Sludinājums2018/06/182018/06/18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mežu eksperti" (44103058847)

forvarders

Sludinājums2018/06/182018/06/18 Biedrība "Tērvetes meža izglītības centrs" (40008134523)

Tērvetes piedzīvojumu veloparka būvniecība, Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gada plānošanas periodā, ietvaros, atbilstoši Tehniskajām specifikācijām, būvprojektam, Latvijas Republikas būvnormatīviem, standartiem un Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā