Sludinājums2018/02/23Šodien2018/02/23 Kokneses novada dome (90000043494)

Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbi un labiekārtošanas darbi”, Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros

Sludinājums2016/09/192016/09/19 Kokneses novada dome (90000043494)

Kokneses pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcu laukums” ceļa un pievedceļa pārbūve Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros

Sludinājums2016/06/172016/06/17 Kokneses novada dome (90000043494)

„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā Kokneses novada Kokneses pagastā ERAF finansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros”.