Rezultāts: Apvienotās uguns vadības (JTAC) simulatora uzturēšana, apkope un remonts

Publicēts
15.06.2017
15.06.2017
Pasūtītājs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (90009225180)
Uzvarētājs
QuantaDyn Corporation (020821125)
Summa
484 928,00 EUR
Sludinājums
www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem aizsardzības un drošības jomā

Publicēšanas datums: 15/06/2017

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, 90009225180

Pasta adrese

Ernestīnes 34

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1046

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, Anna Juste

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Anna Juste

Tālruņa numurs

67300247

Faksa numurs

67300207

E-pasta adrese

anna.juste@vamoic.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vamoic.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi.aspx


Interneta adrese, kurā pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents iepirkuma procedūras dokumentus publicē internetā (URL):


Interneta adrese, kura izmantojama pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents paredz pieteikumu un piedāvājumu elektronisko iesniegšanu (URL):


I.2. Pasūtītāja veids (gadījumā, ja paziņojumu publicē pasūtītājs publisko iepirkumu likuma izpratnē)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:

I.3. Galvenā(-s) darbības joma(-s)

(gadījumā, ja paziņojumu publicē pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē)
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:
(gadījumā, ja paziņojumu publicē pasūtītājs, kas ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē)
imageGāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale
imageElektroenerģijas apgāde
imageGāzes un naftas izpēte un ieguve
imageAkmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve
imageŪdensapgāde
imagePasta pakalpojumi
imageDzelzceļa pakalpojumi
imagePilsētas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi
imageAr ostu pārvaldi saistīta darbība
imageAr lidostu pārvaldi saistīta darbība

I.4. Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A.I )

image
image

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Apvienotās uguns vadības (JTAC) simulatora uzturēšana, apkope un remonts

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

(norādiet tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu iepirkuma vai līguma konkrētajam priekšmetam )

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi
imageBūvdarbu veikšana
image Projektēšana un būvdarbu veikšana
image Būve vai tās realizācija ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst pasūtītāja norādītajām prasībām
imagePirkums
imageNomaksas pirkums
imageNoma
imageNoma ar izpirkuma tiesībām
imageĪre
imageĪre ar izpirkuma tiesībām
imageMinēto piegāžu veidu kombinācija
Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)    

Gadījumā, ja iepirkuma līgums tiek slēgts par Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem, vai piekrītat šī paziņojuma publicēšanai?
image
image
Būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vieta vai pakalpojumu sniegšanas vieta

Ādažu nov., Kadaga, LV-2103

NUTS kods: LV007

II.1.3) Informācija par vispārīgo vienošanos

image Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās noslēgšanu

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Apvienotās uguns vadības (JTAC) simulatora uzturēšana, apkope un remonts

II.1.5) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
35740000-3

II.2. Kopējā līgumcena

II.2.1) Kopējā līgumcena (tikai cipariem)

(Ar cipariem norādīt tikai kopējo līgumcenu, aptverot visus līgumus, daļas, atjaunojumus un iespējas. Informācijai par atsevišķiem līgumiem izmantot V iedaļu “Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana”)
Valūta

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Kopējā līgumcena: 484928

EUR

image image

21

VAI vislētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

 

un visdārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

EUR

 

IV IEDAĻA. Procedūra

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageKonkursa dialogs
imageSarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu
imagePaātrināta sarunu procedūra
imageSarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Gadījumā, ja līguma slēgšanas tiesības piešķirtas bez paziņojuma par līgumu iepriekšējas publicēšanas, pasūtītājam ir jāsniedz pamatojums: lūdzu, aizpildiet D3 pielikumu

IV.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs

IV.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs

image Piedāvājums ar viszemāko cenu
image Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums , kas izvērtēts saskaņā ar

IV.2.2) Piemērota elektroniskā izsole

image
image

IV.3. Administratīvā informācija

IV.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

VAMOIC 2017/008

IV.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :
(ja ir bijušas vairākas iepriekšējas publikācijas, izmantojiet šo apakšpunktu atkārtoti)

IV.3.3) Cita (-as) iepriekšēja (-as) publikācija (-as) saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

V IEDAĻA: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.: 1

Daļas Nr.: 1        Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums: Apvienotās uguns vadības (JTAC) simulatora uzturēšana, apkope un remonts

V.1. Lēmuma pieņemšanas datums

12/05/2017 (dd/mm/gggg)

V.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0

V.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs:

QuantaDyn Corporation, 020821125

Pasta adrese

20145 Ashbrook Pl Suite 110

Pilsēta / novads

Ashburn

Pasta indekss

VA 20147

Valsts

Amerikas Savienotās Valstis

Tālruņa numurs

Faksa numurs

Fax: + 1 202-478-2121

E-pasta adrese

Vispārējā interneta adrese (URL):

V.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Valūta

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena: 484928

EUR

image image

21

Uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena: 298306.32

USD

image image

21

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

 

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena:

EUR

 

IV.6. Informācija par uzvarējušā pretendenta paredzētajiem apakšuzņēmuma līgumiem ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem un informācija par nesaistītiem apakšuzņēmējiem

image
image

Ja jā, Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN:      Valūta:      Līguma daļa:     

imageNav zināms

Līguma vērtības vai daļas īss apraksts, par kuru tiks noslēgti apakšuzņēmuma līgumi (ja zināms):

imageTiesības slēgt apakšuzņēmuma līgumus piešķiramas, piemērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma IX nodaļas noteikumus attiecībā uz visiem vai konkrētiem apakšuzņēmuma līgumiem
imageTiesības slēgt apakšuzņēmuma līgumus piešķiramas, piemērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma IX nodaļas noteikumus attiecībā uz līguma daļu, izsakot to procentos un norādot vērtību diapazonu, kura maksimālā robeža nepārsniedz 30 procentus no līguma kopējās līgumcenas: minimālā līguma daļa procentos: (%), maksimālā līguma daļa procentos: (%)

VI IEDAĻA. Papildu informācija

VI.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

VI.2. Šis paziņojums saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

VI.3. Papildu organizatoriska informācija (ja nepieciešams)

Vispārīgā vienošanās (VV) tiek slēgta uz maksimālo VV darbības termiņu 72 mēnešiem no VV spēkā stāšanās dienas bez summas ierobežojuma. Publikācijā norādīti pasūtītāja plānotie finanšu līdzekļi ir plānoti līdz 2019.gada 31.decembrim

VI.4. Iesniegumu izskatīšana

VI.4.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

VI.4.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 63.panta otro daļu

VI.4.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (ja nepieciešams)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

VI.5. Paziņojuma nosūtīšanas datums

15/06/2017

A PIELIKUMS

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

D3 pielikums

Pamatojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepriekš nepublicējot dalības uzaicinājumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Lūdzu, norādiet šeit pamatojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu. Šim pamatojumam ir jābūt saskaņā ar attiecīgām Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma normām.

(lūdzu, zemāk atzīmējiet attiecīgo (-s) lodziņu (-s) un sniedziet papildinformāciju)

1) Pamatojums, kāpēc izvēlēta sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

a) nav iesniegti pieteikumi vai piedāvājumi, vai ir iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi un iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš izsludinātajā attiecīgajā iepirkuma procedūrā paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām prasībām, izsludinot:
image- slēgtu konkursu,
image- sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu,
image- konkursa dialogu.

imageb) iepriekš izsludinātai iepirkuma procedūrai ir iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi un iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš izsludinātajā attiecīgajā iepirkuma procedūrā paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām prasībām, kā arī pasūtītājs uzaicina piedalīties sarunās tikai visus tos pretendentus, kuri iepriekš izsludinātajā attiecīgajā iepirkuma procedūrā nav izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā un atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;

imagec) militāras vai drošības krīzes gadījumā, ja steidzamības dēļ nav iespējams piemērot slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, publicējot paziņojumu par līgumu, arī gadījumā, ja pasūtītājs izmanto visas likumā noteiktās pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņu saīsināšanas iespējas;

imagec) pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu (piemēram, dabas katastrofas vai avārijas) rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, publicējot paziņojumu par līgumu, arī gadījumā, ja pasūtītājs izmanto visas likumā noteiktās pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņu saīsināšanas iespējas, – ciktāl tas ir nepieciešams, lai novērstu ārkārtas situāciju;

e) līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju:
image- tehnisku iemeslu dēļ,
image- ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ;

imagef) līguma priekšmets ir pētniecības un izstrādes pakalpojumi;

imageg) līguma priekšmets ir preces, kas izgatavotas tikai pētniecībai un izstrādei, izņemot, ja tās tiek izgatavotas vairumā, lai novērtētu to noietu vai segtu pētniecības un izstrādes izmaksas;

imageh) pasūtītājam nepieciešamas papildu piegādes no sākotnējā preču piegādātāja (ražotāja), lai papildinātu vai daļēji nomainītu tā rīcībā jau esošās preces vai iekārtas, jo, izvēloties citu preču piegādātāju (ražotāju), pasūtītājam vajadzētu iepirkt preces, kuras tehniski atšķirtos no tā rīcībā jau esošajām precēm, un šāda atšķirība radītu ar preču vai iekārtu uzturēšanu un ekspluatāciju saistītas grūtības;

imagei) līguma priekšmets ir tādu preču piegāde, kuras tiek kotētas un kuras pasūtītājs pērk preču biržā;

j) pasūtītājam ir iespēja iepirkt preces ar īpaši izdevīgiem noteikumiem:
image- no preču piegādātāja, kurš, izbeidzot savu komercdarbību, rīko izpārdošanu,
image- no likvidatoriem vai maksātnespējas procesa administratoriem, kuri rīko bankrotējuša komersanta mantas izpārdošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem maksātnespējas jomā;

imagek) pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei;

imagel) līguma priekšmets ir atkārtota iepriekš noslēgtajā līgumā paredzēto būvdarbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana, kas tiek uzticēta šā līguma izpildītājam, un atkārtoti nepieciešamie būvdarbi vai pakalpojumi atbilst iepriekš noslēgtā līguma pamatā esošajam projektam. Šis nosacījums attiecas uz gadījumiem, kad sākotnējais līgums noslēgts slēgta konkursa, sarunu procedūras, publicējot paziņojumu par līgumu, vai konkursa dialoga rezultātā, kura paziņojumā par līgumu ir paredzēta atkārtota līgumu slēgšana un, nosakot paredzamo līgumcenu, ir ņemta vērā arī atkārtoti nepieciešamo būvdarbu vai pakalpojumu vērtība;

imagem) pasūtītājam nepieciešami gaisa un ūdens transporta pakalpojumi bruņoto vai drošības spēku izvietošanai ārvalstīs, ja līgumu slēdz ar piegādātāju, kurš piedāvājuma spēkā esamību garantē tik īsu laiku, ka nav iespējams piemērot slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, publicējot paziņojumu par līgumu, arī gadījumā, ja pasūtītājs izmanto visas likumā noteiktās pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņu saīsināšanas iespējas.

2) Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

imagen) iepirkuma līgums par Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā “Pakalpojumu, kuru iepirkumam var piemērot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta septītās daļas noteikumus, nomenklatūra” minētajiem pakalpojumiem,

imageo) iepirkuma līgums, attiecībā uz kuru nav piemērojamas Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma normas vai tajā noteiktās iepirkuma procedūras.

Lai izmantotu iepriekš minēto saīsināto termiņu, papildus lodziņam(-iem), kas jāatzīmē augstāk, skaidri un izsmeļoši paskaidrojiet, kāpēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ir likumīga, jebkurā gadījumā norādot visus attiecīgos faktus un vajadzības gadījumā – atsauces uz normatīvajiem aktiem un tiesas spriedumiem: (ne vairāk kā 500 vārdos)

Avots: pvs.iub.gov.lv