Sludinājums: 3D skenēšanas un 3D modelēšanas (1 objektam) darbi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu esošā stāvokļa fiksēšanai

Publicēts
08.03.2018
08.03.2018
Pasūtītājs
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (90000038351)
Summa
82 644,63
Paredzemā cena:
82 644,63
Termiņš
29.03.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Sludinājums
mantojums.lv/lv/...
Tālrunis
Lauma Spila
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par līgumu

Publicēšanas datums: 08/03/2018

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 90000038351

Pasta adrese

M.Pils iela 19

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Lauma Spila

Tālruņa numurs

67229400

Faksa numurs

E-pasta adrese

lauma.spila@mantojums.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://mantojums.lv/lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://mantojums.lv/lv/

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://mantojums.lv/lv/

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt(URL):

Papildu informāciju var saņemt

image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Citā adresē: (norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

image elektroniski (URL):
image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Šādā adresē: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

3D skenēšanas un 3D modelēšanas (1 objektam) darbi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu esošā stāvokļa fiksēšanai

II.1.2)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
71251000-2

II.1.3) Līguma veids

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

3D skenēšanas un 3D modelēšanas (1 objektam) darbi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu esošā stāvokļa fiksēšanai

II.1.5) Paredzamā līgumcena (ja piemērojams; tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN: 82644.63 Valūta: EUR
(vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas gadījumā – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā)

II.1.6) Sadalījums daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits:
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

image

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

3D skenēšanas un 3D modelēšanas (1 objektam) darbi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu esošā stāvokļa fiksēšanai


II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
71251000-2

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Līguma izpilde visā Latvijas teritorijā;

II.2.4) Īss iepirkuma apraksts:

3D 3D skenēšanas un 3D modelēšanas (1 objektam) darbi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu esošā stāvokļa fiksēšanai

II.2.5) Piedāvājuma izvēles kritēriji

image Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
image Zemāk minētie kritēriji

Kvalitātes kritērijs: image

Izmaksu kritērijs: image

Cena: image

Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem
image
image
Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem
image
image

II.2.6) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 82644,63 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam šīs daļas darbības laikam)

II.2.7) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde 01/11/2018 (dd/mm/gggg)


Līgumu var atkārtot?
image
image

Atkārtoto līgumu apraksts:

II.2.8) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā, konkursa procedūrā ar sarunām vai inovācijas partnerības procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā

Paredzētais piegādātāju skaits:
vai Paredzētais minimālais skaits: / Maksimālais skaits:
Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji:

II.2.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus

image
image

II.2.10) Informācija par iespējām

image
image

Ja jā, to apraksts:

II.2.11) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs

image
image

II.2.12) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageIII IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1) Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

1) Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts komersants (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi personu apvienības dalībnieki ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēti komersanti). 2) Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums iepriekšējo triju (3) gadu (2015., 2016., 2017., vai iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, par kuriem bija jāiesniedz gada pārskats vai ienākumu deklarācija) (Pretendentiem, kas dibināti vēlāk – gada finanšu vidējais apgrozījumu skaits par faktiski nostrādāto laiku) ir vismaz 140 000 EUR. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, visu apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumu skaita kopā.

III.1.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji


image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
1) Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts komersants (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi personu apvienības dalībnieki ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēti komersanti). 2) Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums iepriekšējo triju (3) gadu (2015., 2016., 2017., vai iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, par kuriem bija jāiesniedz gada pārskats vai ienākumu deklarācija) (Pretendentiem, kas dibināti vēlāk – gada finanšu vidējais apgrozījumu skaits par faktiski nostrādāto laiku) ir vismaz 140 000 EUR. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, visu apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumu skaita kopā. 1) Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1. pielikums) dalībai Konkursā. Pieteikumu paraksta Pretendenta likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona. 2) 3.1.2. Ja Pretendents pakalpojuma sniegšanai piesaista apakšuzņēmējus, tad atkarībā no pakalpojuma rakstura Nolikuma noteiktie dokumenti ir jāiesniedz par piesaistītiem apakšuzņēmējiem, kuri veiks konkrēto pakalpojumu, kā arī piedāvājumam jāpievieno apakšuzņēmēja apliecinājums par to, ka apakšuzņēmējs piekrīt sadarbībai veikt šo pakalpojumu. Pretendentam nepārprotami jānorāda darbu apjoms, kuru veikšanu paredzēts uzticēt katram konkrētam apakšuzņēmējam. Pretendents pilnā apmērā atbild par apakšuzņēmēja sniegto pakalpojumu kvalitāti.

III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji


image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
1) Pretendentam pēdējo (3) trīs gadu laikā ir pieredze ēku un teritorijas skenēšanā: 1.1.) 3D skenēšanā vismaz 10 objektos; 1.2.) 3D modelēšanā vismaz 10 objektos; 1.3.) datu salīdzināšanā vismaz 10 objektos. 2) Iekārtas, ar kurām Pretendents veiks Nolikuma 2. pielikumā norādītos darba uzdevumus, operatoriem ir jābūt apmācītiem darbā ar šīm izmantojamajām iekārtām. 3) Skenēšanas operatoram jāatbilst šādām prasībām: 3.1.) iepriekšējos 3 (trijos) gados (t.i., 2015., 2016., 2017. gadā ) ir iegūta pieredze skenēšanas darbu veikšanā, kas atbilst šādiem raksturlielumiem: 3.1.1.) publiskās ēkas platība, kurai veikta 3D skenēšana, ir ne mazāka kā 10 m2; 3.1.2.) arhitektonisko detaļu un konstrukciju mezglu skenēšanā; 3.2.) Ir apguvis apmācības pie skenēšanas iekārtu ražotāja, kā arī saņēmis ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja izsniegtu sertifikātu. 4) Pretendents ir saņēmis atļauju no Latvijas Civilās aviācijas aģentūras veikt mērījumu lidojumus virs objektiem (atbilstoši 2007.gada 10.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.481 „Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas kārtība attiecībā uz atsevišķām darbībām” prasībām), ja 3D lāzerskenēšana tiek veikta ar pilota vai bezpilota lidaparātu. 1) Specifikācijas apraksts par Pretendenta izmantotajām iekārtām, instrumentiem un tehniku, kas nodrošina iegūto datu precizitātes atbilstību Nolikuma 2. pielikuma izvirzītajām prasībām (piem., izmantoto iekārtu precizitātes parametri). 2) Pretendenta paredzēto izmantojamo programmu nosaukumi un versijas, licenču numuri un tehnisko iespēju apraksti, ar kurām tiks veikta Nolikuma 2. pielikumā norādītā datu apstrāde. 3) Kalibrēšanas sertifikāti visām iekārtām, kas izdoti ne vēlāk kā 1 (vienu) gadu pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, kuras paredzētas 3D iegūšanai.; 4) Vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem par sniegtajiem pakalpojumiem, kas apliecina, ka Pretendents ir izpildījis Nolikuma prasības; 5) Apliecinājums, ka Nolikuma 2. pielikumā norādītā datu apstrāde tiek nodrošināta ar licencētu programmatūru. 6) Apliecinājums, ka Nolikuma 2. pielikumā noteikto darbu veikšanai kā konsultants tiks iesaistīts arhitekts ar pieredzi kultūrvēsturisku būvju izpētē vai atjaunošanā. 7) Spēkā esoša Latvijas Civilās aviācijas aģentūras atļauja veikt mērījumu lidojumus virs objektiem, atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 10. jūlija noteikumu Nr.481 „Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas kārtība attiecībā uz atsevišķām darbībām” prasībām, ja 2. pielikumā norādītā 3D lāzerskenēšana tiek veikta ar pilota vai bezpilota lidaparātu. 8) Ja Pretendents var garantēt Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību (tajā skaitā – datu veidu, precizitāti, darbu kvalitāti un termiņu) izpildi pilnā apjomā un norādītajā kvalitātē, ir pieļaujams iesniegt piedāvājumu, kas satur informāciju par konkrēto darbu veikšanu (3D datu ieguve no gaisa) ar citām iekārtām/metodēm, šādā gadījumā, Pretendentam, iesniedzot Tehnisko piedāvājumu nepieciešams detalizēti norādīt Tehniskās specifikācijas 4.3. punktā norādīto prasību izpildē izmantojamās iekārtas, darbu izpildes metodiku un darbu izpildes aprakstu, lai Komisijai būtu iespēja objektīvi pārliecināties par darbu izpildes iespējamību (iespēju iegūt kultūras pieminekļu virsskatus no augstajiem skatupunktiem, kas ļauj situēt kultūras pieminekļa apkārtnes kontekstā). Pretējā gadījumā piedāvājums netiks vērtēts un tiks atzīts par neatbilstošu Tehniskās specifikācijas prasībām. Pie šādiem apstākļiem Pretendents drīkst neiesniegt Nolikuma 3.1.12. punktā norādīto Latvijas Civilās aviācijas aģentūras atļauju un 3.1.14. punktā noteikto Apliecinājumu. 9) Apliecinājums, ka par visiem lidojumiem, ja Nolikuma 2. pielikumā norādītā 3D lāzerskenēšana tiek veikta ar pilota vai bezpilota lidaparātu, tiks saskaņoti ar Latvijas Civilās aviācijas aģentūru, izņemot Nolikuma 3.1.13. punktā norādītajā gadījumā. 10) Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 5. pielikumam „Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksta forma”, ar ko Pretendents apliecina, ka viņam ir profesionāla pieredze vismaz 10 (desmit) 3D skenēšanas un datu salīdzināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā un apmērā, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas. 11) Piedāvājuma nodrošinājuma (2% no paredzamās līgumcenas) kredītiestādes galvojuma formā oriģināls vai apdrošināšanas polises oriģināls un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta oriģināls

III.1.4) Privileģētais līgums

image
image

Ja “Jā”,, tā apraksts:

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

image
image

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi:

III.2.3) Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

imageAtklāts konkurss
imagePaātrināts atklāts konkurss
Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:
imageKonkursa procedūra ar sarunām

imagePaātrināta konkursa procedūra ar sarunām

Paātrinātās procedūras izvēles pamatojums:

imageKonkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra

IV.1.2) Paziņojums paredz

imageIepirkuma līgumu
image Vispārīgo vienošanos
image Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

IV.1.3) Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu

image Vispārīgā vienošanās ar vairākiem dalībniekiem
image Vispārīgā vienošanās ar vienu dalībnieku


Paredzētais maksimālais dalībnieku skaits:


Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji

image
image

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

IV.1.4) Piegādātāju skaita samazināšana konkursa procedūras ar sarunām, inovācijas partnerības procedūras vai konkursa dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu

image
image

IV.1.5) Informācija par sarunām (tikai konkursa procedūrām ar sarunām)

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumu, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem, neveicot sarunas

image
image

IV.1.6) Tiks piemērota elektroniskā izsole

image
image

Ja jā, informācija par elektronisko izsoli:

IV.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

image
image

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

VKPAI 2018/3

IV.2.2) Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :

IV.2.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

IV.2.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi

Datums: 29/03/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

IV.2.5) Slēgta konkursa, konkursa procedūras ar sarunām, inovācijas partnerības procedūras un konkursa dialoga gadījumā termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem (ja zināms)

Datums: (dd/mm/gggg)

IV.2.6) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

IV.2.7 ) Pieteikumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja piemērojams)

Datums: (dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

IV.2.8 ) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums (piedāvājuma nodrošinājuma gadījumā)

Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: (dd/mm/gggg)
vai ilgums mēnesī (-šos): 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

IV.2.9) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

Datums: 29/03/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

Vieta: Rīga, Mazā Pils iela 19, pagalma zālē

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1) Šis ir kārtējais iepirkums

image
image

Ja jā, plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai

V.2) Informācija par elektronisko darbplūsmu

image
image

Ja jā,

imageIzmantos elektroniskos pasūtījumus
imagePieņems elektroniskos rēķinus
imageIzmantos elektroniskos maksājumus

V.3) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.4) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.5) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.6) Iesniegumu izskatīšana

V.6.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.6.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

V.6.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv