Sludinājums: Darba devēju aptauju veikšana darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošanai

Publicēts
22.08.2016
22.08.2016
Pasūtītājs
Nodarbinātības valsts aģentūra (90001634668)
Summa
139 256,20
Paredzemā cena:
139 256,20
Termiņš
17.10.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
K.Valdemāra iela 38 k - 1
Sludinājums
www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=...
Tālrunis
Eva Lapsiņa
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par līgumu

Publicēšanas datums: 22/08/2016

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Nodarbinātības valsts aģentūra, 90001634668

Pasta adrese

Kr.Valdemāra iela 38

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

K.Valdemāra iela 38 k - 1

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Eva Lapsiņa

Tālruņa numurs

67021772

Faksa numurs

E-pasta adrese

eva.lapsina@nva.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.nva.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=219

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt

imageIepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A I

Iepirkuma procedūras dokumentus var saņemt

imageIepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A II

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

imageIepriekš minētajam (-iem) kontaktpunktam (-iem)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A III

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: nodarbinātība

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Darba devēju aptauju veikšana darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošanai

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi
imageBūvdarbu veikšana
image Projektēšana un būvdarbu veikšana
image Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām
imagePirkums
imageNomaksas pirkums
imageNoma
imageNoma ar izpirkuma tiesībām
imageĪre
imageĪre ar izpirkuma tiesībām
imageMinēto piegāžu veidu kombinācija

Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)     10
(Pakalpojumu kategorijām 1-27, skatīt Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumu)

Būvdarbu veikšanas vieta:

Piegādes vieta:

Pakalpojumu sniegšanas vieta: Latvijas Republika

II.1.3) Paziņojums paredz

imageIepirkuma līgumu
image Vispārīgo vienošanos
image Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

II.1.4) Informācija par vispārīgo vienošanos

Vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits:
vai paredzētais maksimālais dalībnieku skaits

Vispārīgās vienošanās darbības termiņš : gados (no noslēgšanas dienas) :
vai mēnešos (no noslēgšanas dienas) :
Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

Paredzamā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā (ja piemērojams; tikai cipariem):
Paredzamā līgumcena, bez PVN: Valūta:
vai diapazons robežās: no
līdz Valūta:
Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas biežums un paredzamā līgumcena (ja zināms):

II.1.5) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Piecu darba devēju aptauju veikšana (katru gadu pa vienai no 2017.gada līdz 2021.gadam) darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošanai

II.1.6) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79315000-5

II.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

image
image

II.1.8) Sadalījums daļās (informācijai par daļām izmantojiet pielikumu B tik reižu, cik ir daļu)

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.1.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus

image
image

II.2 Līguma apjoms vai robežas

II.2.1) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts, kā arī, ja zināms, paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida apraksts un daudzums vai paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta (ieskaitot visas daļas)

Piecu darba devēju aptauju veikšana (katru gadu pa vienai no 2017.gada līdz 2021.gadam) darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošanai
Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 139256.2 Valūta: EUR
vai diapazons robežās: no līdz Valūta: EUR

II.2.2) Iespējami papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iepirkumi

image
image

Ja jā, to apraksts:
Paredzamais papildu iepirkumu veikšanas laika grafiks: mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas dienas)

Ja paredzēts, iespējamo līguma atjaunošanas reižu skaits: vai iespējamo līguma atjaunošanas reižu diapazons robežās: no līdz

Ja zināms, regulāru publisku piegādes vai pakalpojumu līgumu vai noteiktā laika posmā atjaunojamu līgumu gadījumā, turpmāko paredzēto līgumu slēgšanas grafiks: mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas dienas)

II.3 Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos: 53 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
izpilde (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Nosacījumi attiecībā uz līgumu

III.1.1) Informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja paredzēts)

III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz avotiem, kas attiecīgos jautājumus regulē

III.1.3) Juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu (ja nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei)

Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu grupa vai apvienība jebkurā to kombinācijā, kas ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – Uzņēmumu reģistra administrētajos reģistros vai nodokļu maksātāju reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz un tiesīgs veikt komercdarbību.

III.1.4) Īpaši iepirkuma līguma izpildes nosacījumi (ja paredzēti)

image
image

Ja jā, šo konkrēto nosacījumu apraksts

III.2. Dalības nosacījumi

III.2.1) Noteikumi piegādātāju izslēgšanai no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai

III.2.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai

III.2.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Pretendentam trīs iepriekšējos gados (no 2013.gada augusta līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 3 sociālo pētījumu veikšanā vai ziņojumu sagatavošanā (izman-tojot aptauju datus) gan ar kvantitatīvajām, gan kvalitatīvajām metodēm. Veiktas vismaz trīs datorizētas telefonaptaujas un vismaz trīs datorizētas interneta aptaujas; katrā no tām respondentu skaits nav mazāks par 400. Kvalitatīvai un savlaicīgai iepirkuma līguma izpildei, pretendenta rīcībā ir jābūt vismaz šādiem speciālistiem ar šādu kvalifikāciju: 1)Eksperts darba tirgus jautājumos: maģistra grāds sociālajās zinātnēs; iepriekšējo trīs gadu laikā (no 2013. gada 1.augusta līdz piedāvājuma iesniegša-nas brīdim) pieredze kā vadītājam vismaz 3 pētnieciskos projektos; iepriekšējo trīs gadu laikā (no 2013. gada 1.augusta līdz piedāvājuma iesniegša-nas brīdim) pieredze vismaz vienā pētnieciskajā projektā, kas saistīti ar darba tir-gus, sociālās vai nodarbinātības politikas izpēti. 2)Statistiskās datu apstrādes speciālists: bakalaura grāds sociālajās zinātnēs, komerczinībās un tiesībās vai dabaszināt-nēs, matemātikā un informācijas tehnoloģijās (ar statistikas novirzienu); iepriekšējo trīs gadu laikā (no 2013. gada 1.augusta līdz piedāvājuma iesnieg-šanas brīdim) pieredze datu apstrādē ar datu apstrādes rīkiem (CV jānorāda in-formācija ar kādiem rīkiem). 3) Interviju veicēji (vismaz 3; ja pretendents uzskata, ka darba kvalitatīvai veikša-nai nepieciešami vairāk nekā 3 šādi speciālisti, tad iesniedz vairāku speciālistu CV): piedalījušies vismaz 3 aptaujās (veikuši aptaujas), katrā no tām respondentu skaits nav mazāks par 200 (respondenti, kurus aptaujājis interviju veicējs). Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā; Pretendenta pieredzes apraksts; Vismaz divas atsauksmes par kvalitatīvu pakalpojumu: sociālo pētījumu veikšanu vai ziņojumu sagatavošanu (izmantojot aptauju datus) gan ar kvantitatīvajām, gan kvalitatīvajām metodēm, un vismaz divas atsauksmes par kvalitatīvu pakalpojumu: veiktajām datorizētajām telefonaptaujām un datorizētajām interneta aptaujām (katrā no tām respondentu skaits nav mazāks par 400) sniegšanu no pasūtītāja. Atsauksmēs jānorāda informācija par sniegto pakalpojumu un pretendenta veiktajiem uzdevumiem; Katra piedāvātā speciālista pašrocīgi parakstītu CV oriģinālu; Pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla izglītību apliecinošu dokumentu kopijas; Par personāla norādītajām kvalifikācijām jāpievieno par katru vismaz viena atsauksme no pasūtītāja/ tiešo rezultātu izmantotāja par veiktā pakalpojuma kvalitāti, izmantojamību un sadar-bības novērtējumu; Finanšu piedāvājums; Apakšuzņēmēju saraksts; Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās; Pretendents kopā ar pieteikumu iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par no-darītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzi-nāšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organiza-toriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē, ja pretendents vai personālsa-biedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība un atbilst PIL 39.1panta pirmās daļas 1.,2.,3.,4.,6.vai 7.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem; Apliecinājums par savstarpēju sadarbību iepirkuma līguma izpildē starp pretendentu un personu grupu vai apvienību, ja tāda tiek veidota; Pretendentam, kas reģistrēts ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecī-bas kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem; Pretendents saskaņā PIL 44.1 pantu var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendenta atlases prasībām

III.2.4) Privileģētais līgums

image
image

III.3. Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem

III.3.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

image
image

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.3.2) Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojuma sniegšanu atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:
imageSarunu procedūra
Piegādātāji jau ir atlasīti
image
image

Ja jā, iedaļā VI.3)”Cita papildu informācija” jānorāda jau atlasīto piegādātāju nosaukumi (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi) un adreses

Sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

imagePaātrināta sarunu procedūra

Paātrinātās procedūras vai sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

imageKonkursa dialogs

IV.1.2) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā

Paredzētais piegādātāju skaits:
Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji:

IV.1.3) Piegādātāju skaita samazināšana sarunu procedūras vai konkursa dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu

image
image

IV.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs

IV.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs

image Piedāvājums ar viszemāko cenu
image Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums , kas izvērtēts saskaņā ar
image zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos)
image kritēriji, kas iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos

IV.2.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole

image
image

Ja jā, informācija par elektronisko izsoli

IV.3. Administratīvā informācija

IV.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

NVA 2016/36_ESF

IV.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :
(ja ir bijušas vairākas iepriekšējas publikācijas, izmantojiet šo apakšpunktu atkārtoti)

IV.3.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

IV.3.4) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus (izņemot DIS)

Termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus
Datums 17/10/2016 (dd/mm/gggg)         laiks 10:00


Drukātus iepirkuma procedūras dokumentus izsniedz par samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus

image
image

Ja jā, samaksas apmērs (tikai cipariem): Valūta:
Samaksas kārtība:

IV.3.5) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi

Datums: 17/10/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

IV.3.6) Slēgta konkursa, sarunu procedūras un konkursa dialoga gadījumā termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem (ja zināms)

Datums: (dd/mm/gggg)

IV.3.7) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

IV.3.8) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

17/10/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

Vieta: Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra ielā 38 k - 1, 6.stāva zāle

IV.3.9) Personas, kas pilnvarotas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē (ja nepieciešams)

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par pilnvarotajām personām
Visas ieinteresētās personas

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1) Šis ir kārtējais iepirkums

image
image

Ja jā, plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai

V.2) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ESF, ESF projekts "Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide", identifikācijas Nr. 7.1.2.2/16/I/001

V.3) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.4) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.5) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.6. Iesniegumu izskatīšana

V.6.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.6.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

,

Pasta adrese

Pilsēta / Novads

Pasta indekss

Valsts

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasta adrese

Vispārējā interneta adrese (URL):

V.6.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta trešo daļu

V.6.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv