Sludinājums: Tērvetes piedzīvojumu veloparka būvniecība, Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gada plānošanas periodā, ietvaros, atbilstoši Tehniskajām specifikācijām, būvprojektam, Latvijas Republikas būvnormatīviem, standartiem un Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā

Publicēts
18.06.2018
18.06.2018
Pasūtītājs
Biedrība "Tērvetes meža izglītības centrs" (40008134523)
Termiņš
11.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 18/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Tērvetes meža izglītības centrs"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008134523

Adrese

“Tērvetes sils” Tērvete, Tērvetes novads, Latvija, LV – 3730

Tālruņa numurs(-i)

26738535

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ruta Vazdiķe, tālr. (+371) 26738535; e-pasts: tervetetic@inbox.lv.

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tērvetes piedzīvojumu veloparka būvniecība, Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg V-A Latvija - Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gada plānošanas periodā, ietvaros, atbilstoši Tehniskajām specifikācijām, būvprojektam, Latvijas Republikas būvnormatīviem, standartiem un Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

''Tērvetes sils'', Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4688 002 0023

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

17/05/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

210744 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

11/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Tērvetes sils” Tērvete, Tērvetes novads, LV – 3730, Latvija

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg V-A Latvija - Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gada plānošanas periodā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

541278__0_atkrtotaiversijai.zip

Avots: pvs.iub.gov.lv