Rezultāts: Traktors

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
z/s "Senči" (53601006351)
Uzvarētājs
SIA 'Dojus" (LV40103315280)
Summa
67 613,00 EUR
Tālrunis
26523294

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): z/s "Senči"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 53601006351

 Adrese: Gailīšu pagasts, Bauskas novads , Latvija, LV3931

 Tālruņa numurs(-i): 26523294
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): z/s vadītāja Ligita Mendele, 26523294 e-pasts ligucis1313@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Traktors
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 12/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA 'Dojus" LV40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads Latvija
LPKS "Latraps" LV58503007191 Lietuvas iela 16, Elejas pagasts, Jelgavas novads Latvija
SIA "Valtek" LV43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA 'Dojus"  LV40103315280  "Ceļa zeme", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 67613 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv