Sludinājums: Graudu kombains

Publicēts
09.11.2016
09.11.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Vientuļvilki" (42401019564)
Termiņš
25.11.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Vientuļvilki"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401019564

Adrese

Ozolu iela 2, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, Latvija, 5740

Tālruņa numurs(-i)

29228806

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

konsultants Artūrs Šķesters, t.29364196, arturs.skesters@llkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kombains

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Vientuļvilki, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-5740

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

21/03/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

210000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

25/11/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dārzu iela 7a, Rēzekne, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv