Sludinājums: Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga- Skulte” ar pievedceļiem 1. un 2.kārtas projektēšana un autorizraudzība

Publicēts
17.12.2015
17.12.2015
Pasūtītājs
Rīgas domes Satiksmes departaments (90000158490)
Termiņš
08.02.2016
Pilsēta
E-pasts
Sludinājums
https://www.eriga.lv/ServiceStarter...
Tālrunis
67012725
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU

Publicēšanas datums: 17/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas domes Satiksmes departaments, 90000158490
Pasta adrese: Ģertrūdes iela 36
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: 1011 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts(-i): Rīgas domes Satiksmes departaments Ģertrūdes ielā 36, Rīga
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Kārlis Balodis
Tālruņa numurs: 67012725
E-pasta adrese: karlis.balodis@riga.lv Faksa numurs: 67012702
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rdsd.lv
Pircēja profila adrese (URL): https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?Divisionld=900
Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt:
Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A I
Iepirkuma procedūras dokumentus var saņemt:
Iepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A II
Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz:
Iepriekš minētajam (-iem) kontaktpunktam (-iem)
Citādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A III

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldības iestāde
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: satiksme
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "Rīga- Skulte" ar pievedceļiem 1. un 2.kārtas projektēšana un autorizraudzība

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu (būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi), kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšana Pirkums Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai) 12
Projektēšana un būvdarbu veikšana Nomaksas pirkums (Pakalpojumu kategorijām 1-27, skatīt Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumu)
Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām Noma
Noma ar izpirkuma tiesībām
Īre
Īre ar izpirkuma tiesībām
Minēto piegāžu veidu kombinācija
Būvdarbu veikšanas vieta: Piegādes vieta: Pakalpojumu sniegšanas vieta: Rīgas pilsēta
II.1.3) Paziņojums paredz
Iepirkuma līgumu Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

Vispārīgo vienošanos

 

II.1.4) Informācija par vispārīgo vienošanos

Vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits:
vai paredzētais maksimālais dalībnieku skaits

Vispārīgās vienošanās darbības termiņš: gados (no noslēgšanas dienas):
vai mēnešos (no noslēgšanas dienas):

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

Paredzamā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā (ja piemērojams; tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN: Valūta:

vai diapazons robežās: no
līdz Valūta:

Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas biežums un paredzamā līgumcena (ja zināms):

II.1.5) Īss līguma vai iepirkuma apraksts


Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "Rīga - Skulte" ar pievedceļiem 1. un 2.kārtas projektēšana un autoruzraudzība

II.1.6) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
71322300-4 71322000-1
71248000-8
II.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)
  

II.1.8) Sadalījums daļās (informācijai par daļām izmantojiet pielikumu B tik reižu, cik ir daļu)

  
Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par:
   Tikai vienu daļu    Vienu vai vairākām daļām    Visām daļām

II.1.9) VAR IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU VARIANTUS

II.2 Līguma apjoms vai robežas

II.2.1) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts, kā arī, ja zināms, paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida apraksts un daudzums vai paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta (ieskaitot visas daļas)
Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "Rīga - Skulte" ar pievedceļiem 1. un 2.kārtas projektēšana un autoruzraudzība
Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

vai diapazons robežās: no
līdz Valūta: EUR
II.2.2) Iespējami papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iepirkumi
Ja jā, to apraksts:
Paredzamais papildu iepirkumu veikšanas laika grafiks: mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas dienas)

Ja paredzēts, iespējamo līguma atjaunošanas reižu skaits: vai iespējamo līguma atjaunošanas reižu diapazons robežās: no līdz

Ja zināms, regulāru publisku piegādes vai pakalpojumu līgumu vai noteiktā laika posmā atjaunojamu līgumu gadījumā, turpmāko paredzēto līgumu slēgšanas grafiks:
mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas dienas)

II.3 Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:18 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
izpilde (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Nosacījumi attiecībā uz līgumu

III.1.1) Informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja paredzēts)
Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 1.līgumam 3 300,00 euro un 2.līgumam 1 650,00 euro
III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz avotiem, kas attiecīgos jautājumus regulē
Atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 2.8.punkta prasībām
III.1.3) Juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu (ja nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei)
Ja pretendents ir vairāku personu apvienība, tad apvienības dalībniekiem līdz līguma noslēgšanai jāizveido personālsabiedrība
III.1.4) Īpaši iepirkuma līguma izpildes nosacījumi (ja paredzēti)
        Jā
Ja jā, šo konkrēto nosacījumu apraksts

III.2. Dalības nosacījumi

III.2.1) Noteikumi piegādātāju izslēgšanai no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Pretendentam jāatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1.panta pirmās daļas prasībām
III.2.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un
finansiālo stāvokli:
Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada pārskata rezultātiem, raksturo: likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības): vienāds vai lielāks par 1; pozitīvs pašu kapitāls. Ja pretendents ir apvienība, tad katra apvienības dalībnieka finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem jāatbilst minētajām prasībām. Pretendenta kopējam finanšu apgrozījumam trīs iepriekšējos finanšu gados (2012., 2013. un 2014.gadā) jābūt vismaz 300% apmērā no pretendenta piedāvājumā norādītās kopējās līguma cenas bez PVN. Ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai (dalībnieku finanšu apgrozījuma rādītājiem summāri jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai). Ja pretendents (arī apvienības dalībnieks) ir dibināts vēlāk – tad finanšu apgrozījumam proporcionāli jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā, u.c. nolikumā noteiktās prasības
Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai:
Pretendenta apstiprinātā gada pārskata par 2013.gadu un 2014.gadu sastāvdaļas – bilanču, peļņas/zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu likumu, kopijas; apliecinājums par pretendenta finanšu apgrozījumu par trim iepriekšējiem finanšu gadiem (2012., 2013., un 2014.gada) (pretendents vai personu apvienības dalībnieks, kuras darbības ilgums ir mazāks par trīs gadiem, apliecinājumā norāda finanšu apgrozījumu par attiecīgo darbības laiku), un apliecinājums par pretendenta likviditātes koeficienta un pašu kapitāla rādītājiem pēdējā gada pārskatā, u.c. nolikumā noteiktās prasības
III.2.3) Tehniskās un profesionālās spējas
Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām:
Pretendentam ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējo gadu laikā ir jābūt pieredzei: 1) ja piedāvājums iesniegts par Līgumu Nr.1: vismaz 1 (vienas) pilsētas ielas izbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojekta izstrādāšanā, kas atbilst sekojošām prasībām: - būvprojektā paredzēta apakšzemes inženierkomunikāciju izbūve vai pārbūve (rekonstrukcija); - būvprojektam jābūt pilnībā pabeigtam, saskaņotam un akceptētam (saņemtai atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; vismaz 1 (viena) tilta (satiksmes pārvada, viadukta) izbūves būvprojekta izstrādāšanā, kas atbilst sekojošām prasībām: - būvprojekta izstrādāšanas ietvaros, jābūt projektētai monolīta saspriegta dzelzbetona laiduma konstrukcijai, balstiem ar pāļu pamatiem; - projektējamā objekta (inženierbūves) viena laiduma garums ir vismaz 24m; - būvprojektam jābūt pilnībā pabeigtam, saskaņotam un akceptētam (saņemtai atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad vismaz viena apvienības dalībnieka rīcībā ir jābūt speciālistiem, kuriem ir: būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanas darbu veikšanā un pieredze ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados vismaz 1 (vienas) pilsētas ielas izbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojekta izstrādāšanā, kas atbilst sekojošām prasībām: - būvprojektā paredzēta apakšzemes inženierkomunikāciju izbūve vai pārbūve (rekonstrukcija); - būvprojektam jābūt pilnībā pabeigtam, saskaņotam un akceptētam (saņemtai atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; būvprakses sertifikāts tiltu projektēšanas darbu veikšanā un pieredze ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos gados vismaz 1 (viena) tilta (satiksmes pārvada, viadukta) izbūves būvprojekta izstrādāšanā, kas atbilst sekojošām prasībām: - būvprojekta izstrādāšanas ietvaros, jābūt projektētai monolīta saspriegta dzelzbetona laiduma konstrukcijai, balstiem ar pāļu pamatiem; - projektējamā objekta (inženierbūves) viena laiduma garums ir vismaz 24 m; - būvprojektam jābūt pilnībā pabeigtam, saskaņotam un akceptētam (saņemtai atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 2) ja piedāvājums tiek iesniegts par Līgumu Nr.2: vismaz 2 (divu) pilsētas ielu izbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) , kurās paredzēta arī apakšzemes inženierkomunikāciju izbūve vai pārbūve (rekonstrukcija), būvprojektu izstrādāšanā, kas atbilst sekojošām prasībām: - objektos izprojektētās lietus ūdens kanalizācijas kopgarums ir ne mazāk kā 1 km; - būvprojektiem jābūt pilnībā pabeigtiem, saskaņotiem un akceptētiem (saņemtai atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad vismaz viena apvienības dalībnieka rīcībā ir jābūt speciālistam, kuram ir: būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanas darbu veikšanai un pieredze ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos gados vismaz 2 (divu) pilsētas ielu izbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas), kurās paredzēta arī apakšzemes inženierkomunikāciju izbūve vai pārbūve (rekonstrukcija), būvprojektu izstrādāšanā, kas atbilst sekojošām prasībām: - objektos izprojektētās lietus ūdens kanalizācijas kopgarums ir ne mazāk kā 1 km; - būvprojektiem jābūt pilnībā pabeigtiem, saskaņotiem un akceptētiem (saņemtai atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, u.c. nolikumā noteiktās prasības
Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai:
LR Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, informācija kas apliecina nolikuma 3.6.punktā pretendenta norādītā speciālista pieredzi, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu, objekta aprakstu, darbu izpildes periodu (paraugs nolikuma pielikumā Nr.3), un obligāti pievienojot darbu pasūtītāju izziņas (atsauksmes), kurās apliecināta speciālista pieredze šo būvprojektu izstrādē, kā arī pievienojot darba līguma, uzņēmuma līguma (vai cita tamlīdzīga līguma) kopiju vai speciālista apliecinājumu par gatavību noslēgt attiecīgo līgumu, ja pretendents tiek atzīts par konkursa uzvarētāju; informācija par pretendenta izstrādātajiem būvprojektiem saskaņā ar nolikuma 3.9.punktā noteiktajām prasībām un darbu izpildes periodu (paraugs nolikuma pielikumā Nr.3), un obligāti pievienojot darbu pasūtītāju izziņas (atsauksmes), kurās apliecināta pretendenta pieredze šo būvprojektu izstrādē un inspekciju veikšanā, apliecinājumu, ka pretendenta rīcībā ir tehniskais personāls, kas nepieciešams kvalitatīvai un sekmīgai līguma izpildei, u.c. nolikumā noteiktās prasības
III.2.4) Privileģētais līgums
        Jā

III.3. Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem

III.3.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem
        Jā
Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem:
III.3.2) Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojuma sniegšanu atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija
        Jā

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

Atklāts konkurss
Slēgts konkurss
Paātrināts slēgts konkurss Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:
Sarunu procedūra
 

Piegādātāji jau ir atlasīti
Ja jā, iedaļā VI.3)”Cita papildu informācija” jānorāda jau atlasīto piegādātāju nosaukumi (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi) un adreses

Sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:
Paātrināta sarunu procedūra   Paātrinātās procedūras vai sarunu procedūras, ko piemēro saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 2. punktu, izvēles pamatojums:

Konkursa dialogs
IV.1.2) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā
Paredzētais piegādātāju skaits       
Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji:
IV.1.3) Piegādātāju skaita samazināšana sarunu procedūras vai konkursa dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu
        Jā

IV.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs
IV.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs
Piedāvājums ar viszemāko cenu
vai
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar
  zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos)
kritēriji, kas iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos
IV.2.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole        Jā
Ja jā, informācija par elektronisko izsoli

IV.3. Administratīvā informācija

IV.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs RDSD 2015/52
IV.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru
     Jā

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids:
(ja ir bijušas vairākas iepriekšējas publikācijas, izmantojiet šo apakšpunktu atkārtoti)

IV.3.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru
IV.3.4) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus(izņemot DIS)
Termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus
Datums 08/02/2016 (dd/mm/gggg)         laiks 10:00

Drukātus iepirkuma procedūras dokumentus izsniedz par samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus         JĀ
Ja jā, samaksas apmērs (tikai cipariem): Valūta:
Samaksas kārtība:
IV.3.5) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
Datums: 08/02/2016 (dd/mm/gggg) Laiks:10:00
IV.3.6) Slēgta konkursa, sarunu procedūras un konkursa dialoga gadījumā termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem (ja zināms)
Datums: (dd/mm/gggg)
IV.3.7) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)
ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:
IV.3.8) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts) 08/02/2016 (dd/mm/gggg) Laiks:10:00
Vieta:Rīgas domes Satiksmes departaments Ģertrūdes ielā 36, Rīga, 611.telpa - sēžu zāle
IV.3.9) Personas, kas pilnvarotas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē (ja nepieciešams)

Ja jā, norādiet informāciju par pilnvarotajām personām: Visas ieinteresētās personas

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1) Šis ir kārtējais iepirkums


Ja jā, plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:

V.2) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. KF - Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība, specifiskais atbalsta mērķis 6.1.3.

V.3) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības


Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.4) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

V.5) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)


Saskaņā ar nolikumā norādīto informāciju ar projektēšanas darbu veikšanai nepieciešamajiem izejmateriāliem var iepazīties pie Rīgas domes Satiksmes departamenta Transporta būvju plānošanas pārvaldes Projektēšanas dokumentācijas nodaļas galvenās speciālistes (lietvedes) B.Gāliņas, e-pasta adrese: baiba.galina@riga.lv, tālr.67012786 un Transporta būvju plānošanas pārvaldes Projektēšanas dokumentācijas nodaļas būvinženieres I.Tomsones, e-pasta adrese: iraida.tomsone@riga.lv, tālr. 67012762

V.6. Iesniegumu izskatīšana

V.6.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums Iepirkumu uzraudzības birojs
(arī reģistrācijas numurs) 90001263305
Pasta adrese Eksporta iela 6
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv Tālruņa numurs: +371 67326719
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv Faksa numurs: +371 67326720

V.6.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām(attiecīgā gadījumā)
Pilns nosaukums
(arī reģistrācijas numurs)
Pasta adrese
Pilsēta/Novads: Pasta indekss: Valsts
E-pasts: Tālruņa numurs:
Vispārējā interneta adrese (URL): Faksa numurs:

V.6.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi
Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta trešo daļu

V.6.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu(vajadzības gadījumā)
Pilns nosaukums Iepirkumu uzraudzības birojs
(arī reģistrācijas numurs) 90001263305
Pasta adrese Eksporta iela 6
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv Tālruņa numurs: +371 67326719
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv Faksa numurs: +371 67326720

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

PIELIKUMS B

INFORMĀCIJA PAR DAĻĀM

Daļa Nr. 1

Iepirkuma līguma nosaukums: Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem „Rīga - Skulte” ar pieslēgumiem pie Viestura prospekta un Tvaika ielas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
1. Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem „Rīga - Skulte” ar pieslēgumiem pie Viestura prospekta un Tvaika ielas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
(Izvēlieties tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu iepirkuma vai līguma konkrētajam priekšmetam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšana Pirkums Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai) 12
Projektēšana un būvdarbu veikšana Nomaksas pirkums (Pakalpojumu kategorijām 1-27, skatīt Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumu)
Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām Noma
Noma ar izpirkuma tiesībām
Īre
Īre ar izpirkuma tiesībām
Minēto piegāžu veidu kombinācija

3. Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
71322300-4 71322000-1
71248000-8
4. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts, kā arī, ja zināms, paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida apraksts un daudzums vai paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta


Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

vai diapazons robežās: no
līdz Valūta: EUR
5. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Līguma darbības laiks mēnešos:12 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
pabeigšana (dd/mm/gggg)


Daļa Nr. 2

Iepirkuma līguma nosaukums: Tvaika ielas pārbūves no Ganību dambja līdz jaunajam satiksmes pārvadam būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
1. Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Tvaika ielas pārbūves no Ganību dambja līdz jaunajam satiksmes pārvadam būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
(Izvēlieties tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu iepirkuma vai līguma konkrētajam priekšmetam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšana Pirkums Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai) 12
Projektēšana un būvdarbu veikšana Nomaksas pirkums (Pakalpojumu kategorijām 1-27, skatīt Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumu)
Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām Noma
Noma ar izpirkuma tiesībām
Īre
Īre ar izpirkuma tiesībām
Minēto piegāžu veidu kombinācija

3. Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
71322300-4 71322000-1
71248000-8
4. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts, kā arī, ja zināms, paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida apraksts un daudzums vai paredzamā līgumcena un valūta vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta


Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

vai diapazons robežās: no
līdz Valūta: EUR
5. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Līguma darbības laiks mēnešos:18 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
pabeigšana (dd/mm/gggg)


Avots: pvs.iub.gov.lv