Sludinājums: LAIVA JŪRMALAS APARTAMNETU BŪVNIECĪBA

Publicēts
03.07.2018
03.07.2018
Pasūtītājs
Vera Plokšta (17048310245)
Termiņš
25.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 03/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Vera Plokšta

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

17048310245

Adrese

Kazdangas iela 3, Latvija, LV-1004

Tālruņa numurs(-i)

29421262

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Vera Plokšta, 29421262, vera.ploksta@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

LAIVA JŪRMALAS APARTAMNETU BŪVNIECĪBA

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Lapmežciema strautiņi", Lapmežciema pag., Engures novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

232800 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

25/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kazdangas ielā 3, Rīgā vai elektroniski e-pastā:vera.ploksta@inbox.lv

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Ziemeļkurzemes RLP

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELEFLA) apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, aktivitātes 9.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv