Sludinājums: Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018.gadā – Valsts 1.šķiras autoceļa P108 pārbūve posmos no Pāvila ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī

Publicēts
09.02.2018
09.02.2018
Pasūtītājs
Ventspils brīvostas pārvalde (90000284085)
Termiņš
12.03.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Ventspils brīvostas pārvalde
E-pasts
Sludinājums
www.portofventspils.lv/lv/publiskie...
Tālrunis
Māris Petrovskis
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par līgumu - sabiedriskie pakalpojumi

Publicēšanas datums: 09/02/2018

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs

I.1.) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Ventspils brīvostas pārvalde, 90000284085

Pasta adrese

Jāņa iela 19, Ventspils

Pilsēta / Novads

Ventspils

Pasta indekss

LV - 3601

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Ventspils brīvostas pārvalde

Kontaktpersona(-as)

Māris Petrovskis

Tālruņa numurs

63602320

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Interneta adreses

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vispārējā interneta adrese (URL): http://www.portofventspils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.eis.gov.lv

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt

image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Citā adresē: (norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

image elektroniski (URL): http://www.eis.gov.lv
image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Šādā adresē: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma

imageGāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale
imageElektroenerģijas apgāde
imageGāzes un naftas izpēte un ieguve
imageAkmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve
imageŪdensapgāde
imagePasta pakalpojumi
imageDzelzceļa pakalpojumi
image Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi
imageAr ostu pārvaldi saistīta darbība
imageAr lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018.gadā – Valsts 1.šķiras autoceļa P108 pārbūve posmos no Pāvila ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī

II.1.2)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45000000-7

II.1.3) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018.gadā – Valsts 1.šķiras autoceļa P108 pārbūve posmos no Pāvila ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī

II.1.5) Paredzamā līgumcena (ja piemērojams; tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN: Valūta: EUR
(vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas gadījumā – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā)

II.1.6) Sadalījums daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits:
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

image

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018.gadā – Valsts 1.šķiras autoceļa P108 pārbūve posmos no Pāvila ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī


II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45000000-7

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ventspils

II.2.4) Īss iepirkuma apraksts:

(būvdarbi, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums vai norāde par vajadzībām un prasībām; tikai piegādēm – norādīt, vai piedāvājumiem jāattiecas uz pirkumu, nomaksas pirkumu, nomu, nomu ar izpirkuma tiesībām, īri, īri ar izpirkuma tiesībām vai minēto piegāžu veidu kombināciju)
Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018.gadā – Valsts 1.šķiras autoceļa P108 pārbūve posmos no Pāvila ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī

II.2.5) Piedāvājuma izvēles kritēriji

image Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
image Zemāk minētie kritēriji

Kvalitātes kritērijs: image

Izmaksu kritērijs: image

Cena: image

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem
image
image
Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem
image
image

II.2.6) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam šīs daļas darbības laikam)

II.2.7) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās 100 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)


Līgumu var atkārtot?
image
image

Atkārtoto līgumu apraksts:

II.2.8) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā, sarunu procedūrā ar dalības uzaicinājumu vai inovācijas partnerības procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā

Paredzētais piegādātāju skaits:
vai Paredzētais minimālais skaits: / Maksimālais skaits:
Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji:

II.2.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus

image
image

II.2.10) Informācija par iespējām

image
image

Ja jā, to apraksts:

II.2.11) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs

image
image

II.2.12) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. KF => Kohēzijas fonds, darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvarosIII IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1) Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

Pretendenta kvalifikācijas prasības noteiktas Nolikuma 7.1. un 7.2.punktā.

III.1.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji


image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2015. - 2018.gads) būvniecībā jābūt vismaz 3 000 000 EUR (trīs miljoni euro) gadā, neskaitot PVN. Iesniedzamie dokumenti izvērtējami saskaņā ar Nolikuma 10.1.5.punktu.

III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji


image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Nolikuma 7.4.punkts nosaka, ka Pretendentam jābūt Iepirkuma priekšmetam atbilstošai būvdarbu veikšanas pieredzei – pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2013. - 2018.gads) jābūt uzbūvētiem līdzīga rakstura būvobjektiem, kuri pieņemti ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā), kuros veikti būvdarbi šādā apjomā: 2 (divos) būvobjektos izbūvēts asfaltbetona segums brauktuvei (ceļi, ielas vai laukumi, izņemot veloceliņi un ietves) katrā būvobjektā vismaz 22’000 m2 apjomā, no kuriem vismaz 1 (vienā) būvobjektā veikta asfaltbetona seguma frēzēšana vismaz 22’000 m2 apjomā; 2 (divos) būvobjektos izbūvēti ārējie lietusūdens un/vai sadzīves kanalizācijas tīkli katrā būvobjektā vismaz 600 m garumā; 2 (divos) būvobjektos veikta esošo ārējo kanalizācijas tīklu atjaunošana ar oderēšanas metodi katrā būvobjektā vismaz 400 m garumā; 2 (divos) būvobjektos veikti ielu apgaismojuma izbūves darbi atbilstoši 0,4 kV darba spriegumam un katrā būvobjektā uzstādīti vismaz 10 gab. laternu stabu. Nolikuma 7.5.punkts nosaka, ka Pretendenta rīcībā jābūt sertificētiem speciālistiem – būvdarbu vadītājiem ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu pēc rakstura un apjoma šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanai šādās reglamentējamās būvdarbu sfērās: ceļu būvdarbu vadīšana; ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu, būvdarbu vadīšana; elektroietaišu izbūves darbu vadīšana. Nolikuma 7.5. punktā minēto speciālistu pieredze tiks uzskatīta par iepirkuma prasībām atbilstošu profesionālo pieredzi, ja katrs Pretendenta piedāvātais speciālists – būvdarbu vadītājs pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2013. - 2018.gads) būs vadījis būvdarbus līdzīga rakstura būvobjektos, kuri pieņemti ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā), kuros vadīti šim iepirkumam līdzīga rakstura būvdarbi šādā apjomā: ceļu būvdarbu vadītājs – 2 (divos) būvobjektos izbūvēts asfaltbetona segums brauktuvei (ceļi, ielas vai laukumi, izņemot veloceliņi un ietves) katrā būvobjektā vismaz 22’000 m2 apjomā, no kuriem vismaz 1 (vienā) būvobjektā veikta asfaltbetona seguma frēzēšana vismaz 22’000 m2 apjomā; ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs vai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu, būvdarbu vadītājs – 2 (divos) būvobjektos izbūvēti ārējie lietusūdens un/vai sadzīves kanalizācijas tīkli katrā būvobjektā vismaz 600 m garumā un 2 (divos) būvobjektos veikta esošo ārējo kanalizācijas tīklu atjaunošana ar oderēšanas metodi katrā būvobjektā vismaz 400 m garumā; elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītājs – 2 (divos) būvobjektos veikti ielu apgaismojuma izbūves darbi atbilstoši 0,4 kV darba spriegumam un katrā būvobjektā uzstādīti vismaz 10 gab. laternu stabu. Pretendenta atlases iesniedzamie dokumenti noteikti Nolikuma 10.1.6.., 10.1.7. un 10.1.8.punktā.

III.1.4) Privileģētais līgums

image
image

Ja “Jā”,, tā apraksts:

III.1.5) Dalības objektīvo noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts

III.1.6) Informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja paredzēts)

Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 3000 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu garantē iesniedzot Pasūtītājam kredītiestādes izsniegtu garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polisi vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā (AS "Swedbank", konts: LV52HABA0001402039422). Iesniegtajam piedāvājuma nodrošinājumam, t.sk. noteikumiem, ja tādi tiek pievienoti, jāatbilst iepirkumam. Ja pretendents izvēlējies iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 4.1.1. punktā norādītajā veidā, tad piedāvājuma nodrošinājums EIS e-konkursu apakšsistēmā iesniedzams vienā no 2 (diviem) veidiem: kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu); kā oriģinālu dokumentu skenēta versija, ja piedāvājumā nodrošinājums un/vai tam pievienojamie dokumenti ir sagatavoti papīra formā. Šādā gadījumā pretendents nodrošina piedāvājuma nodrošinājuma un tam pievienojamo dokumentu oriģinālu iesniegšanu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu līdz 2018. gada 12.marta plkst. 10:00 Ventspils brīvostas pārvaldē, 202.kabinetā, Jāņa ielā 19, Ventspilī. Termiņa nokavējuma gadījumā piedāvājums tiks noraidīts.

III.1.7) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos regulē

Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 50% (piecdesmit procenti) no piedāvātās līgumcenas.

III.1.8) Juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu (ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei)

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

image
image

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi:

III.2.3) Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

imageAtklāts konkurss
imagePaātrināts atklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageSarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu
imagePaātrināta sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu
imageKonkursa dialogs
imagePaātrināts konkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra
imagePaātrināta inovācijas partnerības procedūra

IV.1.2) Paziņojums paredz

imageIepirkuma līgumu
image Vispārīgo vienošanos
image Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

IV.1.3) Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (attiecīgā gadījumā)

image Vispārīgā vienošanās ar vairākiem pretendentiem
image Vispārīgā vienošanās ar vienu pretendentu


Paredzētais maksimālais pretendentu skaits:


Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji

image
image

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

IV.1.4) Piegādātāju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu

image
image

IV.1.5) Tiks piemērota elektroniskā izsole

image
image

Ja jā, informācija par elektronisko izsoli:

IV.1.6) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

image
image

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

VBOP 2018/5 KF

IV.2.2) Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :

IV.2.3) Termiņš piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanai

Datums: 12/03/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

IV.2.4) Slēgta konkursa, sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, inovācijas partnerības procedūras un konkursa dialoga gadījumā termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem (ja zināms)

Datums: (dd/mm/gggg)

IV.2.5) Valoda (-s), kuru (-as) var izmantot piedāvājumā vai pieteikumā

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

IV.2.6) Pieteikumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja piemērojams)

Datums: (dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

IV.2.7) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur spēkā savs piedāvājums (atklāta konkursa gadījumā)

Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: (dd/mm/gggg)
vai ilgums mēnesī (-šos): 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

IV.2.8) Piedāvājumu atvēršanas noteikumi (ja paredzēts)

Datums: 12/03/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

Vieta: http://www.eis.gov.lv

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Šis ir kārtējais iepirkums

image
image

Ja jā, plānotais laika grafiks turpmāko paziņojumu publicēšanai

V.2. Informācija par elektronisko darbplūsmu

image
image

Ja jā,

imageIzmantos elektroniskos pasūtījumus
imagePieņems elektroniskos rēķinus
imageIzmantos elektroniskos maksājumus

V.3. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Pretendents – jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kas ir iesniegusi piedāvājumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, un kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi, piedāvājumi, kas tiks nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti sekretārei līdz 2018.gada 12.marta plkst. 10:00 vai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta trešo daļu

V.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.6. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

  07/02/2018 (dd/mm/gggg)

Avots: pvs.iub.gov.lv