Sludinājums: Divu šķūņu vienkāršotā atjaunošana

Publicēts
25.05.2015
25.05.2015
Pasūtītājs
Z/S "Birznieki" (57404006291)
Termiņš
15.06.2015
Tālrunis
29156010

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/05/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Z/S "Birznieki"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 57404006291

Adrese: "Birznieki", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.,, Latvija, LV-5015

Tālruņa numurs(-i): 29156010
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Saimniecības īpašniece Dzidra Dombrovska, t.29156010, e-pasts: dzidra.dombrovska@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Divu šķūņu vienkāršotā atjaunošana
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Birznieki", Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/10/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 93800 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 15/06/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Birznieki", Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Ieguldījumi materiālajos aktīvos
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Iepriekšējais paziņojums atsaukts sakarā ar nepareizu paredzamo līgumcenu
10. Pievienotie dokumenti 407076__0_Birznieki2skunitme25.5.15..pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv