Rezultāts: optikas tīkla infrastruktūras projektēšanas, izbūves un nodošanas ekspluatācijā darbu veikšana visā Latvijas teritorijā

Publicēts
05.09.2018
05.09.2018
Pasūtītājs
VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" (40003011203)
Uzvarētājs
SIA "Citrus Solutions" (50003752271), SIA "Woltec" (44103097350)
Summa
5 014 869,42 EUR
Sludinājums
https://www.lvrtc.lv/iepirkumi.html...
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem aizsardzības un drošības jomā

Publicēšanas datums: 05/09/2018

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs", 40003011203

Pasta adrese

Ērgļu iela 14

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1012

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", pastāvīgā iepirkuma komisija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Laine Kaupere

Tālruņa numurs

67108744

Faksa numurs

E-pasta adrese

iepirkumukomisija@lvrtc.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvrtc.lv

Pircēja profila adrese (URL): https://www.lvrtc.lv/iepirkumi.html


Interneta adrese, kurā pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents iepirkuma procedūras dokumentus publicē internetā (URL): https://www.lvrtc.lv/iepirkumi.html


Interneta adrese, kura izmantojama pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents paredz pieteikumu un piedāvājumu elektronisko iesniegšanu (URL):


I.2. Pasūtītāja veids (gadījumā, ja paziņojumu publicē pasūtītājs publisko iepirkumu likuma izpratnē)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Valsts akciju sabiedrība

I.3. Galvenā(-s) darbības joma(-s)

(gadījumā, ja paziņojumu publicē pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē)
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana
(gadījumā, ja paziņojumu publicē pasūtītājs, kas ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē)
imageGāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale
imageElektroenerģijas apgāde
imageGāzes un naftas izpēte un ieguve
imageAkmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve
imageŪdensapgāde
imagePasta pakalpojumi
imageDzelzceļa pakalpojumi
imagePilsētas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi
imageAr ostu pārvaldi saistīta darbība
imageAr lidostu pārvaldi saistīta darbība

I.4. Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A.I )

image
image

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

optikas tīkla infrastruktūras projektēšanas, izbūves un nodošanas ekspluatācijā darbu veikšana visā Latvijas teritorijā

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

(norādiet tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu iepirkuma vai līguma konkrētajam priekšmetam )

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi
imageBūvdarbu veikšana
image Projektēšana un būvdarbu veikšana
image Būve vai tās realizācija ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst pasūtītāja norādītajām prasībām
imagePirkums
imageNomaksas pirkums
imageNoma
imageNoma ar izpirkuma tiesībām
imageĪre
imageĪre ar izpirkuma tiesībām
imageMinēto piegāžu veidu kombinācija
Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)    

Gadījumā, ja iepirkuma līgums tiek slēgts par Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem, vai piekrītat šī paziņojuma publicēšanai?
image
image
Būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vieta vai pakalpojumu sniegšanas vieta

Visa Latvijas Republikas teritorija

NUTS kods: LV00

II.1.3) Informācija par vispārīgo vienošanos

image Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās noslēgšanu

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

optikas tīkla infrastruktūras projektēšanas, izbūves un nodošanas ekspluatācijā darbu veikšana visā Latvijas teritorijā

II.1.5) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45231600-1 71320000-7

II.2. Kopējā līgumcena

II.2.1) Kopējā līgumcena (tikai cipariem)

(Ar cipariem norādīt tikai kopējo līgumcenu, aptverot visus līgumus, daļas, atjaunojumus un iespējas. Informācijai par atsevišķiem līgumiem izmantot V iedaļu “Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana”)
Valūta

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Kopējā līgumcena: 5014869.42

EUR

image image

VAI vislētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

 

un visdārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

EUR

 

IV IEDAĻA. Procedūra

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageKonkursa dialogs
imageSarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu
imagePaātrināta sarunu procedūra
imageSarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu
imageLīguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (D3 pielikuma n) un o) punktā minētajos gadījumos)

Gadījumā, ja līguma slēgšanas tiesības piešķirtas bez paziņojuma par līgumu iepriekšējas publicēšanas, pasūtītājam ir jāsniedz pamatojums: lūdzu, aizpildiet D3 pielikumu

IV.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs

IV.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs

image Piedāvājums ar viszemāko cenu
image Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums , kas izvērtēts saskaņā ar

IV.2.2) Piemērota elektroniskā izsole

image
image

IV.3. Administratīvā informācija

IV.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

LVRTC-2017/1-DR

IV.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :
(ja ir bijušas vairākas iepriekšējas publikācijas, izmantojiet šo apakšpunktu atkārtoti)

IV.3.3) Cita (-as) iepriekšēja (-as) publikācija (-as) saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

V IEDAĻA: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.: 2

Daļas Nr.: 2        Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums: optikas tīkla infrastruktūras projektēšanas, izbūves un nodošanas ekspluatācijā darbu veikšana Dobelē, Kuldīgā, Liepājā un Liepājas novadā, Saldū, Skrundas novadā, Vaiņodes novadā un Ventspils novadā

V.1. Lēmuma pieņemšanas datums

31/08/2018 (dd/mm/gggg)

V.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0

V.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs:

SIA "Citrus Solutions", 50003752271

Pasta adrese

Ūnijas iela 52

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1084

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasta adrese

Vispārējā interneta adrese (URL):

V.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Valūta

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena: 1162100

EUR

image image

Uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena: 1010497.32

EUR

image image

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

 

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

EUR

 

IV.6. Informācija par uzvarējušā pretendenta paredzētajiem apakšuzņēmuma līgumiem ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem un informācija par nesaistītiem apakšuzņēmējiem

image
image

Ja jā, Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN:      Valūta:      Līguma daļa:     

imageNav zināms

Līguma vērtības vai daļas īss apraksts, par kuru tiks noslēgti apakšuzņēmuma līgumi (ja zināms):

imageTiesības slēgt apakšuzņēmuma līgumus piešķiramas, piemērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma IX nodaļas noteikumus attiecībā uz visiem vai konkrētiem apakšuzņēmuma līgumiem
imageTiesības slēgt apakšuzņēmuma līgumus piešķiramas, piemērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma IX nodaļas noteikumus attiecībā uz līguma daļu, izsakot to procentos un norādot vērtību diapazonu, kura maksimālā robeža nepārsniedz 30 procentus no līguma kopējās līgumcenas: minimālā līguma daļa procentos: (%), maksimālā līguma daļa procentos: (%)

Līguma Nr.: 3

Daļas Nr.: 3        Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums: optikas tīkla infrastruktūras projektēšanas, izbūves un nodošanas ekspluatācijā darbu veikšana Ādažu nov, Cēsīs, Ķeguma nov, Krustpils nov., Jelgavā, Jēkabpilī, Ogrē, Olaines nov., Salacgrīvas nov

V.1. Lēmuma pieņemšanas datums

31/08/2018 (dd/mm/gggg)

V.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0

V.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs:

SIA "Woltec", 44103097350

Pasta adrese

Ausekļa iela 31

Pilsēta / novads

Valmiera

Pasta indekss

LV-4201

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasta adrese

Vispārējā interneta adrese (URL):

V.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Valūta

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena: 1016600

EUR

image image

Uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena: 1012180.91

EUR

image image

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

 

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

EUR

 

IV.6. Informācija par uzvarējušā pretendenta paredzētajiem apakšuzņēmuma līgumiem ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem un informācija par nesaistītiem apakšuzņēmējiem

image
image

Ja jā, Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN:      Valūta:      Līguma daļa:     

imageNav zināms

Līguma vērtības vai daļas īss apraksts, par kuru tiks noslēgti apakšuzņēmuma līgumi (ja zināms):

imageTiesības slēgt apakšuzņēmuma līgumus piešķiramas, piemērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma IX nodaļas noteikumus attiecībā uz visiem vai konkrētiem apakšuzņēmuma līgumiem
imageTiesības slēgt apakšuzņēmuma līgumus piešķiramas, piemērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma IX nodaļas noteikumus attiecībā uz līguma daļu, izsakot to procentos un norādot vērtību diapazonu, kura maksimālā robeža nepārsniedz 30 procentus no līguma kopējās līgumcenas: minimālā līguma daļa procentos: (%), maksimālā līguma daļa procentos: (%)

Līguma Nr.: 4

Daļas Nr.: 4        Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums: optikas tīkla infrastruktūras projektēšanas, izbūves un nodošanas ekspluatācijā darbu veikšana Alūksnē un Alūksnes novadā, Daugavpilī un Daugavpils novadā, Gulbenē un Gulbenes novadā, Rēzeknē

V.1. Lēmuma pieņemšanas datums

31/08/2018 (dd/mm/gggg)

V.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0

V.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs:

SIA "Citrus Solutions", 50003752271

Pasta adrese

Ūnijas iela 52

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1012

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasta adrese

Vispārējā interneta adrese (URL):

V.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Valūta

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena: 1137600

EUR

image image

Uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena: 931008.33

EUR

image image

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

 

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

EUR

 

IV.6. Informācija par uzvarējušā pretendenta paredzētajiem apakšuzņēmuma līgumiem ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem un informācija par nesaistītiem apakšuzņēmējiem

image
image

Ja jā, Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN:      Valūta:      Līguma daļa:     

imageNav zināms

Līguma vērtības vai daļas īss apraksts, par kuru tiks noslēgti apakšuzņēmuma līgumi (ja zināms):

imageTiesības slēgt apakšuzņēmuma līgumus piešķiramas, piemērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma IX nodaļas noteikumus attiecībā uz visiem vai konkrētiem apakšuzņēmuma līgumiem
imageTiesības slēgt apakšuzņēmuma līgumus piešķiramas, piemērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma IX nodaļas noteikumus attiecībā uz līguma daļu, izsakot to procentos un norādot vērtību diapazonu, kura maksimālā robeža nepārsniedz 30 procentus no līguma kopējās līgumcenas: minimālā līguma daļa procentos: (%), maksimālā līguma daļa procentos: (%)

VI IEDAĻA. Papildu informācija

VI.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

VI.2. Šis paziņojums saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

VI.3. Papildu organizatoriska informācija (ja nepieciešams)

VI.4. Iesniegumu izskatīšana

VI.4.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

VI.4.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 63.panta otro daļu

VI.4.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (ja nepieciešams)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

VI.5. Paziņojuma nosūtīšanas datums

05/09/2018

A PIELIKUMS

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv