Rezultāts: Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā

Publicēts
28.07.2014
28.07.2014
Pasūtītājs
Vaiņodes novada dome (90000059071)
Uzvarētājs
SIA "Āboltiņa būvuzņēmums AG" (40002001373)
Summa
127 628,61 EUR
Sludinājums
www.vainode.lv/category/novads/vain...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 28/07/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Vaiņodes novada dome, 90000059071
Pasta adrese: Raiņa iela 23a
Pilsēta/Novads: Vaiņode Pasta indekss: LV-3435 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Oskars Zvejs Tālruņa numurs: 63464500
E-pasta adrese: projekti@vainode.lv Faksa numurs: 63407924
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vainode.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vainode.lv/category/novads/vainode/vainodes-dome/iepirkumi/aktivie-iepirkumi/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Raiņa iela 60, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


127 628.61

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45000000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

127628.61 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VND 2014/4/KPFI

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Būvniecības līgums Nr.2014-2/KPFI
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/02/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Āboltiņa būvuzņēmums AG", 40002001373

Pasta adrese: Uzvaras prospekts 6-7,

Pilsēta/Novads: Baloži, Ķekavas novads

Pasta indekss: Lv-2128

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ag@aboltinsag.lv

Tālruņa numurs: 29203402

Faksa numurs: 67626022

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 127628.61    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 127628.61    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. KPFI, Klimata pārmaiņu finanšu instruments

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 Prasības atrunātas Nolikumā

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): ,
Pasta adrese:
Pilsēta/Novads: Pasta indekss: Valsts: Latvija

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv