Sludinājums: Traktors

Publicēts
23.11.2016
23.11.2016
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība "Jākupāni" (43401001985)
Termiņš
07.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

zemnieku saimniecība "Jākupāni"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43401001985

Adrese

"Jākupāni", Upīte, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, Latvija, 4587

Tālruņa numurs(-i)

29621058

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Saimniecības īpašnieks Andris Slišāns, mob.t.29621058, e-pasta adrese andris.slisans@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Jākupāni ", Upīte, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/05/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

65000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

07/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Jākupāni ", Upīte, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

ZM LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA 4.1. apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

473793__0_tehnisktraktors.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv