Sludinājums2018/05/092018/05/09 Apes novada dome (90000035872)

“GRUNTS SEGUMA CEĻU POSMU UZLABOŠANA APES PAGASTĀ, APES NOVADĀ” Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta Nr.5.4.1.1/17/A/022 “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros

Sludinājums2018/05/092018/05/09 Akciju sabiedrība "LATVIJAS MAIZNIEKS" (40003034051)

Tvaika katls