Rezultāts: Traktors

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Priednieki" (43201012172)
Uzvarētājs
SIA "Valtek" (43603020413)
Summa
80 500,00 EUR
Tālrunis
26545313

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Priednieki"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43201012172

 Adrese: "Priednieki", Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, Latvija, 4406

 Tālruņa numurs(-i): 26545313
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Saimniecības vadītājs: Mārtiņš Upāns, tālr.: 26545313, e-pasts: priedniekiup@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 28/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Agrotehnika Smiltene" 44103034124 Silva - 23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV - 4729 Latvija
SIA "Agritech" 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV - 1003 Latvija
SIA "Valtek" 43603020413 "Jaunbērzi", Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV - 3042 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Valtek"  43603020413  "Jaunbērzi", Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV - 3042  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 80500 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv