Sludinājums: minerālmēslu kaisītājs

Publicēts
13.10.2017
13.10.2017
Pasūtītājs
Liepnieka zs Rusuļi (45404005563)
Termiņš
30.10.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Liepnieka zs Rusuļi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45404005563

Adrese

Krustpils novads Variešu pagasts Rusuļi, Latvija, LV5236

Tālruņa numurs(-i)

26478524

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

zs Rusuļi īpašnieks Dainis Liepnieks

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

minerālmēslu kaisītājs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Krustpils novads, Variešu pagasts, Rusuļi

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

16/07/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

19800 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

30/10/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: ,,Rusuļi",Variešu pagasts,Krustpils novads , LV5236

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ES ELFLA pasākuma 4.,,Ieguldījumi matriālajos aktīvos", 4.1.apakšpasākuma ,,Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv