Sludinājums: Sīksēklu sējmašīna

Publicēts
17.12.2015
17.12.2015
Pasūtītājs
Z/S Palejas (43601011914)
Termiņš
08.01.2016
Tālrunis
29470283

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Z/S Palejas

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43601011914

Adrese: Palejas, Svitenes pag., Rundāles nov., Latvija, LV3917

Tālruņa numurs(-i): 29470283
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašnieks Ivars Punka – 29470283, e-pasts zdp@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Sīksēklu sējmašīna
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: “PALEJAS”, Svitenes pag., Rundāles nov.
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/07/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 5500 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 08/01/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Palejas”, Svitenes pag., Rundāles novads
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: ES ELFLA pasākuma 4. ‘’Ieguldījumi materiālajos aktīvos’’, 4.1. apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ietvaros
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 430752__0_SikseklusejmasinatehnspecifPAL.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv