Sludinājums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzintaru ielā 1, Mērsragā vienkāršotas renovācijas būvdarbi.

Publicēts
21.05.2015
21.05.2015
Pasūtītājs
DZīks "Dzintarzemes M" (51203021281)
Termiņš
11.06.2015
Tālrunis
+ 371 2 8681588

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 21/05/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): DZīks "Dzintarzemes M"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 51203021281

Adrese: Dzintaru iela 1, Mērsrags, Mērsraga novads, Latvija, LV 3284

Tālruņa numurs(-i): + 371 2 8681588
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): valdes priekšsēdētājs J. Jozupupe-Upesjozups, Tālr.:+371 2 8681588; dziks.dzintaru@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzintaru ielā 1, Mērsragā vienkāršotas renovācijas būvdarbi.
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Dzintaru iela 1, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 20/09/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 365046 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 11/06/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dzintaru iela 1 dz Nr.22., Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): ERAF programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitāte "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 406803__0_NolikumsDZiks.pdf
406803__1_Darbuapjomi.pdf
406803__2_BvprojektsArhitekturasdala.pdf
406803__3_Apkuressadala.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv