriji

image Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
image Zemāk minētie kritēriji

Kvalitātes kritērijs: image

Izmaksu kritērijs: image

Cena: image

Svērums :


Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem
image
image
Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem
image
image

II.2.6) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam šīs daļas darbības laikam)

II.2.7) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: 12 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)


Līgumu var atkārtot?
image
image

Atkārtoto līgumu apraksts:

II.2.8) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā, sarunu procedūrā ar dalības uzaicinājumu vai inovācijas partnerības procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā

Paredzētais piegādātāju skaits:
vai Paredzētais minimālais skaits: / Maksimālais skaits:
Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji:

II.2.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus

image
image

II.2.10) Informācija par iespējām

image
image

Ja jā, to apraksts:

II.2.11) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs

image
image

II.2.12) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageIII IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1) Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Pretendentam ir iespējams izvietot Nolikuma 3.pielikumā pievienotajā Tehniskajā specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā norādīto reklāmu atbilstoši pretendenta piedāvājumam, ko apliecina spēkā esoša vienošanās ar futbola klubu vai Pretendents pats gadījumā, ja Pretendents ir futbola klubs. Pretendentam ir iespējams vismaz 75% no mājas spēlēm organizēt Ventspilī, kurās tas var nodrošināt šī nolikuma 3.pielikuma Tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus, ko apliecina spēkā esoša rakstiska vienošanās ar stadiona apsaimniekotāju par iespējamību īstenot Nolikuma 3.pielikumā pievienotajā Tehniskajā specifikācijā norādītos reklāmas pasākumus, t.sk. mājas spēles, atbilstoši pretendenta piedāvājumam. Pieredze iepirkuma priekšmetam saturiski līdzīgā reklāmas aktivitāšu (reklāmas plānošanā, reklāmas materiālu izstrāde un izvietošana, reklāmas pirkšana un izvietošana medijos, t.sk. interneta medijos u.tml. sporta pasākumos ar analoģiski plašu reklāmas veidu un formu kompleksu pielietošanu) īstenošanas projektā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, ko apliecina pasūtītāja atsauksme.

III.1.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji


image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai

III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji


image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Pretendentam ir iespējams izvietot Nolikuma 3.pielikumā pievienotajā Tehniskajā specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā norādīto reklāmu atbilstoši pretendenta piedāvājumam, ko apliecina spēkā esoša vienošanās ar futbola klubu vai Pretendents pats gadījumā, ja Pretendents ir futbola klubs. Pretendentam ir iespējams vismaz 75% no mājas spēlēm organizēt Ventspilī, kurās tas var nodrošināt šī nolikuma 3.pielikuma Tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus, ko apliecina spēkā esoša rakstiska vienošanās ar stadiona apsaimniekotāju par iespējamību īstenot Nolikuma 3.pielikumā pievienotajā Tehniskajā specifikācijā norādītos reklāmas pasākumus, t.sk. mājas spēles, atbilstoši pretendenta piedāvājumam. Pieredze iepirkuma priekšmetam saturiski līdzīgā reklāmas aktivitāšu (reklāmas plānošanā, reklāmas materiālu izstrāde un izvietošana, reklāmas pirkšana un izvietošana medijos, t.sk. interneta medijos u.tml. sporta pasākumos ar analoģiski plašu reklāmas veidu un formu kompleksu pielietošanu) īstenošanas projektā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, ko apliecina pasūtītāja atsauksme. Apliecinājums, ka Pretendents, katrs personu apvienības dalībnieks un apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, atbilst visām šī nolikuma 29.punkta apakšpunktos norādītajām dalības nosacījumu prasībām; apliecinājums, ka Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās līguma vērtības, atbilst visām šī nolikuma 29.2. – 29.9. apakšpunktā minētajām dalības nosacījumu prasībām; apliecinājums, ka Pretendentam ir spēkā esoša vienošanās ar futbola klubu. Ja Pretendenta pats ir futbola klubs, tad rakstisks apliecinājums par iespējamību izvietot Nolikuma 3.pielikumā pievienotajā Tehniskajā specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā norādīto reklāmu atbilstoši pretendenta piedāvājumam; apliecinājums, ka vismaz 75% no mājas spēlēm tiks organizētas Ventspilī, kurās tam ir iespējas nodrošināt šī nolikuma 3.pielikuma Tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus, ko apliecina spēkā esoša rakstiska vienošanos ar stadiona apsaimniekotāju par iespējamību īstenot Nolikuma 3.pielikumā pievienotajā Tehniskajā specifikācijā norādītos reklāmas pasākumus, t.sk. mājas spēles, atbilstoši pretendenta piedāvājumam; apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir vai ir pieejami pietiekami tehniskie un darbaspēka resursi, lai nodrošinātu šajā iepirkumā paredzēto darbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā; saraksts saskaņā ar šī nolikuma 2.pielikumu par pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2014. - 2017.gads) veiktiem iepirkumam pēc rakstura un apjoma līdzīgiem darbiem. Darbu sarakstam jāpievieno sekojoši dokumenti: atsauksme/-s no pasūtītāja un apraksts par vismaz 1 (vienu) kvalitatīvi veiktu un laikā izpildītu iepirkuma priekšmetam līdzīgu pakalpojumu (reklāma futbola spēļu laikā), kas apliecina šī nolikuma 42.1.punktā minēto pieredzi; apliecinājums, ka futbola klubam, kura spēļu laikā tiks veikti iepirkuma priekšmetā paredzētie pakalpojumi, ir šī nolikuma 42.2.punktā minētā pieredze, uzskaitot futbola spēles, to norises vietu un laiku. Aizpildīta veidlapa Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums, tai skaitā minētā veidlapā esošā tabula, saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma prasībām; Vienošanās kopijas saskaņā ar Nolikuma 40. un 41.punktu prasībām. Nolikuma 40.punktā noteikto vienošanos neiesniedz, ja Pretendents ir futbola klubs – šādā gadījumā iesniedz rakstisku apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 40.punkta prasībām.

III.1.4) Privileģētais līgums

image
image

Ja “Jā”,, tā apraksts:

III.1.5) Dalības objektīvo noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts

III.1.6) Informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja paredzēts)

III.1.7) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos regulē

III.1.8) Juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu (ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei)

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

image
image

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi:

III.2.3) Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

imageAtklāts konkurss
imagePaātrināts atklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageSarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu
imagePaātrināta sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu
imageKonkursa dialogs
imagePaātrināts konkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra
imagePaātrināta inovācijas partnerības procedūra

IV.1.2) Paziņojums paredz

imageIepirkuma līgumu
image Vispārīgo vienošanos
image Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

IV.1.3) Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (attiecīgā gadījumā)

image Vispārīgā vienošanās ar vairākiem pretendentiem
image Vispārīgā vienošanās ar vienu pretendentu


Paredzētais maksimālais pretendentu skaits:


Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji

image
image

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

IV.1.4) Piegādātāju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu

image
image

IV.1.5) Tiks piemērota elektroniskā izsole

image
image

Ja jā, informācija par elektronisko izsoli:

IV.1.6) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

image
image

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

VBOP 2017/141

IV.2.2) Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :

IV.2.3) Termiņš piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanai

Datums: 29/01/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

IV.2.4) Slēgta konkursa, sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, inovācijas partnerības procedūras un konkursa dialoga gadījumā termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem (ja zināms)

Datums: (dd/mm/gggg)

IV.2.5) Valoda (-s), kuru (-as) var izmantot piedāvājumā vai pieteikumā

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

IV.2.6) Pieteikumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja piemērojams)

Datums: (dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

IV.2.7) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur spēkā savs piedāvājums (atklāta konkursa gadījumā)

Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: (dd/mm/gggg)
vai ilgums mēnesī (-šos): 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

IV.2.8) Piedāvājumu atvēršanas noteikumi (ja paredzēts)

Datums: 29/01/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

Vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Šis ir kārtējais iepirkums

image
image

Ja jā, plānotais laika grafiks turpmāko paziņojumu publicēšanai

V.2. Informācija par elektronisko darbplūsmu

image
image

Ja jā,

imageIzmantos elektroniskos pasūtījumus
imagePieņems elektroniskos rēķinus
imageIzmantos elektroniskos maksājumus

V.3. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta trešo daļu

V.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.6. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

  27/12/2017 (dd/mm/gggg)

Avots: pvs.iub.gov.lv