Sludinājums: Slaucamo govju kūts un skābbarības novietnes būvniecība, ID Nr. 2017/1-ELFLA

Publicēts
04.10.2017
04.10.2017
Pasūtītājs
Z/S Nogales (46101010971)
Termiņš
17.11.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 04/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/S Nogales

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

46101010971

Adrese

"Nogales" Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, Latvija, LV-3314

Tālruņa numurs(-i)

29171128

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ainars Guštilo, tel 29171128, e-pasts ainars.gustilo@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Slaucamo govju kūts un skābbarības novietnes būvniecība, ID Nr. 2017/1-ELFLA

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Nogales”, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

500000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/11/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: NOGALES, A.Guštilo Kabiles pagasta zemnieku saimniecība, Kuldīgas nov., Kabiles pag., "Nogales", LV-3314

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 4. ”Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.1. apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ievaros plānota projekta vajadzībām

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma priekšmeta aprakstu un darbu apjomus skat. pielikumā

Avots: pvs.iub.gov.lv