Sludinājums: Arkls

Publicēts
07.01.2015
07.01.2015
Pasūtītājs
SIA "Kalnalīves" (43201013290)
Termiņš
22.01.2015
Tālrunis
26199297

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/01/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Kalnalīves"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43201013290

Adrese: "Kalnalīves", Daukstu pagasts, Gulbenes novads,LV-4430, Latvija, LV-4430

Tālruņa numurs(-i): 26199297
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Ojārs Doņuks, tālr. 26199297, kalnalives@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Arkls
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Kalnalīves", Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4430
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/06/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 17000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 22/01/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Kalnalīves", Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4430
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 389962__0_arkls.rar

Avots: pvs.iub.gov.lv