Sludinājums: Gaļas liellopu dziļās kūts būvniecība

Publicēts
15.06.2015
14.06.2015
Pasūtītājs
SIA BBB Invest (40103230151)
Termiņš
08.07.2015
Tālrunis
26395643

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 15/06/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA BBB Invest

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103230151

Adrese: Senči, Vietalvas pag. Pļaviņu nov, Latvija, 5109

Tālruņa numurs(-i): 26395643
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Vairis Saliņš, pārvaldnieks, 26395643, vairissalins@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Gaļas liellopu dziļās kūts būvniecība
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Siljāņi, Vietalvas pag. Pļaviņu nov
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/11/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 273800 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 08/07/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Senči, Vietalvas pag. Pļaviņu nov
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Ieguldījumi materiālajos aktīvos
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 409851__0_iepirkumsbbb.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv