Sludinājums: Traktors

Publicēts
28.10.2016
28.10.2016
Pasūtītājs
Reiņi Z/S (41501002866)
Termiņš
15.11.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 28/10/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Reiņi Z/S

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501002866

Adrese

Ķirupe, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, Latvija, LV-5456

Tālruņa numurs(-i)

26546030

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Zemnieku saimniecības "Reiņi" īpašnieks Jānis Dunskis, tel.26546030, e-pasts: valdisdunskis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

„Reiņi”, Ķirupe, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, LV-5456

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/12/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

60000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

15/11/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: „Reiņi”, Ķirupe, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, LV-5456

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4.Pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1.apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

469925__0_SPECIFIKACIJAtraktors.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv