Sludinājums: Jauns traktors

Publicēts
09.11.2016
09.11.2016
Pasūtītājs
Ekograuds (40103917821)
Termiņš
25.11.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Ekograuds

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103917821

Adrese

Miera iela 18, Jurmala, Latvija, LV-2015

Tālruņa numurs(-i)

26307678

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ainars Saule, +37128662841, ekograuds@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jauns traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Ziedu pļavas", Dricānu pag., Rēzeknes novads, LV -4615

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

145000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

25/11/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 14:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Miera iela 18, Jūrmala, LV- 2015

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA pasākums 4. "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", 4.1. apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

471480__0_speciftraktorsekograuds91116.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv