Sludinājums: Ielu apgaismojuma pārbūve Zīlānu ielas mikrorajonā, Jēkabpilī

Publicēts
10.03.2015
12.03.2015
Pasūtītājs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība (90000024205)
Termiņš
23.03.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
juriste Inese Elksne, komisijas sekretāre Mirdza Stankevica
E-pasts
Sludinājums
www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/ofic...
Tālrunis
65207307, 65207309

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 10/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 90000024205
Pasta adrese: Brīvības iela 120
Pilsēta/Novads: Jēkabpils Pasta indekss: LV-5201 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): juriste Inese Elksne, komisijas sekretāre Mirdza Stankevica Tālruņa numurs: 65207307, 65207309
E-pasts: inese.elksne@jekabpils.lv Faksa numurs: 65207304
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jekabpils.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Ielu apgaismojuma pārbūve Zīlānu ielas mikrorajonā, Jēkabpilī

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Zīlānu ielas mikrorajons, Jēkabpilī

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Ielu apgaismojuma pārbūve Zīlānu ielas mikrorajonā, Jēkabpilī, saskaņā ar tehnisko specifikāciju

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45316100-6 34993000-4

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no 01/04/2015(dd/mm/gggg)
līdz             20/05/2015(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JPP 2015/09/KPFI

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 23/03/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 08:30-17:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 23/03/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. KPFI , Klimata pārmaiņu finanšu instruments, projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 Zaļā iepirkuma prasības: gaismeklis sastāv no elementiem, kas ir 100% pārstrādājami, atbilstība ROHS prasībām, aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, kartona kastes vismaz no 80% pēc izlietošanas otreiz pārstrādāta materiāla (ES ZPI kritērijs)

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Ar iepirkuma dokumentāciju papīra formātā var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības iela 120, Jēkabpils, Vienas pieturas aģentūrā

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

II. Adrese, kur jāiesniedz piedāvājumi
Pilns nosaukums Jēkabpils pilsētas pašvaldība
(arī reģistrācijas numurs) 90000024205
Pasta adrese Brīvības iela 120
Pilsēta/Novads: Jēkabpils Pasta indekss: LV-5201 Valsts Latvija
Kontaktpersona(-as) Klientu apkalpošanas speciālisti Tālruņa numurs: 65236777
E-pasts: vpa@jelabpils.lv Faksa numurs: 65207304
Interneta adrese (-es)(ja nepieciešams)
Vispārējā adrese (URL): http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi

Avots: pvs.iub.gov.lv