Sludinājums: Traktors

Publicēts
09.11.2016
09.11.2016
Pasūtītājs
Sabiedrība Mazauce SIA (48503015727)
Termiņš
25.11.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība Mazauce SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48503015727

Adrese

Ezera iela 10, Ukri, Ukru pag., Auces nov., Latvija, LV3729

Tālruņa numurs(-i)

26262489

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ieva Kinta

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Ezera iela 10, Ukri, Ukru pag., Auces nov. LV3729

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

20/06/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

180000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

25/11/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ezera iela 10, Ukri, Ukru pag., Auces nov. LV3729

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 4.,,Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.l.apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecības" ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

471629__0_Traktspec216.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv