Sludinājums: Minerālmēslu un kaļķa izkliedētājs

Publicēts
19.01.2016
19.01.2016
Pasūtītājs
Z/S VIKTORIJA (41501019839)
Termiņš
02.02.2016
Tālrunis
26812357

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Z/S VIKTORIJA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501019839

Adrese: Riebiņu nov., Riebiņu pag., „Viktorija” , Latvija, LV- 5326

Tālruņa numurs(-i): 26812357
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Ivans Daņilovs t. 26812357, zsviktorija@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Minerālmēslu un kaļķa izkliedētājs
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Viktorija", Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/12/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 35000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 02/02/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Viktorija", Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): ELFLA pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", 4.1.apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 435520__0_Minerlmsluunkaaizkliedtjs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv