Sludinājums: Vangažu kultūras nama pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Publicēts
05.01.2018
05.01.2018
Pasūtītājs
Inčukalna novada dome (90000068337)
Summa
42 000,00
Paredzemā cena:
42 000,00
Termiņš
29.01.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns
E-pasts
Sludinājums
www.incukalns.lv...
Tālrunis
Inčukalna novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par līgumu

Publicēšanas datums: 05/01/2018

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1.) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Inčukalna novada dome, 90000068337

Pasta adrese

Atmodas iela 4, Inčukalns

Pilsēta / Novads

Inčukalns

Pasta indekss

LV-2141

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV007

Kontaktpunkts(-i)

Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Inčukalna novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Tālruņa numurs

65505888

Faksa numurs

67977310

E-pasta adrese

karlis@vangazuavots.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.incukalns.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.incukalns.lv

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://incukalns.lv/public/lat/pasvaldiba1/iepirkumi_izsoles_un_citi_pazinojumi/iepirkuma_proceduras/

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt

image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Citā adresē: (norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

image elektroniski (URL):
image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Šādā adresē: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Vangažu kultūras nama pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

II.1.2)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
71220000-6

II.1.3) Līguma veids

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Vangažu kultūras nama pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

II.1.5) Paredzamā līgumcena (ja piemērojams; tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN: 42000 Valūta: EUR
(vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas gadījumā – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā)

II.1.6) Sadalījums daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits:
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

image

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Vangažu kultūras nama pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība


II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
71220000-6

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Gaujas iela 12, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136

II.2.4) Īss iepirkuma apraksts:

Vangažu kultūras nama pārbūves būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

II.2.5) Piedāvājuma izvēles kritēriji

image Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
image Zemāk minētie kritēriji

Kvalitātes kritērijs: image

Izmaksu kritērijs: image

Cena: image

Svērums :


Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem
image
image
Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem
image
image

II.2.6) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 42000 Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam šīs daļas darbības laikam)

II.2.7) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: 10 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)


Līgumu var atkārtot?
image
image

Atkārtoto līgumu apraksts:

II.2.8) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā, konkursa procedūrā ar sarunām vai inovācijas partnerības procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā

Paredzētais piegādātāju skaits:
vai Paredzētais minimālais skaits: / Maksimālais skaits:
Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji:

II.2.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus

image
image

II.2.10) Informācija par iespējām

image
image

Ja jā, to apraksts:

II.2.11) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs

image
image

II.2.12) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
imageIII IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1) Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

Pretendents un Pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (komersants), normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Pasūtītājs par reģistrācijas faktu Latvijā reģistrētiem Pretendentiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība un Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto personu apvienību, tai līdz iepirkuma līguma noslēgšanas dienai jābūt reģistrētai Komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), izveidojot pilnsabiedrību, vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Pretendents un Pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā komercdarbības jomā, uz kuru tas piesakās, un jānodrošina speciālists, kas sertificēts projektēšanas jomā vai līdzvērtīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs saskaņā ar attiecīgās valsts, kurā tas reģistrēts vai kurā ir tā pastāvīgā dzīvesvieta, normatīvo aktu prasībām.

III.1.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji


image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums projektēšanas jomā bez PVN pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016.) katru gadu vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Pretendentam uz līguma slēgšanas brīdi ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītu projektēšanas uzdevumā norādītos Darbus. Ja Pretendenta darbības laiks ir īsāks nekā trīs gadi un viņa finanšu vidējais apgrozījums kopš dibināšanas vismaz divas reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu, kā arī spēj apliecināt pietiekamu finansiālu kapacitāti atbilstoši nolikuma 11.4.2. punktam, Pretendents atbilst Pasūtītāja vajadzībām. Ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. Šādā gadījumā Pasūtītājs iepirkuma līgumā norādīs, ka piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada pārskata rezultātiem, raksturo: likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/ īstermiņa saistības): - ir lielāks par 1 vai vienāds ar 1; - pozitīvs pašu kapitāls. Šajā punktā noteiktajiem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem jāatbilst katram personu apvienības dalībniekam un katrai personai, uz kuras spējām balstās Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. Pretendenta apliecināta izziņa par pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu projektēšanas jomā bez PVN par 2014., 2015., 2016.gadiem (atsevišķi par gadiem un kopējo) Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība –izziņa par personu apvienībā vai personālsabiedrībā iekļauto dalībnieku vidējo kopējo gada finanšu apgrozījumu bez PVN par iepriekšējiem trīs gadiem. Apliecinājuma teksts iekļauts nolikuma 2.pielikumā “Pretendenta apliecinājums”. Nolikuma 11.4.1. un 11.4.2.apakšpunktā norādītie dokumenti. Vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē, ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā vienošanās tiks pievienota iepirkuma līgumam. 1. Pretendenta izziņa par finanšu un saimnieciskajiem darbības rādītājiem 2016.gadā. 2. Pretendentam jāiesniedz operatīvā bilance par 2016. gadu.

III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji


image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Pretendents kā ģenerāluzņēmējs pēdējo piecu gadu (2014., 2015. un 2016., 2017.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir: 1) izstrādājis vismaz divus publiskas ēkas/ būves, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, būvniecības/ rekonstrukcijas/ pārbūves būvprojektus, 2) kur katra objekta kopējās projektēšanas darbu izmaksas bez PVN nav mazākas par piedāvāto līgumcenu; 3) būvprojektam/ tehniskajam projektam jābūt akceptētam Būvvaldē. (prasībām kumulatīvs raksturs). Ja Pretendents balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālām iespējām konkrētā iepirkuma līguma izpildei, Pretendents pierāda, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi. Ja pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai nolikuma prasībām atbilstoša personāla pieejamību, balstās uz citu personu iespējām, pretendents norāda tos projektēšanas uzdevumā norādītos Darbus, kurus veiks attiecīgā persona un kuru izpildei attiecīgās spējas nepieciešamas. Pretendenta apliecinājums par darbu izpildes termiņa ievērošanu. Ja darbu izpildes termiņš netiks ievērots, no Izpildītāja tiks iekasēts līgumsods 1% (viens procents) apmērā no kopējās līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas. Pretendents nodrošina pietiekamu skaitu kvalificēta personāla, kas nodrošina projektēšanas uzdevumā doto uzdevumu izpildi. Pretendents nodrošina vismaz šādu sertificētu speciālistu komandu: būvprojektu vadītājs ar patstāvīgām prakses tiesībām arhitektūras vai būvkonstrukciju projektēšanas jomā: 1) spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāts (ārvalstu speciālistam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā), kurš: 2) iepriekšējo trīs (2014., 2015., 2016., 2017.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) gadu laikā kā atbildīgais būvprojekta vadītājs ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu būvprojektu, kura ietvaros projektēta pārbūve publiskai ēkai/būvei, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, kuru projektēšanas darbu apjoms nav mazāks par piedāvāto līgumcenu. Būvprojektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam. sertificēts arhitektūras risinājumu daļas vadītājs – projektētājs ar patstāvīgām prakses tiesībām arhitektūras jomā: 1) ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts (ārvalstu speciālistam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā); 2) iepriekšējo trīs (2014., 2015., 2016., 2017.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) gadu laikā kā atbildīgais arhitektūras risinājumu daļas vadītājs izstrādājis vismaz 1 (vienas) publisko ēku/būvju, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, arhitektūras risinājuma daļu, kuru projektēšanas darbu apjoms nav mazāks par piedāvāto līgumcenu. Būvprojektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam. Būvkonstrukciju daļas vadītājs – projektētājs ar patstāvīgām prakses tiesībām: 1) ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā (ārvalstu speciālistam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā); 2) iepriekšējo trīs (2014., 2015., 2016., 2017.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas iesniegšanai) gadu laikā kā atbildīgais būvkonstrukcijas daļas vadītājs projektējis būvprojekta būvkonstrukciju vismaz 1 (vienai) publiskai ēkai/būvei, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem. Būvprojektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam. Būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu daļas vadītājs - projektētājs 1) ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanā (ārvalstu speciālistam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā); 2) iepriekšējo trīs (2014., 2015., 2016., 2017.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) gadu laikā kā atbildīgais elektroapgādes daļas projektētājs projektējis ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu vismaz 1 (vienā) publiskā ēkā/būvē, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk ne 1. Izziņa par pretendenta svarīgāko darbu izpildi atbilstoši norādītajai prasībai (Pielikums Nr.5). 2. Divas pozitīvas atsauksmes par iepriekšējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) veiktajiem darbiem atbilstoši norādītajai prasībai un kas norādīti pretendenta izziņā. Vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā, ja Pretendents balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālām iespējām. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā vienošanās tiks pievienota iepirkuma līgumam. Izziņa par projektēšanas uzdevumā norādītajiem darbiem, kurus veiks persona, uz kuru iespējām pretendents balstās. Apliecinājuma teksts iekļauts nolikuma 2.pielikumā “Pretendenta apliecinājums”. Tehnisko personālu vai institūciju, kuras iesaistīs projektēšanas veikšanā, saraksts. 1. Atbildīgā būvprojekta vadītāja spēkā esoša arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta kopija. 2. Speciālista aizpildīta un parakstīta kvalifikācijas veidne, kas apliecina, ka pēdējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā attiecīgais speciālists ir veicis nolikuma 11.5.6.1.apakšpunktā norādītos darbus (Pielikums Nr.8). 1) Spēkā esoša arhitekta prakses sertifikāta kopija. 2) Speciālista aizpildīta un parakstīta kvalifikācijas veidne, kas apliecina, ka pēdējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā attiecīgais speciālists ir veicis nolikuma 11.5.6.2.apakšpunktā norādītos darbus (Pielikums Nr.8). 1) Spēkā esoša būvprakses sertifikāta kopija. 2) Speciālista aizpildīta un parakstīta kvalifikācijas veidne, kas apliecina, ka pēdējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017. līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā attiecīgais speciālists ir veicis nolikuma 11.5.6.3.apakšpunktā norādītos darbus (Pielikums Nr.8). 1) Spēkā esoša būvprakses sertifikāta kopija. 2) Speciālista aizpildīta un parakstīta kvalifikācijas veidne, kas apliecina, ka pēdējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017. līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā attiecīgais speciālists ir veicis nolikuma 11.5.6.4.apakšpunktā norādītos darbus (Pielikums Nr.8). 1) Spēkā esoša būvprakses sertifikāta kopija. 2) Speciālista aizpildīta un parakstīta kvalifikācijas veidne, kas apliecina, ka pēdējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017.g. līdz piedāvājuma iesniegšanai) kā attiecīgais speciālists ir veicis nolikuma 11.5.6.5.apakšpunktā norādītos darbus (Pielikums Nr.8). 1) Spēkā esoša būvprakses sertifikāta kopija. 2) Speciālista aizpildīta un parakstīta kvalifikācijas veidne, kas apliecina, ka pēdējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā attiecīgais speciālists ir veicis nolikuma 11.5.6.6.apakšpunktā norādītos darbus (Pielikums Nr.8). 1) Spēkā esoša būvprakses sertifikāta kopija. 2) Speciālista aizpildīta un parakstīta kvalifikācijas veidne, kas apliecina, ka pēdējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā attiecīgais speciālists ir veicis nolikuma 11.5.6.7.apakšpunktā norādītos darbus (Pielikums Nr.8). 1) Spēkā esoša sertifikāta kopija. 2) Speciālista aizpildīta un parakstīta kvalifikācijas veidne, kas apliecina, ka iepriekšējo gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā attiecīgais speciālists ir veicis nolikuma 11.5.6.8.apakšpunktā norādītos darbus (Pielikums Nr.8) Pretendenta personāls, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, iesniedz dokumentu, kas pierāda, ka attiecīgais personāls ir kvalificēts tajā dalībvalstī, kur tas ir reģistrēts (ja attiecināms). Objekta apsekošanas lapa (Pielikums Nr.7). Apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, ka gadījumā, ja Pretendentam saskaņā ar nolikumā noteikto tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ar Pretendentu 5 (piecu) darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas tiks parakstīts līgums par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par konkrēto objektu. Minētais līgums jāuztur spēkā visu projektēšanas laiku līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises limits nav mazāks kā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktais apmērs. Apdrošināšanas līgumus Izpildītājs slēdz ar noteikumu saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai. Apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, ka gadījumā, ja Pretendentam saskaņā ar nolikumā noteikto tiks piešķirtas šīs iepirkuma procedūras iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ar Pretendenta piesaistītajiem sertificētajiem speciālistiem, ja viņi nav darba tiesiskās attiecībās ar Pretendentu, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas tiks parakstīts līgums pa

III.1.4) Privileģētais līgums

image
image

Ja “Jā”,, tā apraksts:

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

image
image

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi:

III.2.3) Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

imageAtklāts konkurss
imagePaātrināts atklāts konkurss
Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:
imageKonkursa procedūra ar sarunām

imagePaātrināta konkursa procedūra ar sarunām

Paātrinātās procedūras izvēles pamatojums:

imageKonkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra

IV.1.2) Paziņojums paredz

imageIepirkuma līgumu
image Vispārīgo vienošanos
image Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

IV.1.3) Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu

image Vispārīgā vienošanās ar vairākiem dalībniekiem
image Vispārīgā vienošanās ar vienu dalībnieku


Paredzētais maksimālais dalībnieku skaits:


Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji

image
image

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

IV.1.4) Piegādātāju skaita samazināšana konkursa procedūras ar sarunām, inovācijas partnerības procedūras vai konkursa dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu

image
image

IV.1.5) Informācija par sarunām (tikai konkursa procedūrām ar sarunām)

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumu, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem, neveicot sarunas

image
image

IV.1.6) Tiks piemērota elektroniskā izsole

image
image

Ja jā, informācija par elektronisko izsoli:

IV.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

image
image

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

IND 2018/1

IV.2.2) Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :

IV.2.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

IV.2.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi

Datums: 29/01/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

IV.2.5) Slēgta konkursa, konkursa procedūras ar sarunām, inovācijas partnerības procedūras un konkursa dialoga gadījumā termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem (ja zināms)

Datums: (dd/mm/gggg)

IV.2.6) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

IV.2.7 ) Pieteikumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja piemērojams)

Datums: (dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

IV.2.8 ) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums (piedāvājuma nodrošinājuma gadījumā)

Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: (dd/mm/gggg)
vai ilgums mēnesī (-šos): 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

IV.2.9) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

Datums: 29/01/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

Vieta: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV - 2141

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1) Šis ir kārtējais iepirkums

image
image

Ja jā, plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai

V.2) Informācija par elektronisko darbplūsmu

image
image

Ja jā,

imageIzmantos elektroniskos pasūtījumus
imagePieņems elektroniskos rēķinus
imageIzmantos elektroniskos maksājumus

V.3) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.4) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.5) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.6) Iesniegumu izskatīšana

V.6.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.6.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

V.6.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv