Sludinājums: Latvijas Kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas izveide un publiskās saskarnes vizuālā un funkcionalā risinājuma uzlabošana

Publicēts
27.12.2017
27.12.2017
Pasūtītājs
Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs" (40003239385)
Termiņš
01.02.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010
Sludinājums
www.aic.lv/portal/par-aic/iepirkumi...
Tālrunis
Līga Neilande
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par metu konkursu

Publicēšanas datums: 27/12/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs", 40003239385

Pasta adrese

Vaļņu iela 2

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

Lv-1050

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Dzirnavu iela 16, 3.stāvs, Rīga LV-1010

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Līga Neilande

Tālruņa numurs

+37129228043

Faksa numurs

E-pasta adrese

iepirkumi.projekts@aic.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.aic.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.aic.lv/portal/par-aic/iepirkumi

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.aic.lv/portal/par-aic/iepirkumi

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt

imageiepriekš minētajā adresē
imagecitā adresē: (norādīt citu adresi)

Meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi jāiesniedz

image elektroniski(URL):
image iepriekš minēto adresi
image uz šādu adresi:(norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Nodibinājums
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Metu konkursa priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Metu konkursa nosaukums

Latvijas Kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas izveide un publiskās saskarnes vizuālā un funkcionalā risinājuma uzlabošana

II.1.2) Īss metu konkursa apraksts

Metu konkursa mērķis ir, izmantojot radošo sacensību, iegūt labāko un ekonomiski pamatotāko Latvijas Kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas un publiskās saskarnes vizuālā un funkcionalā risinājuma ideju, kā arī tās īstenošanas piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 1. pielikumam „Tehniskā specifikācija”. Konkurss tiek organizēts vienā kārtā. Konkursa rezultātā tiek noskaidroti 3 (trīs) vai 2 (divi), ja attiecināms, labākie Latvijas Kvalifikācijas datubāzes datu atjaunošanas sistēmas risinājuma un publiskās saskarnes vizuālās koncepcijas, dizaina risinājumu saskarnes atvērumiem un funkcionalitātes risinājumu meklēšanas rīkam Metu autori, kas tiks aicināti piedalīties Sarunu procedūrā saskaņā ar Nolikuma 3.sadaļā „Sarunu procedūra” norādītajiem noteikumiem.

II.1.3) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu kods (-i) Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
72243000-0 72200000-7

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalībnieku atlases kritēriji (slēgta konkursa gadījumā)

III.2. Dalībai metu konkursā ir nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija

image
image

Ja jā, norādiet profesionālās kvalifikācijas prasības:
Prasības nav izvirzītas metu konkursā, bet gan dalībai tālāk sarunu procedūrā. Līdz ar to piegādātājiem, kas piedalās metu konkursā ir jāņem vērā, ka tiks pārbaudīta to pieredze sarunu procedūras gaitā. Piegādātājs iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai (2015., 2016., 2017.g.) ir: a) izstrādājis vismaz divus datu apmaiņas risinājumus (risinājumu ietvaros tika izmantots viens no šādiem datu apmaiņas protokoliem – OData, REST vai SOAP) un katram risinājumam ir bijis cits pasūtītājs; b) izstrādājis vismaz divas mājaslapas vai divus portālus, vai vismaz vienu mājaslapu un vienu portālu, kuros tiek attēloti administrācijas daļā ievadītie vai citādā veidā savākti dati, kas regulāri tiek pievienoti vai mainīti; c) izstrādājis vismaz divu mājaslapu vai divu portālu, vai vismaz vienas mājaslapas un viena portāla dizainu un publiskā lietotāja saskarni.

IV IEDAĻA: ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

IV.1 APRAKSTS

IV.1.1) Konkursa veids

imageAtklāts
imageSlēgts

IV.1.2) Jau atlasīto dalībnieku vārdi/nosaukumi (slēgta konkursa gadījumā):

IV.1.3) Metu vērtēšanas kritēriji

 1. Latvijas Kvalifikāciju datubāzes automatizētā datu apmaiņas sistēmas (LKD_ADAS) risinājums (maksimāli 10 punkti).
 2. Latvijas Kvalifikāciju datubāzes automatizētā datu apmaiņas sistēmas risinājuma (LKD_ADAS) redaktora saskarnes risnājums (maksimāli 10 punkti)
 3. Latvijas Kvalifikāciju datubāzes automatizētā datu apmaiņas sistēmas (LKD_ADAS) sadarbība ar jaunizveidoto sistēmu (maksimāli 20 punkti)
 4. Latvijas Kvalifikāciju datubāzes automatizētā datu apmaiņas sistēmas algoritms (maksimāli 40 punkti)
 5. Latvijas Kvalifikācijas datubāzes (LKD) publiskās saskarnes koncepcijas ideja Sākumlapai (maksimāli 20 punkti)
 6. Latvijas Kvalifikācijas datubāzes (LKD) publiskās saskarnes koncepcijas ideja Informatīvajai sadaļai (maksimāli 10 punkti)
 7. Latvijas Kvalifikācijas datubāzes (LKD) publiskās saskarnes kvalifikācijas skata ideja Kvalifikācijas atvērumam (maksimāli 10 punkti)
 8. Latvijas Kvalifikācijas datubāzes (LKD) publiskās saskarnes meklētāja organizēšanas ideja (maksimāli 20 punkti)

IV.2. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

AIC 2017/5/EK

IV.2.2) Termiņš, līdz kuram jāiesniedz meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi

Datums: 01/02/2018 (dd/mm/gggg)         laiks 15:00


IV.2.3) Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības uzaicinājums: (slēgta konkursa gadījumā)

Datums: 

IV.2.4. Metā, tam pievienotajos materiālos un devīžu atšifrējumā izmantojamā (-ās) valoda (-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

IV.3. ATLĪDZĪBA UN ŽŪRIJA

IV.3.1) Godalga (-as) tiks piešķirta (-as)

image
image

Ja jā, piešķirto godalgu skaits un vērtība :

IV.3.2) Maksājumi visiem dalībniekiem

image
image

Ja jā, maksājumu apmērs:

IV.3.3) Pēc metu konkursa tā uzvarētājam vai uzvarētājiem piešķirs līguma slēgšanas tiesības

image
image

IV.3.4) Žūrijas komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam

image
image

IV.3.5) Jau atlasīto žūrijas locekļu vārdi un uzvārdi

 1. Indra Garā
 2. Didzis Poreiters
 3. Andra Šenberga
 4. Inguna Kampāne
 5. Sarmīte Valaine

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Metu konkurss ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. ERASMUS +, Erasmus+: Prospective Initiatives, Policy Networks, Programme and Linguistic Support līdzfinansēts projekts Nr. 572696-EPP-1-2015-1-LV-EPPKA3-EQF-NCP-D „EKI – nacionālās kvalifikāciju datu bāzes”

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Metu konkursa un tālās sarunu procedūras nolikums ir viens dokuments. Lūdzam piegādātājus laikus iepazīties arī ar sarunu procedūras noteikumiem.

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1. Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

V.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv