Sludinājums: Par sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu

Publicēts
10.06.2018
10.06.2018
Pasūtītājs
Latvijas Republikas Labklājības ministrija (90000022064)
Termiņš
19.07.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Metodiskās vadības un kontroles departamenta projekts ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās''
E-pasts
Sludinājums
www.lm.gov.lv/text/140...
Tālrunis
Liene Zaķe
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par līgumu

Publicēšanas datums: 10/06/2018

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 90000022064

Pasta adrese

Skolas iela 28

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1331

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Metodiskās vadības un kontroles departamenta projekts ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās''

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Liene Zaķe

Tālruņa numurs

67021517

Faksa numurs

67276445

E-pasta adrese

lm@lm.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lm.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lm.gov.lv/text/140

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): https://www.eis.gov.lv/EIS/

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt(URL):

Papildu informāciju var saņemt

image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Citā adresē: (norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

image elektroniski (URL): https://www.eis.gov.lv/EIS/
image Iepriekš minētajā kontaktpunktā
image Šādā adresē: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Par sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu

II.1.2)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
73300000-5

II.1.3) Līguma veids

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas izstrāde un tipogrāfiska izdošana, t.sk. vismaz 8 (astoņu) terminu skaidrošanas (definēšanas) pasākuma nodrošināšana, un vērtējuma sniegšana par projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros veidotajos metodiskajos materiālos lietotās terminoloģijas vienotu izpratni

II.1.5) Paredzamā līgumcena (ja piemērojams; tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN: Valūta: EUR
(vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas gadījumā – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā)

II.1.6) Sadalījums daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits:
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

image

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Par sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu


II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
73300000-5
79800000-2
22114100-3

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Visa Latvijas Republikas teritorija

II.2.4) Īss iepirkuma apraksts:

Sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas izstrāde un tipogrāfiska izdošana, t.sk. vismaz 8 (astoņu) terminu skaidrošanas (definēšanas) pasākuma nodrošināšana, un vērtējuma sniegšana par projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros veidotajos metodiskajos materiālos lietotās terminoloģijas vienotu izpratni

II.2.5) Piedāvājuma izvēles kritēriji

image Cena nav vienīgais izvēles kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
image Zemāk minētie kritēriji

Kvalitātes kritērijs: image

Nosaukums Svērums
1.   1. Pretendenta izpratne par jomu 15
2.   2. Pretendenta redzējums par iesaistāmajiem sadarbības partneriem un sadarbības mehānismiem ar tiem 15
3.   3. Veicamo uzdevumu ieviešanas grafiks 15
4.   4. Risku izvērtēšana 15
5.   5. Vārdnīcas izstrādes procesa atbilstošāku risinājumu piedāvājums 15

Izmaksu kritērijs: image

Cena: image

Svērums : 25


Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem
image
image
Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem
image
image

II.2.6) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam šīs daļas darbības laikam)

II.2.7) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde 31/03/2022 (dd/mm/gggg)


Līgumu var atkārtot?
image
image

Atkārtoto līgumu apraksts:

II.2.8) Piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā, konkursa procedūrā ar sarunām vai inovācijas partnerības procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā

Paredzētais piegādātāju skaits:
vai Paredzētais minimālais skaits: / Maksimālais skaits:
Ierobežota piegādātāju skaita izvēles kritēriji:

II.2.9) Var iesniegt piedāvājumu variantus

image
image

II.2.10) Informācija par iespējām

image
image

Ja jā, to apraksts:

II.2.11) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs

image
image

II.2.12) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ESF Sociālais darbs => ESF projekts Nr.9.2.1.1./15/I/001 ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās''III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalības nosacījumi

III.1.1) Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

Pretendents saimnieciskās darbības veikšanai ir reģistrēts Latvijā vai ārvalstīs atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja pretendents ir personu apvienība, tad šādai atbilstībai jābūt ikvienam no personu apvienības dalībniekiem.

III.1.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji


image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai

III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos ir minēti atlases kritēriji


image
image

Minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām Iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai
Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. gadā un 2018. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (viena) sociālā darba jomas izdevuma (vārdnīca, enciklopēdija, rokasgrāmata, rakstu krājums, mācību metodisks materiāls vai līdzvērtīgs, bet ne periodisks izdevums) izstrādē un izdošanā. Personu apvienības gadījumā šādai pieredzei jābūt vismaz vienam no apvienības dalībniekiem. 2.4.1. Pretendentam iepirkuma līguma izpildē jānodrošina vismaz šādi speciālisti: 2.4.1.1. vārdnīcas zinātniskais vadītājs/redaktors, kuram ir doktora zinātniskais grāds filozofijā, medicīnā, pedagoģijā, psiholoģijā vai socioloģijā, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. gadā un 2018. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (viena) pētnieciskā darba izstrādē kā vadošajam pētniekam un katrs iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. gadā un 2018. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir ieguvis vismaz 1 (vienu) no šādām pieredzēm: a) kā autors izstrādājis vai kā līdzautors piedalījies zinātniskas publikācijas izstrādē; b) kā autors izstrādājis vai kā līdzautors piedalījies satura veidošanā vārdnīcai vai enciklopēdijai, vai rokasgrāmatai, vai mācību metodiskajam materiālam, bet ne periodiskajam izdevumam; c) kā autors izstrādājis vai kā līdzautors piedalījies satura veidošanā vismaz 1 (vienai) publikācijai, kas publicēta starptautiskās zinātniskās literatūras datu bāzē Web of Science vai līdzvērtīgā starptautiskās zinātniskās literatūras datu bāzē, piemēram, Scorpus. 2.4.1.2. 2 (divi) vārdnīcas satura autori, kuriem katram ir otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā (akadēmiskās izglītības bakalaura studijas sociālajā darbā 3-4 gadi vai profesionālās izglītības bakalaura studijas sociālajā darbā 4 gadi) un maģistra grāds, katrs no tiem iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. gadā un 2018. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir piedalījies kā pētnieks vismaz 1 (viena) pētnieciskā darba izstrādē, bet ne studiju procesa ietvaros izstrādāts pētnieciskais darbs, darba vai sociālās aizsardzības, vai bērnu un ģimenes tiesību, vai personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju, vai dzimumu līdztiesības politikas jomā un katrs no tiem iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. gadā un 2018. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir ieguvis vismaz 1 (vienu) no šādām pieredzēm: a) kā autors izstrādājis vai kā līdzautors piedalījies satura veidošanā vārdnīcai vai enciklopēdijai, vai rokasgrāmatai, vai mācību metodiskajam materiālam, bet ne periodiskajam izdevumam; b) kā autors izstrādājis vai kā līdzautors piedalījies satura veidošanā vismaz 1 (vienai) publikācijai starptautiskās zinātniskās literatūras datu bāzē Scopus vai Web of Science vai līdzvērtīgā starptautiskās zinātniskās literatūras datu bāzē. 2.4.1.3. 1 (viens) autors-metodiķs, kuram ir maģistra grāds un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. gadā un 2018. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ieguvis vismaz 1 (vienu) no šādām pieredzēm: a) praktizējis sociālajā darbā, nodrošinot sociālā darbinieka atbalstu vai sniedzot sociālos pakalpojumus sociālajā dienestā, citā pašvaldības institūcijā vai nevalstiskā organizācijā, kas sniedz sociālos pakalpojumus, vismaz 30 klientiem; b) kā autors izstrādājis vai kā līdzautors piedalījies vismaz 1 (viena) metodiskā materiāla sociālā darba speciālistiem izstrādē. 2.4.1.4. 1 (viens) literārais redaktors, kuram ir otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība filoloģijā (literatūrzinātnē, valodniecībā vai komunikāciju zinātnē) un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. gadā un 2018. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir rediģējis kā literārais redaktors vai korektors, vismaz 2 (divus) zinātniskus tekstus kādā no filozofijas, medicīnas, pedagoģijas, psiholoģijas vai socioloģijas zinātņu jomām vai rediģējis vārdnīcu, vai enciklopēdiju, vai rokasgrāmatu, vai mācību metodisko materiālu. 2.4.2. Pretendentam jānodrošina, ka visi nolikuma 2.4.1. apakšpunktā minētie speciālisti spēj mutvārdos un rakstveidā komunicēt latviešu valodā. Ja tas nav iespējams, pretendents nodrošina tulka pieejamību pasūtītājam visā iepirkuma līguma izpildes laikā mutvārdu un rakstiskās komunikācijas nodrošināšanai latviešu valodā. Tulka izmantošanas nepieciešamību pretendents norāda piedāvājumā. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 2.3. punktā izvirzītajai prasībai, pretendents iesniedz pretendenta. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 2.4. punktā izvirzītajai prasībai, pretendents iesniedz: 3.2.3.1. pretendenta piedāvāto speciālistu sarakstu, kas sagatavots atbilstoši 4. pielikumā ''Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts'' norādītajai formai; 3.2.3.2. nolikuma 2.4.1. apakšpunktā norādīto speciālistu parakstītas Curriculum vitae (CV) kopijas, kas sagatavotas atbilstoši nolikuma 5. pielikumā ''Dzīves gājuma (Curriculum vitae (CV) apraksts'' norādītajai formai; 3.2.3.3. nolikuma 2.4.1. apakšpunktā norādīto speciālistu izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja personai piešķirts grāds vai profesionālā kvalifikācija, kas Latvijā iegūta pēc studiju programmas pabeigšanas, kuru uzsāka īstenot pirms Augstskolu likumā noteiktā grādu un profesionālo kvalifikāciju tiesiskā regulējuma spēkā stāšanās 2000. gada 26. decembrī (turpmāk – iepriekš iegūtā augstākā izglītība), tad, ja attiecināms, iepriekš iegūtās augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopijai pretendents pievieno Akadēmiskās informācijas centra lēmuma kopiju par iepriekš iegūtās augstākās izglītības pielīdzināšanu Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām. pieredzes aprakstu, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3. pielikumā ''Pretendenta pieredzes apraksts'' norādītajai formai.

III.1.4) Privileģētais līgums

image
image

Ja “Jā”,, tā apraksts:

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

image
image

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi:

III.2.3) Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

imageAtklāts konkurss
imagePaātrināts atklāts konkurss
Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
Paātrinātas procedūras izvēles pamatojums:
imageKonkursa procedūra ar sarunām

imagePaātrināta konkursa procedūra ar sarunām

Paātrinātās procedūras izvēles pamatojums:

imageKonkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra

IV.1.2) Paziņojums paredz

imageIepirkuma līgumu
image Vispārīgo vienošanos
image Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

IV.1.3) Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu

image Vispārīgā vienošanās ar vairākiem dalībniekiem
image Vispārīgā vienošanās ar vienu dalībnieku


Paredzētais maksimālais dalībnieku skaits:


Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji

image
image

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

IV.1.4) Piegādātāju skaita samazināšana konkursa procedūras ar sarunām, inovācijas partnerības procedūras vai konkursa dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu

image
image

IV.1.5) Informācija par sarunām (tikai konkursa procedūrām ar sarunām)

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumu, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem, neveicot sarunas

image
image

IV.1.6) Tiks piemērota elektroniskā izsole

image
image

Ja jā, informācija par elektronisko izsoli:

IV.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

image
image

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

LM 2018/28-3-03/10ESF

IV.2.2) Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :

IV.2.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

IV.2.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi

Datums: 19/07/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 16:00

IV.2.5) Slēgta konkursa, konkursa procedūras ar sarunām, inovācijas partnerības procedūras un konkursa dialoga gadījumā termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem (ja zināms)

Datums: (dd/mm/gggg)

IV.2.6) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

IV.2.7 ) Pieteikumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja piemērojams)

Datums: (dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

IV.2.8 ) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums (piedāvājuma nodrošinājuma gadījumā)

Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: (dd/mm/gggg)
vai ilgums mēnesī (-šos): (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)

IV.2.9) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

Datums: 19/07/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 16:00

Vieta: https://www.eis.gov.lv/EIS/

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1) Šis ir kārtējais iepirkums

image
image

Ja jā, plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai

V.2) Informācija par elektronisko darbplūsmu

image
image

Ja jā,

imageIzmantos elektroniskos pasūtījumus
imagePieņems elektroniskos rēķinus
imageIzmantos elektroniskos maksājumus

V.3) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.4) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 08/06/2018

V.5) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.6) Iesniegumu izskatīšana

V.6.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.6.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

V.6.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv