Sludinājums: Ražošanas ēku komplekss- 1 kārta "Veldzes"

Publicēts
07.01.2015
07.01.2015
Pasūtītājs
Kuldīgas novada, Kabiles pagasta, zemnieku saimniecība "Veldzes 3" (41201013907)
Termiņš
27.01.2015
Tālrunis
+371 26 34 77 83, +371 67 37 98 90

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/01/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Kuldīgas novada, Kabiles pagasta, zemnieku saimniecība "Veldzes 3"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41201013907

Adrese: "Veldzes" , Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, LV- 3314; Pasta adrese: Miera iela 82/1-3, Rīga, LV-1013, Latvija, LV - 1013

Tālruņa numurs(-i): +371 26 34 77 83
Faksa numurs(-i) (ja ir): +371 67 37 98 90

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): direktors, Artūrs Malta, tālr. +371 26 34 77 83, e-pasts: zemnieks@latnet.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Ražošanas ēku komplekss- 1 kārta "Veldzes"
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Veldzes", Kabiles pagasts, Kuldīgas novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15/05/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 7311663 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 27/01/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:07
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Miera iela 82/1-3, Rīga, LV - 1013
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku Atbalsta dienests (LAD)
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas2014.-2020.gadam pasākuma 4. "Ieguldījumi materiālajos aktīvos".
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Ar projektēšanas dokumentāciju var iepazīties saimniecībā "Veldzes 3", vai projektēšanas biroja. Laiku saskaņojot pa telefonu: 26 34 77 83.
10. Pievienotie dokumenti 389931__0_Repdf.zip

Avots: pvs.iub.gov.lv