Sludinājums: Traktors

Publicēts
09.07.2018
09.07.2018
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība "UPMAĻI" (42401019437)
Termiņš
23.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

zemnieku saimniecība "UPMAĻI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401019437

Adrese

"Lizetiņas", Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, Latvija, LV-4577

Tālruņa numurs(-i)

28301353

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

z.s. "Upmaļi"īpašnieks Intars Indriks, tālr. +371 28301353, e-pasta adrese: intarons@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Baldones", Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/08/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

75000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

23/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Lizetiņas", Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

ZM LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", 4.1. apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

10.  Pievienotie dokumenti

543810__0_specifikacijatraktorsupmali.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv