Rezultāts: Mīkstā siera blokformu komplekts

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
A/s "Smiltenes piens" (43903002031)
Uzvarētājs
SIA "ILM" (LV 50003831321)
Summa
19 845,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

A/s "Smiltenes piens"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43903002031

Adrese

Mūrnieku iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, Latvija, LV 4729

Tālruņa numurs(-i)

64707608

Faksa numurs(-i) (ja ir)

64707600

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tehniskais direktors , Normunds Liniņš, T: 26665639, normunds.linins@smiltenespiens.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Mīkstā siera blokformu komplekts

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "ILM" LV50003831321 Baibas iela 1, Rīga, LV 1024 Latvija
SAI "BAltilac" LV 40103849864 Vecā Biķernieku iela 25-7 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "ILM" LV 50003831321 Baibas iela 1, Rīga, LV 1024 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

19845 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv