Grozījumi: Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018.gadā – Valsts 1.šķiras autoceļa P108 pārbūve posmos no Pāvila ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī

Publicēts
03.03.2018
03.03.2018
Pasūtītājs
Ventspils brīvostas pārvalde (90000284085)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.portofventspils.lv/lv/publiskie...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Publicēšanas datums: 03/03/2018

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i) (sākotnējā paziņojumā norādītie par procedūru atbildīgie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Ventspils brīvostas pārvalde, 90000284085

Pasta adrese

Jāņa iela 19, Ventspils

Pilsēta / Novads

Ventspils

Pasta indekss

LV - 3601

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Ventspils brīvostas pārvalde

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Māris Petrovskis

Tālruņa numurs

63602320

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Interneta adreses

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vispārējā interneta adrese (URL): http://www.portofventspils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums (kā norādīts sākotnējā paziņojumā)

Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018.gadā – Valsts 1.šķiras autoceļa P108 pārbūve posmos no Pāvila ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī

II.1.2) Īss līguma vai iepirkuma (-u) vai metu konkursa apraksts (kā norādīts sākotnējā paziņojumā)

Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018.gadā – Valsts 1.šķiras autoceļa P108 pārbūve posmos no Pāvila ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī

II.1.3) Iepirkuma nomenklatūra (CPV) (kā norādīts sākotnējā paziņojumā)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45000000-7

II.1.4) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Procedūras veids vai norāde par metu konkursu, vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem (kā norādīts sākotnējā paziņojumā)

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageSarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu
imagePaātrināta sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu
imagePaātrināts atklāts konkurss
imageKonkursa dialogs
imagePaātrināts konkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra
imagePaātrināta inovācijas partnerības procedūra
imageMetu konkurss
imageSociālie un citi īpaši pakalpojumi

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs (kā norādīts sākotnējā paziņojumā)

VBOP 2018/5 KF

III.2.2) Sākotnējais paziņojums, uz kuru attiecas šī publikācija

Sākotnējā paziņojuma reģistrācijas numurs OV un nosūtīšanas datums OV: 2018/S 028-061723 07/02/2018 (dd/mm/gggg)

III.2.3) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē

09/02/2018 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.1.1)

image Grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajā sākotnējā informācijā
image Paziņojuma publikācija neatbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajai sākotnējai informācijai

IV.1.2) Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā

Iedaļas Nr: III.1.6)

Teksta labojuma vieta:
Informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja paredzēts)
Šī teksta vietā:
Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 3000 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu garantē iesniedzot Pasūtītājam kredītiestādes izsniegtu garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polisi vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā (AS "Swedbank", konts: LV52HABA0001402039422). Iesniegtajam piedāvājuma nodrošinājumam, t.sk. noteikumiem, ja tādi tiek pievienoti, jāatbilst iepirkumam. Ja pretendents izvēlējies iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 4.1.1. punktā norādītajā veidā, tad piedāvājuma nodrošinājums EIS e-konkursu apakšsistēmā iesniedzams vienā no 2 (diviem) veidiem: kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu); kā oriģinālu dokumentu skenēta versija, ja piedāvājumā nodrošinājums un/vai tam pievienojamie dokumenti ir sagatavoti papīra formā. Šādā gadījumā pretendents nodrošina piedāvājuma nodrošinājuma un tam pievienojamo dokumentu oriģinālu iesniegšanu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu līdz 2018. gada 12.marta plkst. 10:00 Ventspils brīvostas pārvaldē, 202.kabinetā, Jāņa ielā 19, Ventspilī. Termiņa nokavējuma gadījumā piedāvājums tiks noraidīts.
Jābūt:
Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 3000 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu garantē iesniedzot Pasūtītājam kredītiestādes izsniegtu garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polisi vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā (AS "Swedbank", konts: LV52HABA0001402039422). Iesniegtajam piedāvājuma nodrošinājumam, t.sk. noteikumiem, ja tādi tiek pievienoti, jāatbilst iepirkumam. Ja pretendents izvēlējies iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 4.1.1. punktā norādītajā veidā, tad piedāvājuma nodrošinājums EIS e-konkursu apakšsistēmā iesniedzams vienā no 2 (diviem) veidiem: kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu); kā oriģinālu dokumentu skenēta versija, ja piedāvājumā nodrošinājums un/vai tam pievienojamie dokumenti ir sagatavoti papīra formā. Šādā gadījumā pretendents nodrošina piedāvājuma nodrošinājuma un tam pievienojamo dokumentu oriģinālu iesniegšanu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu līdz 2018. gada 23.marta plkst. 10:00 Ventspils brīvostas pārvaldē, 202.kabinetā, Jāņa ielā 19, Ventspilī. Termiņa nokavējuma gadījumā piedāvājums tiks noraidīts.

Iedaļas Nr: V.4.

Teksta labojuma vieta:
Cita papildu informācija (ja nepieciešams)
Šī teksta vietā:
Pretendents – jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kas ir iesniegusi piedāvājumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, un kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi, piedāvājumi, kas tiks nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti sekretārei līdz 2018.gada 12.marta plkst. 10:00 vai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
Jābūt:
Pretendents – jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kas ir iesniegusi piedāvājumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, un kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi, piedāvājumi, kas tiks nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti sekretārei līdz 2018.gada 23.marta plkst. 10:00 vai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

IV.1.3) Datumi, kas jālabo sākotnējā paziņojumā

Iedaļas Nr: IV.2.3)

Datumu labojuma vieta:
Termiņš piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanai
Šī teksta vietā:
12/03/2018 (dd/mm/gggg) 10:00
Jābūt:
23/03/2018 (dd/mm/gggg) 10:00

Iedaļas Nr: IV.2.8)

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas noteikumi (ja paredzēts)
Šī teksta vietā:
12/03/2018 (dd/mm/gggg) 10:00
Jābūt:
23/03/2018 (dd/mm/gggg) 10:00

IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Nolikuma grozījumi

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 01/03/2018

Avots: pvs.iub.gov.lv